Представництво Європейського Союзу в Україні

День кар’єри ЄС в м. Дніпро, 29-30 жовтня 2020 року

Brussels, 27/10/2020 - 14:29, UNIQUE ID: 201027_31
Press releases

English version is below:

День кар’єри ЄС в м. Дніпро, 29-30 жовтня 2020 року
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Дніпро 29-30 жовтня 2020 року. Співорганізаторами події є Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
 
29 жовтня 2020 р.
14.00-15.00
Відкриття «Дня кар’єри ЄС»
Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
 • тенденції на ринку праці, зміст очікуваних роботодавцями знань і навичок;
 • вплив процесів європейської інтеграції на український бізнес;
 • шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці;
 • глобальний освітній простір: перспективи й виклики.
Модератор:  Міхейченко Марія Анатоліївна, кординатор інформаційного центру ЄС у м. Дніпро
Спікери:
 • Вікторія Давидова, Радниця з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні
 • Денис Черніков, менеджер проєкту "Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні"
 • Любов Кравченко, начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 • Євгеній Шульгін, голова наглядової ради Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна, Радник при Кабінеті Міністрів України у Державній фінансово-кредитній інноваційній установі.
 • Олександр Рудік, доцент кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту Державного управління Національної академії державного упрапвління при Президентові України, представник Team Europe
 • Тетяна Булана, представник IT інжинірингової школи «Noosphere»
 • Павло Петров, представник громадської організації «Дніпропетровський фонд соціального захисту населення міста», член спортивної федерації з веслування на човнах «Дракон», майстер спорту.
Посилання на реєстрацію: marinacvetaeva1@gmail.com
Лінк прямої трансляції: https://youtu.be/bEFkQcFb70Q
30 жовтня 2020 р.
13.00-14.00
Тренінги soft skills
 • 13:00 – 13:45 Тренінг № 1 «Стартапи в сучасному глобальному світі: погляд Noosphere engineering»
Тренер: Тетяна Булана, представник IT інжинірингової школи «Noosphere»
Посилання на реєстрацію marinacvetaeva1@gmail.com
 • 13:00 – 13:45 Тренінг № 2 «Основні  європейські тренди в питаннях професійних компетенцій, сучасні тенденції щодо знань та навичок, які потребує ринок праці»
Тренер: Олександр Рудік, доцент кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту Державного управління Національної академії державного упрапвління при Президентові України, представник Team Europe
Посилання на реєстрацію marinacvetaeva1@gmail.com
 • 13:00 – 13:45 Тренінг № 3 «Адаптація до європейського інформаційного простору в контексті професійного зростання»
Тренер: Павло Петров, представник громадської організації «Дніпропетровський фонд соціального захисту населення міста», член спортивної федерації з веслування на човнах «Дракон», майстер спорту.
Посилання на реєстрацію marinacvetaeva1@gmail.com
День Кар’єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у 15 містах України протягом останніх чотирьох років.  Це серія публічних заходів, де представники мереж ЄС та інші учасники обговорюють впровадження стандартів і практик ЄС в Україні, участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнес- та освітніх можливостей.
Під час заходу гості дізнаються про: сучасні тенденції на ринку праці; вплив європейської інтеграції на  очікування роботодавців і те, як український бізнес розвиває ці напрями і які вимоги висуває до молодих фахівців; учасники дізнаються про  пріоритети політики Європейського Союзу (EU GreenDeal, Industry 4.0 тощо) та тренди, які вони створюють; учасники мереж ЄС поділяться успішними історіями, як вони використовують широкі можливості, отримуючи освіту в Європі та розвиваючи власний бізнес за підтримки ЄС.
День кар’єри є ініціативою, що фінансується Представництвом Європейського Союзу. Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.
З програмою заходу можна ознайомитися тут https://euroquiz.org.ua/events/view/422
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у м. Дніпро: Марія Міхейченко, +380985969698 marinacvetaeva1@gmail.com
Представництво Європейського Союзу в Україні
Адреса: вул. Володимирська, 101, 01033 Київ, Україна
тел:  +38 044 39 08 010, факс: +38 044 39 08 015
Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.
 
***
EU Career Day in Dnipro, 29-30 October 2020
 
The Delegation of the European Union to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Dnipro on 29-30 October 2020. The event is co-organised by Oles Honchar Dnipro National University.
29 October 2020
14.00-15.00
Opening of the EU Career Day
Panel discussion: «Professional Development and European Integration»
 • Labour market trends, skills and knowledge required by employers
 • Impact of European integration on Ukrainian business
 • How higher education can meet the requirements of labour market
 • Global prospects and challenges for education
Moderator:  Mariia Mikheichenko, Coordinator, EU Information Centre in Dnipro
Speakers:
 • Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine
 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded Project “Information Support to the EU Networks in Ukraine”
 • Lyubov Kravchenko, Head of the Department of Science, Higher and Vocational Education of Dnipropetrovsk Regional State Administration
 • Yevhen Shulgin, Chairman of the Supervisory Board of Chamber of Commerce and Industry Israel-Ukraine, Adviser to the Cabinet of Ministers of Ukraine at the State Finance Institution for Innovations
 • Oleksandr Rudik, Associate Professor of the Department of Law and European Integration of Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Team Europe representative
 • Tetiana Bulana, representative of the IT engineering school "Noosphere"
 • Pavlo Petrov, Representative of the civil society organisation "Dnipropetrovsk Fund for Social Protection of the City Population", Member of the Dragon Boat Sport Federation, Master of Sports.
30 October 2020
13.00-14.00
Soft skills trainings
 • 13:00 – 13:45 Training 1 "Start-ups in today's global world: Noosphere engineering’s perspective"
Trainer: Tetiana Bulana, representative of the IT engineering school "Noosphere"
 • 13:00 – 13:45 Training 2 "Key European trends related to professional competences, tendencies regarding knowledge and skills required by labour market"
Trainer: Oleksandr Rudik, Associate Professor of the Department of Law and European Integration of Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Team Europe representative
 • 13:00 – 13:45 Training 3 "Integration into European information space in the context of professional development"
Trainer: Pavlo Petrov, Representative of the civil society organisation "Dnipropetrovsk Fund for Social Protection of the City Population", Member of the Dragon Boat Sport Federation, Master of Sports.
 
EU Career Day is organised by the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine". For the last four years, the events have been taking place annually in 15 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities.
During the event, guests will learn more about current labour market trends, the impact of European integration on the employers’ requirements, how Ukrainian business adjusts to these trends and the requirements it sets for young professionals. Participants will learn more about policy priorities of the European Union (EU Green Deal, Industry 4.0, etc.) and tendencies which are highlighted by these policy priorities. The EU networks members will share success stories of taking advantage of educational opportunities in Europe and setting their own businesses with the EU support.
 EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation to Ukraine. Follow the link for more information: http://euroquiz.org.ua.
Focal point: Mariia Mikheichenko, Coordinator, EU Information Centre in Dnipro, +380985969698 marinacvetaeva1@gmail.com
Редакторські розділи: