Представництво Європейського Союзу в Україні

Спільна заява Жозепа Борреля та Дубравки Шуйци з нагоди Міжнародного дня демократії

Brussels, 15/09/2020 - 14:37, UNIQUE ID: 200915_14
Statements by the HR/VP

English version is below:

Спільна заява Жозепа Борреля та Дубравки Шуйци з нагоди Міжнародного дня демократії

Напередодні Міжнародного дня демократії Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель і Віцепрезидентка Європейської Комісії Дубравка Шуйца зробили таку заяву:

«Дуже часто, піддаючи себе ризику, люди по всьому світу продовжують демонструвати своє прагнення до демократії. Від Гонконгу до Лівану, Білорусі та Судану за заголовками та цифрами стоять хоробрі та мужні люди з усіх верств суспільства. Ми віддаємо належне їм та розділяємо їхню прихильність до демократії.

Демократія зіштовхнулася з викликами, що лише загострюються у період пандемії. По всьому світу громадянські свободи знецінюють, незалежні медіа та журналістів придушують, роботу демократичних інституцій підривають. Оскільки довіра людей до демократичних інституцій та практик знижується, збільшується поляризація. Із появою нових можливостей для політичної участі ми стаємо свідками далекосяжного впливу нових форм маніпуляцій інформацією та виборчими і демократичними процесами, що підсилюються цифровими технологіями та соціальними медіа.

У зв’язку із цими викликами Європейський Союз подвоює свої зусилля, аби підтримати тих, хто працює задля захисту та розбудови демократії, заохочення демократичної участі та залученості, незважаючи на ґендерну приналежність або походження, – з метою забезпечення системи стримування і противаг, а також можливості притягнення до відповідальності тих, хто приймає рішення. Ми залишаємося лідерами у сприянні та захисті демократії по всьому світу.

Новий «План дій щодо прав людини і демократії» встановлює наші амбіції та визначає пріоритети для конкретних зовнішніх дій на майбутнє. Від співпраці із залученням колишніх ворогів у Колумбії до відновлення віри в справедливість у Демократичній Республіці Конґо, розширення можливостей медіа у Центральній Азії та зміцнення ролі жінок у Сирії – Євросоюз продовжує активно підтримувати демократичні цінності та ініціативи через свої проєкти і співпрацю. У 2019 році як частина своєї прихильності ідеям демократії, прав людини і верховенству права ЄС розгорнув вісім місій зі спостереження за виборами та сім місій експертів з виборів по всьому світу.  

У той час, як Євросоюз підтримує своїх партнерів, які зіштовхнулися з новими викликами для демократії у всьому світі, робота починається з дому. Ми розуміємо: віру європейських громадян у демократію ніколи не потрібно сприймати як належне. Наші громадяни вимагали більшої участі у процесі розробки та формуванні політики, а також просили про прозорість. Ми повинні дослухатися і вибудовувати довіру.

ЄС вживає кроків зі збереження і зміцнення демократії всередині свого Союзу. Ми працюємо над Європейським планом дій з демократії задля протистояння дезінформації, адаптації до виборчих загроз і маніпуляцій, які швидко прогресують, та підтримки вільних і незалежних медіа у Євросоюзі. Майбутній Звіт про громадянство підніме питання забезпечення усіх громадян ЄС можливістю на повне здійснення своїх прав і участь у демократичному житті Союзу. «Конференція про майбутнє Європи», у якій візьмуть участь європейці з усіх сфер життя, зробить їхній голос у нашому Союзі ще сильнішим.

Європейський Союз засновано на потужній залученості задля сприяння демократії та її захисту, а також захисту прав людини і верховенства права. Довготривалий розвиток і процвітання не можуть існувати без демократії, миру і стабільності. Ми маємо продовжувати нашу справу, аби бути першовідкривачами».    

***

International Day of Democracy: Joint statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell and Vice-President Dubravka Šuica

Ahead of the International Day of Democracy, the High Representative/Vice-President Josep Borrell and the Vice-President Dubravka Šuica issued the following joint statement:

"Across the world, people continue to demonstrate, often at great personal risk, their desire for democracy. From Hong Kong to Lebanon, Belarus to Sudan, behind the headlines and numbers are brave and courageous people from all backgrounds. We pay tribute to them and share their commitment to democracy.

Democracy is facing challenges, which have been exacerbated by the coronavirus pandemic. Around the world, civil liberties are being eroded, independent media and journalists repressed, and democratic institutions undermined. Polarisation is rising, as people's trust in democratic institutions and practices falters. While new opportunities for political participation have emerged, we witness the far-reaching impact of new forms of manipulation of information and electoral and democratic processes, intensified by digital technology and social media.

In light of these challenges, the European Union is redoubling its efforts to support those who are working to defend and build democracy, to encourage democratic participation and inclusion regardless of gender or background, to ensure institutional checks and balances, and to hold decision makers to account. We take a leading role in promoting and protecting democracy around the world.

The new ‘Action Plan Human Rights and Democracy' sets out our ambitions and identifies priorities for concrete external action for the years to come. From cooperation involving former enemies in Colombia to restoring fate in justice in the Democratic Republic of Congo, empowering media in Central Asia and strengthening the role of women in Syria, the EU continues to actively support democratic values and initiatives through our projects and cooperation. In 2019, the EU deployed eight election observation missions and seven election expert missions as part of its commitment to democracy, human rights and the rule of law across the world.

While Europe supports its partners facing the new challenges to democracy worldwide, the work starts from home. We understand that our European citizens' belief in democracy cannot and should not ever be taken for granted. Our citizens have been asking for greater participation in policy-making, and have been asking for transparency. We must listen and we must build trust.

The EU is taking steps to safeguard and strengthen democracy inside our Union. We are working on a European Democracy Action Plan to counter disinformation, adapt to evolving electoral threats and manipulations, as well as support free and independent media in the EU. The upcoming Citizenship Report will look at how to ensure that all EU citizens can fully exercise their rights and participate in the democratic life of the Union. The ‘Conference on the Future of Europe', bringing together Europeans from all walks of life, will give Europeans a stronger voice in our Union.

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect democracy, alongside human rights and the rule of law. Without democracy, peace and stability, long-term development and prosperity cannot exist. We must continue to be its trailblazers."

 

Редакторські розділи: