Представництво Європейського Союзу в Україні

Презентація доповіді “Активізм під час карантину: старі розслідування і нові напади на громадських активістів в Україні”

Київ, 30/07/2020 - 08:29, UNIQUE ID: 200730_3
Invitations for the press

English version is below

У п’ятницю, 31 липня, в рамках проєкту “Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні”, який фінансується ЄС, відбудеться презентація і обговорення моніторингової доповіді про переслідування громадських активістів та правозахисників з початку 2020 року.

Під час заходу Центр прав людини ZMINA разом із запрошеними гостями обговорять дані за першу половину 2020 року, розслідування попередніх кримінальних справ стосовно нападів та громадських активістів та нові випадки нападів і тиску на громадських активістів в Україні.

Говоритимемо про таке:

 • Два роки від нападу на Катерину Гандзюк: коли будуть вироки замовникам? 
 • Як карантин вплинув на статистику нападів на активістів? 
 • Які нові загрози для громадянського суспільства з'явилися? 
 • Що відбувається в судах під час розгляду резонансних справ? 
 • Наскільки пропорційними та законними були дії поліції під час мирних зібрань у період карантину ?

             

Запрошуємо представників ЗМІ до участі

 

             Що? Презентація доповіді “Активізм 2020: нові випадки переслідувань активістів та правозахисників”

             Де? Український кризовий медіа-центр (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) 

             Коли? 31 липня о 13:00

 

Спікери: 

 • Анастасія Москвичова, дослідниця Центру прав людини ZMINA
 • Марина Хромих, учасниця ініціативи “Хто замовив Катю Гандзюк?”
 • Віталій Титич, адвокат Сергія Стерненка
 • Ганна Рожкова, заступниця виконавчого директора Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • Ігор Савлук, громадський активіст та блогер з Київщини

 

Модераторка - Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA

Мова заходу: українська (відбуватиметься синхронний переклад англійською мовою). Захід буде транслюватися онлайн двома мовами тут.

Акредитація: Ірина Іванченко - 099 772 56 67, ii@humanrights.org.ua


Додаткова інформація: Проєкт «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні» реалізується Центром прав людини ZMINA у партнерстві з Нідерландським Гельсінським комітетом за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт зосереджується на правовому та оперативному захисті та підтримці правозахисників і антикорупційних активістів в Україні, підтримці позитивної ролі правозахисників у суспільстві та налагодженні зв’язків між ними, збільшенні кількості ефективних розслідувань нападів на правозахисників та активістів тощо. Триває з 2019 року до 2022 року.

_______________

 

 

Presentation of monitoring report 

“Activism During the Quarantine: Old Investigations and New Attacks on Civic Activists in Ukraine”

 

On Friday, July 31, the EU-funded project “Increasing the Role and Protection of Human Rights Defenders in Ukraine” will hold a presentation and discussion of the monitoring report on the persecution of civil activists and human rights defenders since the beginning of 2020.

During the event, ZMINA Human Rights Centre, together with the invited guests, will discuss the data for the first half of 2020, criminal investigations into old attacks on civil society activists and new cases of attacks and pressure on civic activists in Ukraine.

 

The following topics will be discussed:

 • Two years since the attack on Kateryna Gandziuk: when will those who ordered the attack be sentenced? 
 • How did the quarantine affect the statistics of attacks on activists? 
 • Which new threats for civil society have appeared? 
 • What is going on in courts during the trials of high-profile cases? 
 • To what extent were the police’s actions during peaceful gatherings in the quarantine period proportional and legal?

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What? Presentation of the “Activism 2020: New Cases of Persecution of Activists and Human Rights Defenders” report

Where? Ukraine Crisis Media Centre (Kyiv, 2 Khreshchatyk Str.)

When? July 31, at 1 p.m.

 

Participants:

 • Anastasia Moskvychova, researcher at the ZMINA Human Rights Centre
 • Maryna Khromykh, member of the initiative “Who is behind Katya Gandziuk’s assault?”
 • Vitaliy Tytych, Serhiy Sternenko’s lawyer
 • Hanna Rozhkova, deputy executive director of the Association of Ukrainian Monitors of Human Rights Compliance in the Activities of Law Enforcement Agencies
 • Ihor Savluk, civil activist and blogger from Kyiv Region

 

Moderator - Tetiana Pechonchyk, head of the board of the ZMINA Human Rights Centre

Event language: Ukrainian (with simultaneous interpretation in English). The event will be streamed online in two languages here.

Contacts for more information: Iryna Ivanchenko, 099 772 56 67, ii@humanrights.org.ua


Background information: The Role and Protection of Human Rights Defenders in Ukraine project is implemented by the ZMINA Human Rights Centre in partnership with the Netherlands Helsinki Committee with financial support from the European Union. The project focuses on legal and operational protection and emergency support of human rights defenders and anti-corruption activists in Ukraine, supporting  positive role of HRDs in society and providing of their joint networking, increasing number of effective investigations of the attacks on HRDs and activists etc. It runs from 2019 until 2022.

Редакторські розділи: