Представництво Європейського Союзу в Україні

Відкриття Європейського тижня сталої енергії в Україні / Opening of the EU Sustainable Energy Week in Ukraine

Brussels, 19/06/2020 - 14:57, UNIQUE ID: 200619_13
Press releases

English version is below:

Київ, 19 червня 2020 р.

Відкриття Європейського тижня сталої енергії в Україні

У вівторок, 23 червня 2020 р., Представництво ЄС в Україні спільно з Тернопільською міською радою відкриють Європейський тиждень сталої енергії в Україні. Цьогоріч захід проводиться в 11-й раз і вперше в онлайн-форматі через пандемію COVID-19.

Це масштабна подія в Україні, що сприяє поширенню найкращих практик та об’єднує зусилля задля досягнення цілей ЄС з подолання наслідків зміни клімату, підвищення енергоефективності та енергобезпеки, а також сталого розвитку громад.

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Європейський тиждень сталої енергії в Україні

Де?

Facebook-сторінка Представництва ЄС в Україні

Коли?

 23 - 29 червня, 2020 р. Початок 23 червня о 9:00.

  • 23 червня – Політична дискусія «Перший крок до Зеленого курсу ЄС-Україна: Фонд енергоефективності» за участі Йоханнеса Баура, Першого радника, керівника напряму «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні; Василя Лозинського, заступника Міністра розвитку громад та територій України; Юлії Головатюк-Унгуряну, директорки Фонду енергоефективності; Май Нгуєн, менеджерки програми МФК «Енергоефективність в Україні»; Олексія Рябчина, колишнього заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України, відповідального за енергоефективність, народного депутата України у 2014-2019 роках; українських експертів з енергоефективності та представників муніципалітетів.
  • 24 червня –  Презентація «Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім"» за участі представників Фонду енергоефективності.
  • 25 червня – Онлайн-консультації для ОСББ щодо енергомодернізації багатоквартирних будинків за участі регіонального радника МФК Михайла Мельника (Тернопіль).
  • 26 червня – Вебінар для журналістів «Як розповідати історії про хорошу справу, як комунікувати з широкою аудиторією».

Повну програму заходу дивіться на фейсбук-сторінці Представництва ЄС в Україні у вівторок, 23 червня. 

Мови заходу: українська та англійська.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до менеджерки з питань комунікації Наталії Шумейко, +38 068 114 38 20, e-mail: natalja.shumeiko@gmail.com.

Довідкова інформація:

Європейський тиждень сталої енергії в Україні є ключовим загальноєвропейським заходом, що має на меті популяризувати використання сталої енергії, поновлювальних джерел енергії та ефективне використання енергії. Європейський тиждень сталої енергії в Україні став платформою для просування сталих дій на місцевому рівні та надав різноманітні можливості для обговорення питань, пов'язаних із стійкою енергетикою, найкращих практик та інноваційних енергетичних ідей.

Щороку до Європейського тижня сталої енергії в Україні долучаються українські міста та муніципалітети, які проводять Дні енергії у своїх громадах. Представники місцевого самоврядування, бізнесу та неурядових організацій проводять низку заходів, залучаючи громадян та зацікавлені сторони з енергетичного сектору до дискусії про просування чистої енергії, підвищення енергоефективності та боротьбу зі змінами клімату.

ЄС допомагає Україні в сферах енергетики та навколишнього середовища через такі ключові програми та ініціативи:

Програма підтримки енергоефективності для України (EE4U) сприяє підвищенню енергоефективності житлового сектору в Україні та скороченню викидів парникових газів. У зв’язку з цим, ЄС спільно з Урядом Німеччини підтримує діяльність Фонду енергоефективності у наданні грантів на термомодернізацію багатоквартирних будинків на всій території України. Протягом двох фаз цієї програми, ЄС надає загалом 80 млн євро на гранти для ОСББ і понад 22 млн євро технічної допомоги (які переважно використовуються Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та ПРООН).  

Угода мерів щодо клімату та енергії – це європейська ініціатива, в межах якої місцеві, регіональні й національні органи влади добровільно зобов’язуються співпрацювати задля досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС. Муніципалітети, що приєдналися до Угоди мерів з клімату та енергії, беруть на себе добровільні зобов’язання скоротити викиди CO2 щонайменше на 30% до 2030 року. 278 українських міст стали учасниками спільноти Угоди мерів.

Угода мерів – Демонстраційні проекти – програма Європейської Комісії, метою якої є дієва підтримка впровадження планів дій, затверджених відібраними містами у сфері енергоефективності. З 2015 року програма підтримує 17 проєктів в Україні.

______________________________________________________________________________________________________________

***

Kyiv, 19 June 2020

Opening of the EU Sustainable Energy Week in Ukraine

On Tuesday, June 23, 2020 at 9:00, the EU Delegation to Ukraine jointly with the Ternopil City Council will open the EU Sustainable Energy Week in Ukraine. This year the event is held for the 11th time and for the first time in a digital format due to the COVID-19 pandemic.

This is a large-scale event in Ukraine designed to promote the dissemination of best practices, inspire innovative ideas and join efforts to meet the EU’s goals to combat climate change, step up energy efficiency and energy security, as well as sustainable community development.

We invite representatives of mass media

What?                           EU Sustainable Energy Week in Ukraine

Where?                        EU Delegation to Ukraine Facebook page

When?                          23 - 29 June, 2020. The beginning on June, 23, at 9:00.

  • June 23 – Policy talk "First step to the EU-Ukraine Green Deal:  the Energy Efficiency Fund" with the participation of Johannes Baur, First Counsellor, Head of Operations Section Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine; Vasyl Lozynskyi, Deputy Minister, Ministry for Communities and Territorial Development of Ukraine; Yuliia Holovatiuk-Ungureanu, Energy Efficiency Fund Director; Mai Nguyen, Manager of IFC Programme "Energy Efficiency in Ukraine"; Oleksii Riabchyn, former Deputy Minister of Energy and Environmental Protection, responsible for energy efficiency, Member of Parliament in 2014-2019; Ukrainian Energy Efficiency experts and representatives of municipalities.
  • June 24 - Presentation "Energodim Programme to support energy modernisation of multi-apartment buildings" with the participation of the Energy Efficiency Fund representatives.
  • June 25 - Online consultations for homeowners associations on energy modernisation of multi-apartment buildings with the participation of IFC Regional Advisor Mykhailo Melnyk (Ternopil).
  • June 26 - Webinar for journalists "Storytelling for the good cause, how to communicate with the wide audience"

Find the full programme of the event on the EU Delegation to Ukraine Facebook page on Tuesday, June 23.

Working languages: Ukrainian and English.

If you have any further questions, please feel free to contact the Communication Manager Natalja Shumeiko, +38 068 114 38 20, e-mail: natalja.shumeiko@gmail.com.

Background information:

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) in Ukraine is the key Europe-wide event promoting sustainable energy, renewables and efficient energy use. The EU Sustainable Energy Week in Ukraine has become the platform for promoting sustainable actions at local level and has provided various opportunities to discuss sustainable energy issues, best practices and innovative energy ideas.

Every year Ukrainian cities and municipalities join the EUSEW to celebrate Energy Days in their communities. Local authorities, private organisations and NGOs set up a series of activities engaging citizens and energy stakeholders in discussions on promoting clean energy, boosting energy efficiency and fighting climate change.

The EU supports Ukraine in energy and environment sectors through the following key programmes and initiatives:

The Energy Efficiency Support Programme for Ukraine (EE4U) aimed at contributing to increasing energy efficiency in the Ukrainian residential sector and reducing greenhouse gas emissions. In this context, the EU, together with Germany, supports the activities of the Energy Efficiency Fund in providing grants for thermo-modernisation of multi-apartment buildings across Ukraine. Through the two phases of this Programme, the EU contributes in total EUR 80 million of grants for HOAs as well as more than a EUR 22 million package of technical assistance (managed mainly by the International Finance Corporation – IFC – and UNDP).  

The Covenant of Mayors for Climate and Energy is a European initiative within which local, regional and national authorities voluntarily join forces to achieve the EU climate and energy objectives. By signing up to the Covenant of Mayors for Climate and Energy the municipalities voluntarily commit to reduce their CO2 emissions by at least 30% by 2030. Currently, 278 Ukrainian cities have become members of Covenant of Mayors community.

Covenant of Mayors - Demonstration Projects is the programme developed by the European Commission. It aims to adequately support the implementation of the action plans submitted by the selected towns in the area of energy efficiency. Since 2015, the programme has supported 17 projects in Ukraine.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                 

 

Редакторські розділи: