Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС надав 123,5 млн гривень підприємцям з Донбасу за програмою FinancEast в межах EU4Business

Київ, 29/04/2020 - 11:49, UNIQUE ID: 200429_6
Press releases

English version is below

Програма FinancEast, що фінансується Європейським Союзом, оголосила результати перших чотирьох місяців роботи. З грудня 2019 року по квітень 2020 року ЄС надав 123,5 млн гривень у вигляді субсидій та компенсацій для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Програма передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів, а саме придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво чи реконструкцію приміщень.

«Донецька та Луганська області нині як ніколи потребують допомоги та інвестицій для сталого економічного та соціального відновлення, – говорить Посол ЄС Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні– Вже є хороший старт: з початку року програма FinancEast в межах EU4Business профінансувала майже 70 інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств. І ця цифра буде зростати за допомогою гранту, наданого Європейським Союзом».

FinancEast реалізують німецький державний банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва в межах проєкту «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України» та ініціативи ЄС EU4Business. Головними партнерами стали АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ОТП Лізинг». Зокрема, з початку програми «Ощадбанк» надав фінансування для реалізації 24 інвестиційних проєктів у вигляді кредитів на суму 66,5 млн гривень, з яких ЄС компенсував 32 млн гривень. У свою чергу, «ОТП Лізинг» профінансував 43 інвестиційних проєкти на загальну суму 176,5 млн гривень, з яких ЄС компенсував 91,5 млн гривень. Частка інвестиційних проєктів із Луганської області склала 58%, а із Донецької – 42%.

«Ми усвідомлюємо, наскільки важливим є економічне зростання у регіоні Донбасу, – говорить Андрій Мартем’янов, координатор програми FinancEast. – Підконтрольні уряду України території Донецької та Луганської областей зазнали значних економічних втрат, тож нашою ціллю є відновлення інвестиційної привабливості зазначених регіонів. Саме з цією метою ми ініціювали реалізацію програми FinancEast. Кількість отриманих нами заявок та вже профінансованих інвестиційних проєктів ММСП свідчить про те, що за перші місяці дії програми вона стала важливою складовою процесу відновлення економічного розвитку Донбасу».

Для реалізації̈ програми Європейський Союз виділив грант у розмірі 9,5 мільйонів євро. FinancEast стартувала 20 грудня 2019 року і триватиме до 2022 року або раніше, якщо будуть використані усі кошти. «Ощадбанк»  та «ОТП Лізинг» і надалі активно отримують заявки від ММСП на фінансування інвестиційних проєктів. Більш детально з умовами програми можна ознайомитися на сайті.

Додаткова інформація:

Фонд розвитку підприємництва створений на базі Німецько-Українського Фонду, який було засновано Німецьким державним банком розвитку KfW, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

EU4Business - це ініціатива ЄС, яка підтримує приватний сектор у країнах Східного партнерства, зокрема в Україні. Її метою є поліпшення бізнес-середовища шляхом надання професійних порад та доступу до фінансування МСП. Підтримка за ініціативою EU4Business надається спільно з іншими організаціями. Ініціатива сприяє зростанню та створенню нових робочих місць.

За додатковою інформацією звертайтеся до Наталії Черненко, nataliia.chernenko@brandcom.com.ua, +380 97 903 15 15

-----------------------------------------------------

EU provides UAH 123.5 mln to entrepreneurs from Donbas under EU4Business FinancEast programme

The EU-funded FinancEast programme has announced the results of first four months of its operation. From December 2019 to April 2020, the European Union provided UAH 123.5 million in subsidies and compensation to micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in the government-controlled territories of Donetsk and Luhansk regions. The programme provides for the reimbursement of up to 50% of the cost of investment projects for instance for leasing or loans to purchase agricultural machinery, equipment and vehicles, installation, construction or reconstruction of buildings.

"Donetsk and Luhansk regions need now more than ever assistance and investments for sustainable economic and social recovery," says Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.  “We have already made a good start: since the beginning of the year, EU4Business FinancEast has funded almost 70 micro- and small business investment projects. This figure will now grow with the help of the European Union grant."

FinancEast is implemented by the German State Development Bank KfW and the Business Development Fund within the framework of the “EU Support to the East of Ukraine” project and the European Union's EU4Business initiative. Its main partners are OJSC Oschadbank and OTP Leasing. In particular, since the start of the programme, Oschadbank has provided funding for the implementation of 24 investment projects in loans worth UAH 66.5 million, of which the EU has compensated UAH 32 million. In turn, OTP Leasing financed 43 investment projects totalling UAH 176.5 million, of which the EU compensated UAH 91.5 million. The share of investment projects from the Luhansk region was 58%, and from the Donetsk region - 42%.

"We are aware of the importance of economic growth in the Donbas region," said Andriy Martemyanov, FinancEast Coordinator “Ukrainian government-controlled territories of the Donetsk and Luhansk regions have suffered significant economic losses, so our goal is to restore the investment attractiveness of these regions. It was for this purpose that we initiated the implementation of the FinancEast programme. The number of received applications and already financed MSME investment projects shows that in the first months of the programme it has become an important part of the process of restoring the economic development of Donbas."

To implement the programme, the European Union has allocated a grant of EUR 9.5 million. FinancEast started on December 20, 2019 and will continue until 2022 or earlier if all funds are used. Oschadbank and OTP Leasing continue to actively receive applications from MSMEs to finance investment projects. More details about the programme can be found on the website.

Background information:

The Business Development Fund was created on the basis of the German-Ukrainian Fund, which was founded by the German State Development Bank KfW, the Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Bank of Ukraine.

The EU4Business is an EU initiative that supports a private sector in the Eastern Partnership countries, including Ukraine. It aims to improve a business climate through offering professional advice and access to financing for small and medium-sized businesses. Support under the EU4Business initiative is provided jointly with other organisations. The initiative promotes economic growth and job creation.

For additional information, please contact Nataliia Chernenko, nataliia.chernenko@brandcom.com.ua, +380 97 903 15 15

Редакторські розділи: