Представництво Європейського Союзу в Україні

Програма House of Europe, що фінансується ЄС, виділила понад 0,8 млн. євро на негайні гранти та іншу підтримку культури та креативних індустрій України

Київ, 15/04/2020 - 08:12, UNIQUE ID: 200415_2
Press releases

English version is below

Програма House of Europe («Дім Європи») впроваджує пакет заходів для людей та організацій із секторів культури та креативних індустрій України аби допомогти подолати кризу у цих сферах, спричинену карантинними обмеженнями, та серйозні економічні та суспільні наслідки, які пов'язані з пандемією COVID-19. Завдяки кільком нових програмам, що фінансуються Європейським Союзом, вони можуть отримати підтримку та напрацювати інноваційні рішення для адаптації до реалій пандемії. Відкриті конкурси на отримання фінансової, організаційної та творчої підтримки стартують 14 квітня. Обсяг фінансування ЄС на підтримку зазначених галузей буде розширено, якщо криза триватиме.

"Творчі люди та їх ідеї допомагають нам долати цю кризу. ЄС та наші партнери продовжують підтримувати українську культуру аби допомогти подолати численні складності, які вже вплинули на цей сектор. Наша програма “Дім Європи” розробила спеціальний пакет підтримки людей та культурних організацій — як негайну швидку відповідь на цю кризу, аби творці могли залишатися творчими, ‒ заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

 House of Europe запускає чотири антикризові лінії підтримки:

  • Інфраструктурні гранти допоможуть вижити культурним організаціям в Україні, фінансуючи придбання  обладнання для роботи на відстані, а також витрати на оренду та зарплату — до 9000 євро на кожну організацію.
  • Гранти цифрової співпраці фінансуватимуть інноваційні культурні digital-проєкти, які спільно розроблять культурні організації з Україні та ЄС — до 25 000 євро на кожен проєкт.
  • "Хататон" — інтернет-ідеатон, ініційований Goethe-Institut в Україні. Онлнайн-подія збере разом технологічну та культуру спільноти України аби знайти рішення для продовження мистецьких та творчих ініціатив — найперспективніші зможуть отримати гранти від “Дому Європи” на суму до 25 000 євро кожен.
  • Онлайн-університет, бібліотека онлайн-курсів для професіоналів культури, що постійно поповнюється. За проходження курсів слухачі отримуватимуть стипендію у розмірі 100 євро.

Подати заявки на усі програми можна на сайті  https://houseofeurope.org.ua.

“У ці дні ми бачимо як руйнівні наслідки кризи так і, можливо, серйозні скорочення державного бюджету для креативних людей та їх проєктів — сфери, що останнім часом процвітає в Україні. Багато державних та громадських культурних організацій, що виникли за минулі роки, не тільки мали суттєвий вплив на економічний розвиток, вони ще й посилювали позитивний імідж України за кордоном. Цим досягненням наразі загрожують великі ризики”, — додав Крістіан Дімер, керівник програми House of Europe.

Довідкова інформація:

House of Europe — це програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.  House of Europe відкрили у жовтні 2019 року. Програма має бюджет у 12.2 мільйонів євро та надає 22 окремих лінії підтримки, що дозволяють українцям брати участь у стажуваннях, навчальних подорожах, нетворкінгу, резиденціях та інших формах професійного обміну у ЄС. Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська Рада, Французький Інститут та Чеські центри є консорціум партнерами проєкту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олексія Педосенка, oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua або за телефоном  +38 067 408 40 26.

_____________________

 

The EU-funded House of Europe programme has allocated more than EUR 0.8 mln for immediate grants and other support for Ukraine’s culture and creative industries

 

The House of Europe programme is announcing a package of measures to help people and organisations of the culture and creative sector in Ukraine to tackle the quarantine lockdown and the grave economic and societal repercussions that come along with it. Through several new programme lines funded by the European Union, they can receive support and brainstorm innovative solutions to adjust to the realities of the pandemic. This financial, organisational, and creative support calls for proposals launches 14 April. Further funds will be allocated if the crisis persists.

"Artists and their creative ideas help us overcome this crisis. The EU together with our partners keeps supporting Ukrainian culture to ease many difficulties that have already affected this sector. Our House of Europe programme has developed a special assistance package for culture professionals and cultural organisations as an immediate, rapid response to this crisis - so that artists can keep doing what they do best”, ‒ Matti Maasikas, Ambassador of the European Union to Ukraine, Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

House of Europe launches four major anti-crisis actions:

  • Infrastructure grants give a breath of life support for cultural organisations in Ukraine, covering equipment for distance-working as well as rental expenses and salaries — up to EUR 9,000 for each organisation.
  • Digital cooperation grants fund innovative cultural projects designed for the digital realm, developed jointly by cultural organisations in Ukraine and the EU — up to EUR 25,000 for each project.
  • “Hatathon”, an online ideathon initiated by Goethe-Institut Ukraine, engages tech and culture communities of Ukraine to kick-start solutions of keeping art and creative initiatives going – the most promising ones can get follow-up grants by House of Europe of up to EUR 25,000 each.
  • Online university, a growing library of online courses for culture professionals – completing them is rewarded with a stipend of EUR 100.

All the programmes are open to enter through https://houseofeurope.org.ua.

“Those days we see devastating consequences of the crisis and possibly incumbent, severe budget cuts on creative people and their work – an area that has been thriving in Ukraine. With many state and civic cultural organisations emerging over the past years, not only did it have a significant impact on economic development, but also boosted Ukraine’s positive image abroad – achievements that are now at risk”, — Christian Diemer, Head of the House of Europe programme added.

Background information:

House of Europe is an EU-funded programme fostering professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries. The programme focuses on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. House of Europe was launched in October, 2019. Programme has a budget of 12.2 mln to support 22 separate programme lines enabling Ukrainians to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support. Implementation of House of Europe Programme is led by Goethe-Institut Ukraine with The British Council Ukraine, Institut français d’Ukraine and Czech Centres as consortium partners.

For details, please contact Oleksii Pedosenko via oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua or at +38 067 408 40 26

Редакторські розділи: