Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС підтримує Україну в умовах пандемії коронавірусу і мобілізує суттєву підтримку / The EU stands by Ukraine in the face of the coronavirus pandemic and mobilises substantial support

Brussels, 30/03/2020 - 13:05, UNIQUE ID: 200330_6
Press releases

English version is below:

Пандемія коронавірусу – це безпрецедентна глобальна криза, важка надзвичайна ситуація у сфері охорони здоровʼя для громадян, суспільства та економіки, від якої серйозно потерпають держави-члени ЄС і багато країн-партнерів, у тому числі Україна.

Україна, яка продовжує страждати від актів агресії на сході країни та незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією, також зазнала негативного впливу пандемії в усіх сферах життєдіяльності. Європейський Союз вітає заходи запобігання, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19. Ми  визнаємо складність деяких із цих рішень.

ЄС продовжить підтримувати Україну в цій небаченій кризі та, щоб полегшити її вплив на систему охорони здоров’я, повсякденне життя людей та економіку, готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і регіону східного сусідства загалом. Перший пакет підтримки для України складає приблизно 80 млн. євро.

Представляючи ці заходи, Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівер Варгеї зазначив: «Ми допомагаємо Україні в  ці  надзвичайно важкі часи. Завдяки цьому пакету підтримки ми прагнемо врятувати життя та зміцнити стійкість суспільства. Ми підтримуємо реагування України на різке зростання потреб у галузі охорони здоровʼя та соціальної допомоги, а також необхідності захисту бізнесу й робочих місць. Ми знаємо, що нам потрібно швидко та ефективно діяти для посилення державних і громадських дій ».

Зазначений пакет допомоги буде спрямовано на:

  1. Підтримку системи охорони здоров’я України, у тому числі шляхом фінансового внеску до Всесвітньої організації охорони здоровʼя для її роботи в  Україні. З 30 млн євро для всього регіону Східного партнерства, що передбачає 20 млн євро на задоволення найнагальніших потреб, пропорційно найбільша частина коштів передбачена для України. Це дасть можливість придбати необхідні медичні засоби та обладнання, а також посилити спроможність системи охорони здоровʼя реагувати на спалах захворювання. Україна зможе скористатися і новою Ініціативою ЄС з медичної безпеки, спрямованої на посилення готовності епідеміологів і персоналу первинної медичної допомоги та консультаціями фахівців Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Крім того, ЄС разом з Міністерством охорони здоровʼя України вивчає можливості розбудови спроможності Міністерства для посилення його механізмів управління кризовими ситуаціями.
  2. Підтримку економіки України, зокрема малих і середніх підприємств (МСП) шляхом забезпечення ліквідності, у тому числі через міжнародні фінансові установи. ЄС уже працює з цими інституціями та відповідними фінансовими організаціями з країн-членів у межах ініціативи «Team Europe» над полегшенням, спрощенням і прискоренням доступу до існуючих кредитних ліній, що будуть посилені, й програм підтримки для малого та середнього бізнесу, самозайнятих громадян й інших субʼєктів підприємницької діяльності. Комісія також надасть 500 млн євро гарантій, запланованих у рамках Європейського фонду сталого розвитку, для сприяння забезпеченню ліквідності в країнах-сусідах ЄС, у тому числі за допомогою оборотних коштів, фінансування торгівлі чи мораторію на обслуговування боргів. На  двосторонньому рівні в Україні ми прискорюємо запуск нової програми підтримки МСП (20 млн євро) у межах бюджету ЄС на 2020 рік, яка дасть ще 10 млн євро на  гривневе кредитування малого та середнього бізнесу. Також запроваджується програма підтримки малих фермерських господарств у  розмірі 25 млн євро на додаток до 26 млн євро, виділених у 2019 році.
  3. Підтримку найбільш постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими громадськими організаціями. Ми знаходимося на першому етапі залучення принаймні 2 млн євро від регіональних і двосторонніх інструментів для формування пакету швидкої соціальної допомоги у таких сферах як захист осіб, які належать до вразливих груп, перехід до онлайн-освіти, підтримка культурної та креативної індустрій і  продовження культурного життя в Інтернеті, боротьба з дезінформацією та посилення стійкості громад. Ми приділяємо особливу увагу східним регіонам України, що потерпають від конфлікту, де партнери з надання гуманітарної допомоги та підтримки раннього відновлення забезпечують реагування на надзвичайну ситуацію, повʼязану з коронавірусом. Тут наша допомога передбачає придбання засобів індивідуального захисту для лікарів і дезінфікуючих засобів, а також підтримку волонтерів, які доставляють їжу та ліки літнім людям.

Довідка

Загальне фінансування, залучене на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, становить 140 млн євро для країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна), значна частина яких призначена Україні. Подальші заходи у межах бюджету на 2020 рік будуть додані пізніше цього року для гнучкого реагування на появу нових потреб. Ця нова ініціатива, пов’язана з COVID-19, забезпечує кошти на додаток до нещодавно оголошених 5,2 млн євро у відповідь на конфлікт у східних регіонах України та дестабілізацію Приазовʼя.

Комісія також може надати допомогу через програму «TAIEX», що є інструментом допомоги у межах інституцій зі схожими функціями. Це дасть змогу використати експертні знання країн-членів ЄС, досвід і приклади належної практики оцінки моделей готовності до реагування у надзвичайних ситуаціях і систем охорони здоровʼя.

Крім того, ЄС готовий передати 500 млн євро до державного бюджету України за  програмою макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками. Виплата цих коштів залежить від завершення заходів, узгоджених Україною з  представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) і необхідних для подання програми МВФ на затвердження Виконавчому комітету Фонду.

ЄС разом з його державами-членами є найбільшим донором допомоги у контексті реагування на конфлікт на сході Україні, з моменту початку якого було виділено понад 762,5  млн євро, приблизно половина яких припадає на гуманітарну допомогу.

Загалом підтримка ЄС Україні з 2014 року становить понад 15 млрд. євро грантів і  пільгових позик на підтримку програми реформ, а також політичної асоціації й  економічної інтеграції України з ЄС.

******

The coronavirus pandemic is an unprecedented, global crisis, a severe public health emergency for citizens, societies and economies. EU Member States and many partner countries, including Ukraine, have been severely affected by the current pandemic.

Ukraine, which continues to suffer from acts of aggression in eastern part of the country as well as the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation, has also been affected throughout all spheres of life. The EU welcomes the prevention measures taken by the Ukrainian government in response to the growing COVID-19 spread. We recognise the difficulty of some of these decisions.

The EU will continue to support Ukraine in this unprecedented crisis.  In order to alleviate its impact on the health system, people's daily lives and the economy, the EU is preparing a set of assistance measures for individual partner countries, as well as for the Eastern Neighbourhood region as a whole. A first package for Ukraine comprises around €80 million.

Presenting the support package, Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Olivér Várhelyi commented: “We stand by Ukraine in these extremely difficult times. With this support package, we aim at saving lives and strengthening societal resilience. We support the Ukrainian response to a spike in health and social assistance needs as well as the protection of businesses and jobs. We know we need to act quickly and efficiently in reinforcing government and civic action.”

The foreseen support package includes the following:

  1. Support to the Ukrainian health system, including through a financial contribution to the World Health Organisation (WHO) for its work in Ukraine. Out of €30 million for the entire Eastern Partnership region, which includes €20 million to address the most immediate needs, proportionally the largest contribution is foreseen for Ukraine. This will comprise possibilities to purchase necessary medical supplies and equipment, as well as to strengthen health system’s capacity to respond to the outbreak. Ukraine will also profit from a new EU Initiative for Health Security, which will provide capacity building activities on preparedness for epidemiologists and frontline health staff and advice of specialists from the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). In addition, the EU is exploring, together with the Ukrainian Ministry of Health, how to assist with capacity building to reinforce the Ministry’s crisis management mechanisms.  
  2. Support to Ukraine's economy, notably small and medium-sized enterprises (SMEs) by providing liquidity, including via International Financial Institutions (IFIs). The EU is already working with IFIs and relevant financing institutions from EU Member States as TEAM EUROPE in order to facilitate, simplify and accelerate the uptake and reinforcement of existing credit lines and support programmes to SMEs, self-employed and other economic operators. In addition, the Commission will make available €500 million of guarantees planned under the European Fund for Sustainable Development (EFSD) to facilitate the provision of liquidity in the EU’s Neighbourhood including through working capital, trade finance, or moratoria on debt service. At bilateral level in Ukraine, we are accelerating the launch of a new SME support programme (€20 million) under the 2020 EU budget, with a new €10 million made available for lending in hryvnas for SMEs. A programme in support of small farms of €25 million comes in addition to the €26 million allocated already in 2019.
  3. Support to the people who are most affected by the crisis, in cooperation with civic partners.  We are in a first round mobilising at least €2 million from  regional and bilateral instruments for a quick societal relief package in areas such as protection of persons belonging to vulnerable groups, transition to online education, support to the cultural and creative industries and continuation of cultural life online, fighting disinformation, and strengthening community resilience. We pay particular attention to conflict-affected areas in eastern Ukraine where humanitarian and early recovery partners are working on emergency responses to coronavirus. This includes the purchase of protective suits for doctors and disinfectants as well as support to volunteers who deliver food and medicines to the older persons.

Background

The overall funding mobilised for coronavirus-related measures amounts to a total of €140 million for the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic Moldova, Ukraine) of which a significant part will be dedicated to Ukraine. Further measures under the 2020 budget will be added later this year, responding flexibly to emerging needs. This new CODIV-19 related initiative comes on top of recently announced additional €5.2 million in response to the conflict in Ukraine's eastern regions and the destabilisation of the Sea of Azov region.

The Commission can also provide assistance through TAIEX, its peer to peer instrument, by using EU Member States expertise, experience and examples of good practice on assessing emergency preparedness response scheme and health systems.

Furthermore, the EU stands ready to disburse €500 million to the Ukrainian state budget under the Macro-Financial Assistance programme in the form of low-interest loans. Disbursement of these funds is subject to the completion of the actions that Ukraine has agreed with the staff of the International Monetary Fund (IMF) and that are needed for the IMF programme to be submitted to the IMF Executive Board for approval.

The EU, together with its Member States is the biggest donor of conflict response assistance to Ukraine. It has provided over €762.5 million since the beginning of the conflict, of which approximately half accounted for humanitarian aid.

Overall, EU support to Ukraine since 2014 totals over €15 billion in grants and concessional loans in support of Ukraine’s reform agenda as well as the political association and economic integration with the EU.

 

Languages:

Автор