Представництво Європейського Союзу в Україні

Прес-конференція «ЄС допомагає Україні вдосконалити навчання з поводження з радіоактивними відходами»

Славутич, 06/12/2019 - 13:44, UNIQUE ID: 191206_8
Invitations for the press

English version is below

12 грудня 2019 р. Державне агентство України з управління зоною відчуження спільно з іспанською компанією Idom проведуть заключний захід проєкту «Вдосконалення національної системи підготовки персоналу у сфері поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації та реабілітації», що фінансується ЄС. Учасники представлять цілі проєкту та досягнуті результати, виконані роботи й винесені уроки.

 

Щиро запрошуємо представників ЗМІ до участі

 

Що?

Коли?

Де?

 

 

Прес-конференція «ЄС допомагає Україні вдосконалити навчання з поводження з радіоактивними відходами»

12 грудня 2019 р., 09:30 – 10:30. Початок реєстрації о 09:00

Навчальний центр Чорнобильської атомної електростанції

Добринінський квартал, 17, м. Славутич  

Учасників з Києва запрошуємо зібратися біля станції метро «Чернігівська» о 07:00. Буде надано транспорт в обидва кінці. Час повернення - 18.00-19.00.

Учасники:

 • Державне агентство України з управління зоною відчуження
 • Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
 • Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська атомна електростанція»
 • Державний заклад вищої післядипломної освіти – Український радіологічний учбовий центр
 • Idom – виконавець проекту, Іспанія
 • Європейська Комісія, Генеральний директорат з міжнародного співробітництва та розвитку, підрозділ B5 – Безпека, ядерна безпека
 • Спільний офіс підтримки Інструменту співпраці в галузі ядерної безпеки в Києві

 

Робочі мови – англійська та українська. Буде забезпечено переклад.

Акредитація ЗМІ обов’язкова: контактна особа Наталія Білоусова nat.bilousova@gmail.com, тел.: +38 (050) 386 41 86. Дозвіл на вхід до НЦ ЧАЕС не потрібний.

 

Довідкова інформація: Після Чорнобильської аварії та подальших робіт зі зняття з експлуатації решти реакторів на ЧАЕС, а також внаслідок діяльності розвинутої ядерної галузі, в Україні накопичився значний обсяг радіоактивних матеріалів - близько 3,4 млн м3 станом на жовтень 2018 р. За обсягом радіоактивних відходів Україна посідає друге місце в Європі та четверте у світі. Поводження з цими матеріалами потребує особливої обережності, обладнання та навичок, і тому сучасне й ефективне навчання персоналу всіх рівнів у організаціях, що виконують такі роботи, є вкрай важливим. Тепер Чорнобильська атомна електростанція та українські радіологічні навчальні центри володіють навчальними модулями найвищих міжнародних стандартів і мають добре підготованих інструкторів для виконання існуючих та майбутніх навчальних програм і практичних занять.

Проєкт ЄС «Вдосконалення національної системи підготовки персоналу у сфері поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації та реабілітації» є одним з 19 триваючих проєктів ЄС з ядерної безпеки. Проєкт виконував консорціум у складі двох іспанських організацій (Idom і GDES) та їхнього українського партнера, Інституту підтримки експлуатації атомних електростанцій. До ряду партнерів увійшли Державне агентство України з управління зоною відчуження, як бенефіціар проекту, Учбово-тренувальний центр Чорнобильської АЕС, Український радіологічний учбовий центр і Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Тривалість проєкту – з лютого 2017 р. по грудень 2019 р., бюджет – 988 тис. євро.

_______________

 

Press Conference
“EU helping Ukraine to improve radioactive waste management training”

 

On December 12, 2019, the State Agency of Ukraine for the Management of the Exclusion Zone jointly with the Spanish company Idom will hold final event of the EU-funded project "Improvement of national personnel training system in the field of radioactive waste management, decommissioning and remediation". The speakers will present the project goals and achieved project results, accomplished activities and lessons learned.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

When?

 

Where?

 

 

Press Conference “EU helping Ukraine to improve radioactive waste management training”

 

December 12, 2019, 09:30 – 10:30. Registration starts at 09:00

 

Training Center of Chornobyl Nuclear Power Plant

17 Dobryninskyi Block, Slavutych

Participants from Kyiv are welcome to meet near Chernihivska metro station at 07:00. Transport will be provided in both directions. Return time is 18:00-19:00

 

Participants:

 • the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management
 • the State Specialized Enterprise “Central Radioactive Waste Management Enterprise”
 • the State Specialised Enterprise “Chornobyl Nuclear Power Plant”
 • the State Higher Educational Institution for Postgraduate Education – Ukrainian Radiological Training Centre
 • the Idom, the implementer of the project, Spain
 • the European Commission, Directorate-General for International Cooperation and Development Unit B5 - Security, Nuclear Safety
 • the Joint Support Office in Kyiv for the EU Instrument for Nuclear Safety Cooperation

 

English and Ukrainian are the working languages. Translation will be provided.

Media accreditation is required: contact Nataliia Bilousova, nat.bilousova@gmail.com, phone: +38 (050) 386 41 86. Permit to enter the Training Centre of ChNPP is not required.

 

Background information: Following the Chornobyl accident and subsequent decommissioning of the remaining reactors at the Chornobyl Nuclear Power Plant, and running a sizeable nuclear industry, Ukraine has amassed a considerable volume of radioactive materials. By its volume − about 3.4 million m3 as of October 2018 − Ukraine ranks second in Europe and fourth in the world. The handling of these materials requires special care, facilities and skills, and modern and effective training of personnel at all levels. The Chornobyl Nuclear Power Plant and Ukrainian Radiological Training Centres now possess training modules of highest international standards and well-prepared instructors to underpin both existing and future training programmes and practical exercises.

The project “Improvement of national personnel training system in the field of radioactive waste management, decommissioning and remediation” is one of 19 ongoing EU projects on nuclear safety. It was implemented by a Consortium made up of two Spanish organisations (Idom and GDES), and their Ukrainian counterpart, Nuclear Power Plants’ Operational Support Institute. Partners included the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management as the project beneficiary, the Chornobyl NPP Training Centre, the Ukrainian Radiological Training Centre and the State Specialized Enterprise “Central Enterprise for Management of Radioactive Waste”. The project lasted from February 2017 to December 2019. Budget: EUR 988,000.

Редакторські розділи: