Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС підтримує стійкість електоральної системи України перед цифровими загрозами та кампаній з дезінформації

Київ, 31/10/2019 - 11:53, UNIQUE ID: 191031_5
Press releases

English version is below

31 жовтня Естонський центр Східного партнерства (ECEAP) у співпраці з CybExer Technologies (CybExer) та Українським кризовим медіа-центром проводять в Києві конференцію на тему: «Дезінформація та кібербезпека під час виборів в Україні: засвоєні уроки та майбутні кроки». Конференція завершує заходи, що проводяться в рамках успішного, фінансуваного ЄС проекту з підвищення стійкості української виборчої системи до маніпуляцій та втручання у кіберпростір.

 

Посол Матті Маасікас, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, сказав: «ЄС висловлює солідарність з Україною під час підрахунку гібридних загроз і продовжує надавати свою підтримку в кібербезпеці та боротьбі з дезінформацією. Зокрема, зміцнення впевненості та підвищення обізнаності були ключовими елементами цієї підтримки перед та під час виборів 2019 року». Він додав: «ЄС використовуватиме позитивний досвід цієї співпраці у своїх майбутніх діях в Україні та за її межами».

 

«Оскільки військові гібридні загрози, як правило, посилюються в часи виборів, підтримка Європейського Союзу та Естонії для України була особливо важливою в 2019 році, коли відбулася не одна, а дві значні виборчі кампанії, президентська і парламентська». – прокоментував Герт Анцу, директор Естонського центру Східного партнерства.

 

Проект «Протидія виборчим кампаніям, пов’язаним з виборами та дезінформаційними кампаніями в Україні», реалізований Естонським центром Східного партнерства та CybExer Technologies, є частиною більш великих зусиль Європейського Союзу щодо підтримки стійкості України до кіберзагроз та дезінформації шляхом розбудови потенціалу структур безпеки України, відповідальних за запобігання та управління кіберзагрозами та зміцнення навичок представників місцевих ЗМІ у південних та східних регіонах України для виявлення та інформування громадськості про дезінформацію в кіберпросторі.

 

Доповідачі конференції включають досвідчених медіа- та кібер-експертів з України та Естонії, які обговорюватимуть отримані уроки та майбутні проблеми розбудови спроможності структур безпеки України, відповідальних за запобігання та управління кіберзагрозами та зміцнення навичок представників місцевих ЗМІ на півдні та східні регіони України для пом’якшення наслідків гібридної війни.

 

Пітер Вагнер, голова Групи підтримки України, додав, що «Лише небагато країн стикаються з проблемами кібербезпеки, схожими на ті, що має Україна». Він підкреслив, що «досвід України, особливо в контексті виборів, цікавий для інших країн Східного партнерства, а також до країн-членів ЄС».

 

Діяльність, що проводилася в рамках проекту, включала:

 

• навчальні семінари, організовані ECEAP та проведені естонськими та українськими медіа-експертами для понад 100 місцевих та регіональних журналістів у Херсоні, Одесі, Миколаєві, Маріуполі та Сєвєродонецьку;

• технічні та стратегічні навчання з кібербезпеки, які проводить CybExer для кіберспеціалістів Служби безпеки України (СБУ), Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), Центральної виборчої комісії (ЦВК), кіберполіції, Державного центру кіберзахисту, Міністерства Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації;

• практичні навчальні візити, організовані ECEAP для згаданих кіберспеціалістів до установ Естонії (під час парламентських виборів у Естонії), Швеції та Німеччини для ознайомлення з їх найкращими практиками в галузі кібербезпеки;

• доповідь CybExer про «Післявиборчу оцінку інфраструктури кібербезпеки та міжвідомчого співробітництва в Україні із відповідними рекомендаціями».

 

Довідкова інформація: Естонський центр Східного партнерства (ECEAP), заснований у 2011 році, є некомерційним фондом, повністю присвяченим реалізації ініціативи Східного партнерства ЄС (Східного партнерства) для зміцнення відносин та співпраці з ЄС, його державами-членами та його Східні сусіди: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. ECEAP розробляє та впроваджує програми навчання та консультування в країнах Східного партнера на основі найкращих практик із власного досвіду Естонії щодо проведення реформ.

 

Для додаткової інформації, будь ласка звертайтеся до контактної особи: Аліна Аруоя  alina.aruoja@eceap.eu

 

_______________

 

 

EU Supports Resilience of Ukraine’s Electoral System to Cyber Threats and Disinformation Campaigns

 

On October 31, the Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP) in cooperation with CybExer Technologies (CybExer) and Ukraine Crisis Media Center are holding a conference in Kyiv on “Disinformation and Cyber Security during Elections in Ukraine: Lessons Learned and Future Steps”. The conference concludes activities conducted in the framework of a successful EU-funded project to improve the resilience of the Ukrainian electoral system to manipulation and interference in cyberspace.

 

Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine told: “EU expresses solidarity with Ukraine in countering hybrid threats and continues to provide its support in cyber security and fighting disinformation.  Confidence building and awareness raising in particular have been key elements of this support ahead and during the elections of 2019.” He added: “The EU will use the positive experience of this co-operation in its future action in Ukraine and beyond.”

 

“As hybrid warfare threats tend to intensify around election times, the support of the European Union and Estonia to Ukraine has been especially crucial in 2019 when not one but two significant elections, presidential and parliamentary, took place.”Gert Antsu, Director of the Estonian Center of Eastern Partnership, commented.

 

The project "Countering Election-related Cyber Threats and Disinformation Campaigns in Ukraine" implemented by the Estonian Center of Eastern Partnership and CybExer Technologies is part of a larger effort by the European Union to support Ukraine’s resilience to cyber threats and disinformation through building the capacity of Ukraine’s security structures responsible for the prevention and management of cyber threats and strengthening the skills of local media representatives in Southern and Eastern regions of Ukraine to identify and inform the public about disinformation in cyberspace.

 

Speakers of the conference include experienced media and cyber experts from Ukraine and Estonia who will discuss the lessons learned and future challenges of building the capacity of Ukraine’s security structures responsible for the prevention and management of cyber threats and strengthening the skills of local media representatives in Southern and Eastern regions of Ukraine to mitigate the impact of hybrid warfare.

 

Peter Wagner, the Head of the Support Group for Ukraine, added that “Only very few countries experience cybersecurity challenges similar to Ukraine.” He underlined that “Ukraine’s experience, notably in the context of elections, is interesting to other Eastern Partnership countries and also to the EU Member States.”

 

Activities conducted in the framework of the project have included:

  • training workshops organised by ECEAP and conducted by Estonian and Ukrainian media specialists for more than 100 local and regional journalists in Kherson, Odesa, Mykolaiv, Mariupol and Sievierodonetsk;
  • technical and strategic cybersecurity exercises held by CybExer for cyber specialists from the Security Service of Ukraine (SBU), State Service of Special Communication and Information Protection (SSSCIP) Central Election Commission (CEC), Cyber Police, State Centre of Cyber Defence, Ministry of Defence and Ministry of Digital Transformation;
  • practical study visits organised by ECEAP for the above-mentioned cyber specialists to institutions in Estonia (during Estonian Parliamentary elections), Sweden and Germany for insight into their best practices in cybersecurity;
  • report by CybExer on "Post-Election Assessment of the Cybersecurity Infrastructure and Interagency Cooperation in Ukraine with Related Recommendations".

 

Background information: The Estonian Center of Eastern Partnership (ECEAP), founded in 2011, is a non-profit foundation dedicated entirely to implementing the EU's Eastern Partnership initiative (EaP) to strengthen relations and cooperation between the EU, its Member States, and its Eastern neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. ECEAP designs and implements training and advising programs in the Eastern partner countries based on best practices from Estonia’s own experience with reforms.

 

For additional information, please contact Ms Alina Aruoja via alina.aruoja@eceap.eu.

Редакторські розділи: