Delegation of the European Union to Ukraine

Європейський тиждень підприємництва 2019 стартує в Україні

Brussels, 23/10/2019 - 11:41, UNIQUE ID: 191023_4
Press releases

English version is below

У жовтні-грудні 2019 року з ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні вдруге відбудеться Європейський тиждень підприємництва. У 16 містах по всій Україні пройде низка заходів, на яких малі та середні підприємства дізнаються, як вийти на міжнародні ринки, знайти фінансові ресурси, удосконалити підприємницькі навички та покращити бізнес-клімат в Україні. Європейський тиждень підприємництва є частиною подібних заходів з просування підприємництва в країнах ЄС, таким чином подія залучає український бізнес до європейської родини.

«Ми поширюємо цю загальноєвропейську кампанію на Україну і будемо просувати її протягом двох місяців від сьогодні, щоб кожен український підприємець дізнався про можливості нашої підтримки. Європейський Союз зобов’язався сприяти розвитку та зростанню приватного сектора в Україні. Наші ініціативи в межах EU4Business можуть надати вам більше знань та кращі навички, простіший доступ до європейських та інших ринків та більш доступні фінансові можливості. Ці ініціативи також покликані сприяти створенню кращого бізнес-середовища, в якому ви працюєте», прокоментував посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Європейський тиждень підприємництва проводиться спільними зусиллями багатьох партнерів та проектів ЄС в Україні, які беруть участь у програмі цієї кампанії. Він розпочався сьогодні з щорічної прес-конференції, присвяченій результатам Програми підтримки інвестиційних проектів малих і середніх підприємств (МСП) Німецько-Українського фонду, яка фінансується урядом Німеччини через державний банк KfW та підтримується ініціативою ЄС EU4Business, яка компенсує збитки від валютних ризиків.

Крім того, програма подій включає в себе різноманітні заходи в Києві, Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Івано-Франківську, Слов'янську, Херсоні, Львові, Сумах, Рівному, Запоріжжі, Кропивницькому, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Маріуполі. Українські підприємці дізнаються про нові ідеї та можливості співпраці та підтримки, які пропонує Європейський Союз для місцевого бізнесу, через низку тренінгів, семінарів, конференцій та форумів.

Європейський тиждень підприємництва завершиться ІІІ Щорічним національним форумом розвитку малого та середнього підприємництва 11 грудня 2019 року в Києві. В програмі форуму семінари про інструменти та можливості для малого та середнього бізнесу.

Цьогорічна кампанія відзначатиметься запуском нового інформаційного порталу для малих та середніх підприємств sme.gov.ua, де можна буде знайти повний календар подій Європейського тижня підприємництва. Цей ресурс поступово стане основною базою корисної інформації для малих і середніх підприємств України. Інформаційний портал підтримуватиме Офіс розвитку МСП при Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Протягом Європейського тижня підприємництва 2019 веб-сайт працюватиме в тестовому режимі.

За додатковою інформацією звертайтесь до Ольги Вергелес, overgeles@smedo.gov.ua.

 

Довідкова інформація: Європейський тиждень підприємництва в Україні є частиною загальноєвропейської кампанії з розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння підприємництву та інформування про підтримку ЄС розвитку приватного сектору. EU4Business – це ініціатива ЄС, яка надає підтримку приватному сектору в країнах Східного партнерства, в тому числі в Україні.

EU4Business розробила  Карту можливостей для українського бізнесу (http://smemap.eu4business.eu/). Це систематизована і повна збірка всіх можливих інструментів допомоги вітчизняним підприємствам від програм ЄС: EU4Business, COSME та Горизонт 2020. За її допомогою легко дізнатися, як вийти на міжнародні ринки, де знайти фінансові ресурси та як розвинути навички ведення бізнесу і покращити діловий клімат в Україні.

 

***

 

2019 European SME Week starts in Ukraine

In October-December 2019, on the initiative of the Delegation of the European Union to Ukraine, the European SME Week will take place in Ukraine for the second time. A series of events will be held in 16 cities across Ukraine where small and medium-sized enterprises will learn how to enter international markets, find financial resources, strengthen entrepreneurial skills and how to improve business climate in Ukraine. It will expand and complement similar entrepreneurship promotion events taking place in the EU countries, thus bringing Ukrainian businesses into the European family.

We expand this pan-European campaign to Ukraine and will promote it for over two months from today to let each of the Ukrainian entrepreneurs discover our support opportunities. The European Union is committed to enhancing private sector development and growth in Ukraine. Our EU4Business initiatives can equip you with more knowledge and better skills, easier access to European and other markets, and more affordable financing opportunities. They also aim to contribute to creating a better business environment for you to operate in,” Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

The European SME Week is a joint effort of many of the EU's partners and projects in Ukraine who contribute to the campaign programme. It started today with the annual press conference on the results of the SME Investment Support Programme of the German-Ukrainian Fund which is funded by the German Government through KfW and supported by the European Union initiative EU4Business in form of financial contribution for compensation of currency risk losses.

Further agenda includes different types of activities in Kyiv, Vinnytsia, Kryvyi Rih, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Slovyansk, Kherson, Lviv, Sumy, Rivne, Zaporizhia, Kropyvnytskyi, Dnipro, Odesa, Lutsk and Mariupol. Ukrainian entrepreneurs will learn about new ideas and opportunities for cooperation and support offered by the European Union for local businesses through a series of trainings, seminars, conferences and forums.

The European SME Week will culminate in III Annual National SME Development Forum in Kyiv on December 11, 2019. The programme includes workshops on instruments and opportunities which will be presented for SMEs.

This year's campaign is also marked by the launch of the new SME Information Portal sme.gov.ua which will host the full events calendar for the European SME Week and will gradually become the main depository of valuable information for Ukrainian SMEs. The SME information portal will be maintained by the SME Development Office under the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. During the 2019 European SME Week the website is operating in the test mode.

For additional information, please contact Olha Vergeles, overgeles@smedo.gov.ua.

 

Background information:

The European SME week in Ukraine is part of a pan-European campaign for developing small and medium businesses, promoting entrepreneurship and informing about EU support for private sector development. EU4Business is an EU initiative that provides support to the private sector in the Eastern Partnership countries, including in Ukraine.

EU4Business developed The Map of Opportunities for SME (http://smemap.eu4business.eu/). It is a systematised and comprehensive collection of all possible tools offered to Ukrainian small and medium businesses by the EU programmes: EU4Business, COSME and Horizon 2020. Here you can find out how to get to international markets, where to find funding and how to develop business skills and improve business climate in Ukraine.

Editorial Sections: