Представництво Європейського Союзу в Україні

Офіційне відкриття чотирьох громадських установ у Приазов’ї, відремонтованих завдяки кредитам Європейського інвестиційного банку

Київ, 17/09/2019 - 12:57, UNIQUE ID: 190917_3
Invitations for the press

English version is below

25-26 вересня 2019 року відбудеться офіційне відкриття чотирьох відремонтованих громадських установ у Мелітополі, Приморську та Маріуполі. Це два дитячі садки та дві лікарні, що відіграють значну роль у житті та освітньому розвитку місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Перший за багато років капітальний ремонт включав утеплення будівель, заміну дахів і вікон тощо, а також придбання меблів та нового обладнання. Загалом відремонтовано 12 356 квадратних метрів та покращено умови надання медичної допомоги та навчання для більш ніж 450 000 осіб, включаючи ВПО.

Ремонт співфінансував Європейський Союз через надання Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) довгострокових кредитів під низькі відсотки. Частину коштів виділено з державного та місцевих бюджетів. ЄІБ інвестує в реконструкцію в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, впровадження якої моніторить Програма розвитку ООН (ПРООН).

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Офіційне відкриття відремонтованих громадських установ у Мелітополі, Приморську та Маріуполі, що включає огляд відремонтованих об'єктів та прес-брифінги на кожній локації

 

Коли?

25-26 вересня 2019 року

 

Де?

Мелітополь

 • Дитячий садок №41 «Барвінок», вул. Гоголя, 136а
 • Дитячий садок №47 «Берізка», вул. Інтеркультурна, 141

Приморськ

 • Центральна районна лікарня, вул. Морська, 74

Маріуполь

 • Міська лікарня швидкої медичної допомоги, кардіологічне відділення, вул. Бахмутська, 20а

 

Ключові учасники:

 • Олена Бабак, міністерка розвитку громад і територій України
 • Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄІБ в Україні
 • Д-р Анніка Вайдеманн, заступниця голови Представництва ЄС в Україні
 • Дафіна Ґерчева, постійна представниця ПРООН в Україні
 • Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації
 • Віталій Туринок, голова Запорізької обласної державної адміністрації
 • Роман Романов, секретар Мелітопольської міської ради
 • Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя
 • Сергій Бєлічев, голова Приморської районної державної адміністрації

 

     

Акредитація для ЗМІ: Yuliia.Samus@undp.org або +38 097 139 14 75 до 20 вересня

Журналістам з інших міст України буде відшкодовано видатки на проїзд (залізничні/автобусні квитки) та проживання. Мови заходу: англійська та українська. Буде забезпечено послідовний переклад.

 

Довідкова інформація: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є банком Європейського Союзу. Це довгострокова кредитна інституція ЄС і єдиний банк, що належить державам-членам ЄС та представляє їхні інтереси. ЄІБ працює в Україні з 2014 року. Станом на вересень 2019 портфель кредитів ЄІБ для України становить 5,9 мільярдів євро на проекти з енергетики, транспорту, довкілля, підтримки місцевого самоврядування та приватного сектору.

Через Надзвичайну кредитну програму раннього відновлення ЄІБ надав місцевим органам влади 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев’яти областях України: підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Херсонській, Київській областях. Станом на вересень 2019 року затверджено 269 проектів з ремонту 259 об’єктів на загальну суму 179,14 млн євро. Програма розроблена ЄІБ разом з Європейською Комісією та урядом України та реалізується ПРООН. Тривалість: 2015 - 2021 рр.

_________________

 

Official opening of four public facilities in Azov Sea region renovated thanks to EIB loans

 

The official opening of four renovated public facilities will take place in Melitopol, Prymorsk and Mariupol on September 25-26, 2019. The facilities are two kindergartens and two hospitals – all important for the living conditions and educational development of local people and internally displaced persons (IDPs).

The facilities received their first renovation in many years, which involved major repairs to buildings, such as the installation of thermal insulation, the replacement of roofs and windows, and the purchase of furniture and new equipment. In total, 12,356 square meters were renovated and over 450,000 people, including IDPs, can now benefit from improved healthcare and educational environment.

The renovation was co-financed by the EU through long-term and low-interest loans from the European Investment Bank (EIB) and from state and local budgets. The EIB invests in renovations under the Early Recovery Programme (ERP), the implementation of which is monitored by the United Nations Development Programme (UNDP).

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

Official opening of renovated public facilities in Melitopol, Prymorsk, and Mariupol, including media tours to renovated facilities and press briefings at each location

 

When?

September 25-26, 2019

 

Where?

Melitopol

 • Kindergarten №41 "Barvinok", 136a Gogolia St.
 • Kindergarten №47 "Berizka", 141 Interkulturna St.

Prymorsk

 • Central rayon hospital, 74 Morska St.

Mariupol

 • City Emergency Care Hospital, cardiology department, 20a Bakhmutska St.

 

Key participants:

 • Olena Babak, Minister of Development of Communities and Territories
 • Jean-Erik De Zagon, Head of the EIB Resident Representation for Ukraine
 • Dr. Annika Weidemann, Deputy Head of the Delegation of the European Union to Ukraine
 • Dafina Gercheva, UNDP Resident Representative to Ukraine
 • Pavlo Kyrylenko, Head of Donetsk Oblast State Administration, Oblast Military-Civil Administration
 • Vitaliy Turynka, Head of Zaporizhia Oblast State Administration
 • Roman Romanov, Secretary of Melitopol City Council
 • Vadym Boychenko, Mayor of Mariupol
 • Serhiy Byelichev, Head of Prymorsk Rayon State Administration

 

     

Media accreditation via Yuliia.Samus@undp.org or +380971391475 by Sept. 20

Journalists from other cities of Ukraine will have their travel (train/bus tickets) and accommodation expenses reimbursed. Working languages are English and Ukrainian. Consecutive interpretation will be provided.

 

Background information: The European Investment Bank (EIB) is the European Union's bank. It is a long-term lending institution of the EU and is the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. The EIB has been working in Ukraine since 2014. As of September 2019, the total EIB portfolio in Ukraine is EUR 5.9 billion for projects in energy, transport, environment and support for local government and private sector.

Under its Early Recovery Programme (ERP), EIB has provided EUR 200 million in multi-sector framework loans to local governments to recover critical municipal and transport infrastructure and improve living conditions for internally displaced people and their host communities in nine oblasts of Ukraine: the Ukrainian government-controlled areas in Donetsk and Luhansk oblasts, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Poltava, Odesa, Kherson, Kyiv oblasts. As of September 2019, a total of 269 projects of repair of 259 facilities with a total cost of EUR 179.14 million have been approved. This programme was developed by the European Investment Bank together with the European Commission and the Government of Ukraine and is implemented by the UNDP. Duration: 2015-2021.

Редакторські розділи: