Delegation of the European Union to Ukraine

Erasmus Mundus ပညာေတာ္သင္ဆုကို ရရိွသည့္ ျမန္မာ ပညာေတာ္သင္မ်ား ဥေရာပသို႕ ထြက္ခြာ

23/08/2019 - 09:38
News stories


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီခရီးစဥ္ကို အစျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္ေကာင္းကို ရရိွလ်က္ ရိွၾကရာ ဥေရာပသည္ ၎တို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ယူလိုမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးဦးသည္ Erasmus Mundus ပူးေပါင္းမဟာဘြဲ႕အစီအစဥ္၏ အကူအညီျဖင့္ ၎တို႕၏ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားလွေသာ ဥေရာပတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ဦးတည္သြားေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အေတြ႕အႀကံဳရိွ ဧည့္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ယဥ္ေမသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့ခရီးသြားမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေလ့လာရန္အတြက္ Master's in Tourism Management ကို သြားေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဗိသုကာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ထက္ရွားေအာင္သည္ Urban Studies ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သူ၏ အသိပညာမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီး သူ၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေနေသာ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သိပၸံပညာရွင္ စိုးယုႏုိင္ကေတာ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုထက္မက ပါဝင္ၿပီး အေသးစိတ္လွေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ International MSc in Infectious Diseases and One Health အစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသို႕ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဆူဆန္မိုင္ရာကေတာ့ Master Degree Programme in International Humanitarian Actionကို သြားေရာက္သင္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား မထြက္ခြာၾကမီ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidtႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဥေရာပတြင္ ေနထိုင္ပညာသင္ၾကားၾကမည့္ အခ်ိန္အတြက္ ၎တို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ Erasmusအစီအစဥ္၏ ပညာေတာ္သင္ဆုရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ သံအမတ္ႀကီး Schmidtက ၎တို႕အား မိတ္ေဆြမ်ားဖြဲ႕ၾကရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ အတန္းေဖာ္မ်ားအၾကား “ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား” ျဖစ္လာၾကေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ “ဆယ္စုႏွစ္နဲ႕ ခ်ီၿပီး အထီးက်န္ေနရာမွ တံခါးဖြင့္ဝါဒကို က်င့္သံုးလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ Erasmus Mundusဟာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕နဲ႕ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ပိုရိွလာေစဖို႕အတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာေတာ္သင္အစီအစဥ္ဟာ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြရိွတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ သိပ္ကို အားတက္စရာပါပဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕က ဒီအစီအစဥ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဆက္လက္ ေၾကာ္ျငာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီးက အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက Erasmus+ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စတင္ခဲ့ခ်ိန္ကပင္လွ်င္ ၎သည္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရိွသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက Erasmus Mundus ပူးေပါင္းမဟာဘြဲ႕အစီအစဥ္ကို ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၆ဦးအား ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ international credit mobility အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၁၆ဦးသာ ရိွရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၉၅ဦးသို႕ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာတကၠသိုလ္ ၁၈ခုသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ၁၄ခုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားကို ရရိွလ်က္ ရိွၾကပါသည္။

Languages:
Editorial Sections: