Представництво Європейського Союзу в Україні

Чорне море вдвічі більше засмічене, ніж Середземне – результати дослідження проекту ЄС

Одеса, 30/07/2019 - 10:36, UNIQUE ID: 190730_4
Press releases

English version is below

Кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря, водночас концентрації деяких речовин-забрудників перевищують безпечні норми. Це результати Спільних Чорноморських досліджень представили проект ЄС / ПРООН «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» – (EMBLAS-Plus) та Міністерство екології та природних ресурсів України на прес-конференції в Одесі 29 липня 2019 р.

Дослідження проводилися в прибережних водах Грузії, України та Росії, а також у відкритому морі у межах проекту EMBLAS-ІІ спільно з Українським науково-дослідним центром екології моря, Інститутом морської біології НАНУ та Одеським національним університетом ім. І.І. Мечнікова та іншими партнерами протягом 2017-2019 рр. Дослідження виконувалися відповідно до вимог Рамкової Директиви про морську стратегію ЄС та з використанням найновіших методик моніторингу (зокрема нецільового скринінгу хімічних речовин та аналізу е-ДНК).

“Отримані результати досліджень стануть основою для розробки науково обґрунтованої Програми заходів щодо покращення стану Чорного моря (яку Уряд України має розробити відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС), а також для глобального розуміння поточних ризиків та загроз морським екосистемам», - зазначив д-р Ярослав Слободнік, керівник групи експертів проекту.

 

Основні висновки екологічного моніторингу в Чорному морі:

 • 83% морського сміття, знайденого в Чорному морі, складає пластик, а саме PET-пляшки, обгортки від солодощів пластикові пакети. Великі річки (в Україні дослідження проводилися на Дунаї та Дністрі) несуть в море від 6 до 50 одиниць сміття на годину. Кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря (90.5 до 50 одиниць сміття / км2). У відкладах Чорного моря як на шельфі, так і на глибині більше 2 тис. м був знайдений мікропластик.
 • Концентрації деяких головних шкідливих хімічних сполук, які становлять загрозу життю морської фауни та людини, вищі за допустимі норми токсичності. Серед таких сполук – бензо(а)пірен, деякі пестициди, інсектициди, а також ртуть та антипірени в рибі. Крім того, виявлено 124 хімічні сполуки, шкідливі для морської екосистеми і здоров’я людини, зокрема стійкі органічні речовини-забрудники, метали, пестициди, біоциди, фармацевтичні засоби, антипірени та побутові хімічні засоби. Концентрацію цих речовин у морській вод раніше не моніторили, і тепер буде запропоновано включити їх в регулярні дослідження.
 • На час досліджень (червень 2019 р.), було зафіксовано приблизно по 1 тис. кожного підвиду дельфінів в українських територіальних водах у північно-західній частині Чорного моря, від дельти Дунаю до Тендрівської коси в Херсонській області. Ці цифри є порівняно низькими. Найбільші скупчення дельфінів було зафіксовано поблизу дельти Дунаю та о. Зміїний.
 • Тиск інвазивних видів – не «рідних» для Чорного моря видів, які можуть нашкодити морській екосистемі – зростає. Використовуючи новий метод аналізу залишків ДНК живих організмів, розчиненого в морській воді, було встановлено присутність нових середземноморських видів у Чорному морі, а саме монровійську рибу-хірурга, червону баракуду, риючого бичка (Trypauchen vagina) тощо.
 • Гарною новиною стало виявлення ДНК європейського осетра (Acipenser sturio), який вважався майже зниклим, в багатьох пробах по всьому Чорному морю. Така сама втішна ситуація і з білугою – іншим видом, який знаходиться під загрозою зникнення.
 • Також було виявлено певні ознаки відновлення екосистем Чорного моря. Оцінка стану найбільшої в світі колонії червоних водоростей – філофорного поля Зернова покращилася з «поганого» на «задовільний».

Більше інформації про результати досліджень можна отримати на сайті проекту і дізнатися з інфографік, розроблених разом із Товариством Кусто, заснованим у 1973 р. Жаком-Івом Кусто.

 

Довідкова інформація:

Проект ЄС - ПРООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» (EMBLAS-Plus) є продовженням проекту ЄС-ПРООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: фаза ІІ» (EMBLAS – Phase 2), який реалізовувався у 2014-2018 рр. Цей проект надає підтримку Україні та іншим країнам Причорномор’я у збереженні моря. Основними заходами проекту є проведення спільних досліджень у відкритому морі (від Одеси до Батумі) та національних пілотних моніторингових досліджень відповідно до вимог Рамкової Директиви ЄС щодо морської стратегії з використанням новітніх технологій та обладнання. Тривалість проекту – 2019-2020 рр. Бюджет: 1,6 млн євро.

______________

 

Black Sea twice as polluted by marine litter as Mediterranean Sea – EU project’s survey

 

The amount of marine litter in the Black Sea is almost twice as high as in the Mediterranean Sea, while concentrations of some pollutants exceed their toxicity threshold value. These are the results of the Joint Black Sea Surveys presented by the EU/UNDP-funded project “Improving Environmental Monitoring in the Black Sea: Selected Measures” (EMBLAS-Plus) and the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine at a press conference in Odesa on July 29, 2019.

The surveys were held in 2017 – 2019 in the coastal waters of Georgia, Ukraine and Russia and in the open sea. They were conducted by the EMBLAS – Phase 2 project in cooperation with the Ukrainian Research Center of Ecology of Sea, the Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine as well as Mechnikov National University and others. The surveys were done following the requirements of EU Marine Strategy Framework Directive, which is aimed to protect the marine environment across the EU, and using the latest monitoring techniques, including non-target chemical screening and e-DNA analysis. 

“The obtained results of the surveys should contribute to development of the evidence-based Programme of Measures to improve the status of the Black Sea (which Government of Ukraine needs to develop according to EU-Ukraine Association Agreement)  as well as to global understanding of current risks and threats to marine ecosystem”, – said Dr. Jaroslav Slobodnik, project team leader.

 

The key findings of the environmental monitoring of the Black Sea are as follows:

 • 83% of the marine litter found in the Black Sea is plastic, namely bottles, candy wrappers and bags. The large rivers (in Ukraine study included the Danube and the Dniester) bring to the sea from 6 to 50 items of litter per hour. The amount of marine litter in the Black Sea is almost twice as high as in the Mediterranean Sea (90.5 vs. 50 litter items / km2). Microplastics were found in the sediments of the Black Sea both in its shelf parts and in the depths of more than 2,000 m.
 • The concentrations of some priority hazardous chemical substances dangerous for marine and human life exceed their toxicity threshold values. Among these substances were benzo(a)pyrene, several pesticides, insecticides and also mercury and flame retardants in fish. In addition, 124 chemicals dangerous for the sea ecosystem and human health were identified including persistent organic pollutants, metals, pesticides, biocides, pharmaceuticals, flame retardants, industrial pollutants and personal care products. These substances had not been monitored earlier and they will be proposed to be included for regular monitoring.
 • At the moment of the survey (June 2019), at least 1,000 dolphins of each species occurred in Ukrainian territorial waters of the north-western Black Sea, between the Danube Delta and the Tendra Spit in Kherson region. These values are relatively low. The greatest aggregations of dolphins in Ukrainian waters were identified near the Danube Delta and Zmiinyi (Snake) Island.
 • The pressure of invasive species – non-native species which may damage local environment – at the Black Sea is growing. Using a new method of detection of DNA dissolved in sea water to discover fauna living there (e-DNA) new Mediterranean species were found in the Black Sea, including Monrovia doctorfish; red barracuda, burrowing goby (Trypauchen vagina) etc. The good news is that DNA of European sturgeon (Acipenser sturio) which was considered almost extinct in the Black Sea was found in many samples across the Black Sea. Same goes for the endangered beluga.
 • There are also signs of rehabilitation of the Black Sea ecosystem. The biggest red algae field in the world – the Zernov’s Phyllophora Field improved its status from category ‘poor’ to ‘moderate’.

Find more results of the surveys on the project website and from the infographics developed jointly with the Cousteau Society founded in 1973 by Jacques-Yves Cousteau.

 

Background: The EU–UNDP project “Improving Environmental Monitoring in the Black Sea – Selected Measures” (EMBLAS-Plus) is a continuation of the EU-UNDP project “Improving Environmental Monitoring of the Black Sea” (EMBLAS – Phase 2), which was implemented between 2014 and 2018. It helps Ukraine and other Black Sea countries to protect the Black Sea. The key activities of the project include the Joint Open Sea Surveys from Odesa to Batumi and national monitoring studies following the requirements of the EU Marine Strategy Framework Directive and using novel techniques and modern equipment. The project duration is 2019-2020. Its budget is EUR 1.6 mln.

Редакторські розділи: