Представництво Європейського Союзу в Україні

Прес-конференція «Наше Чорне море: нові дані моніторингу для прийняття рішень»

Одеса, 24/07/2019 - 13:04, UNIQUE ID: 190724_9
Invitations for the press

English version is below

29 липня 2019 року спільний проект ЄС - ПРООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» (EMBLAS-Plus) спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України проведе прес-конференцію «Наше Чорне море: нові дані моніторингу для прийняття рішень». На заході представлять результати польових досліджень, проведених проектом у Чорному морі протягом 2017-2019 рр., використовуючи сучасне обладнання для моніторингу та методики за стандартами ЄС.

 

В програмі заходу:

 • Презентація результатів екологічного моніторингу Чорного моря, включаючи нові дані щодо морського сміття, знайдених токсичних речовин, «рідних» та інвазійних видів Чорного моря, стану популяцій чорноморських дельфінів тощо.
 • Відкриття виставки інфографік про екологічний стан Чорного моря, розроблену спільно зі Спільнотою Кусто, створеною у 1973 році капітаном Жаком-Івом Кусто.

Запрошуємо представників засобів масової інформації:

 

Що?

Прес-конференція «Наше Чорне море: нові дані моніторингу для прийняття рішень»

Коли?

29 липня 2019 р., 10:00 – 11:20

Де?

Двір 12, Приморський бульвар, 12, Одеса

Учасники:

 • Микола Кузьо, заступник міністра екології та природних ресурсів України
 • Ярослав Слободнік, керівник групи експертів проекту EMBLAS-Plus
 • Георг Ханке, Спільний Дослідницький Центр Європейської Комісії, Італія
 • Рамаз Мікеладзе, Національне екологічне агентство, Грузія
 • Віктор Коморін, Марія Павловська, Павло Гольдін, Каріна Вишнякова, Український науковий центр екології моря
 • Борис Александров, Інститут морської біології Національної академії наук України.

 

З питань акредитації та за додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до експерта з комунікацій проекту EMBLAS-Plus Олени Марушевської, Olena.marushevska@gmail.com чи за моб. +38 067 906 20 61. Крайній строк для акредитації – 26 липня о 16:00.

 

Довідкова інформація:

Проект ЄС - ПРООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» (EMBLAS-Plus) надає підтримку Україні та іншим країнам Причорномор’я у збереженні моря. Основними заходами проекту є проведення спільних досліджень у відкритому морі (від Одеси до Батумі) та національних пілотних моніторингових досліджень відповідно до вимог Рамкової Директиви ЄС щодо морської стратегії, використовуючи новітні технології та обладнання. Тривалість проекту - 2019-2020 рр. Бюджет: 1,6 млн євро.

______________

Press conference

“Our Black Sea: new monitoring results for decisions”

 

On July 29, 2019, the EU/UNDP-funded project “Improving Environmental Monitoring in the Black Sea: Selected Measures” (EMBLAS-Plus) jointly with the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine will hold a press conference “Our Black Sea: new monitoring results for decisions”. It will summarize the results of field surveys in the Black Sea collected and analyzed by the project during 2017-2019 using the latest monitoring equipment and techniques and following the EU standards.

 

The event includes:

 • A presentation of the results of the environmental monitoring of the Black Sea, including new data on marine litter, found hazardous substances, native and invasive species of the Black Sea, state of the Black Sea dolphins’ populations, etc.
 • Opening of the exhibition of infographics regarding different Black Sea topics developed jointly with the Cousteau Society founded in 1973 by Captain Jacques-Yves Cousteau.

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

Press conference “Our Black Sea: new monitoring results for decisions”

When?

July 29, 2019, 10:00 – 11:20

Where?

Dvor 12, 12 Prymorsky Blvd, Odesa

Participants:

 • Mykola Kuzyo, Deputy Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine
 • Jaroslav Slobodnik, Team Leader of the EMBLAS-Plus project
 • Georg Hanke, European Commission Joint Research Center, Italy
 • Ramaz Mikeladze, National Environmental Agency, Georgia
 • Viktor Komorin, Maria Pavlovska, Pavlo Goldin, Karina Vyshnyakova, Ukrainian Research Center of Ecology of Sea
 • Borys Alexandrov, Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

For media accreditation and more information, please contact: EMBLAS-Plus Communication Manager Olena Marushevska, Olena.marushevska@gmail.com or at +38 067 906 20 61. The deadline for the accreditation is July 26, 16:00.

 

Background information:

 

The EU–UNDP project “Improving Environmental Monitoring in the Black Sea – Selected Measures” (EMBLAS-Plus) helps Ukraine and other Black Sea countries to protect the Black Sea. The key activities of the project include the conduction of Joint Open Sea Surveys (from Odesa to Batumi) and national pilot monitoring studies following the requirements of the EU Marine Strategy Framework Directive and using novel techniques and modern equipment. The project duration is 2019-2020. Budget is EUR 1.6 million.

Редакторські розділи: