Представництво Європейського Союзу в Україні

Саміт ЄС-Україна: Євросоюз посилює свою підтримку регіону Азовського моря

Bruxelles, 08/07/2019 - 17:15, UNIQUE ID: 190708_17
Press releases

English version is below

Євросоюз збільшив свою підтримку Україні, щоби допомогти зменшити вплив дестабілізаційних дій Росії в регіоні Азовського моря. Під час 21-го саміту між Україною та ЄС Єврокомісар з Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган та Перший віцепрем’єр-міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписали нові заходи додаткової допомоги у розмірі 10 млн євро. Допомога піде на підтримку диверсифікації місцевої економіки та малого бізнесу, а також місцевого громадянського суспільства, залучення громадян до прийняття рішень, поліпшення безпеки громад та безпечності життя громадян.

 

ЄС збільшив свою підтримку регіону Азовського моря з початку року, працюючи над новими програмами, спрямованими на зменшення ризику підриву на мінах, а також на психосоціальну підтримку. Євросоюз виділив додаткову допомогу для кредитів у місцевій валюті, що їх призначено для малих і мікрокомпаній. Це створює інвестиційні можливості для місцевих підприємців. ЄС збільшить свою присутність завдяки програмному офісу в Маріуполі, який помітно зміцнює підтримку процесів децентралізації та боротьби проти корупції в регіоні.

 

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президентка Європейської Комісії Федеріка Моґеріні прокоментувала це так: «Щоби зменшити вплив Керченського мосту, збудованого без згоди України, а також російського режиму перевірки, що перешкоджає руху суден і порушує міжнародне право, ЄС посилює свою підтримку регіону Азовського моря. Гуманітарна ситуація залишається дуже складною, Україна є однією з найбільш уражених мінами країн у світі. Саме тому ми посилюємо нашу підтримку та залучаємо додаткові ресурси для здійснення розмінування та психосоціальної підтримки людей, які потребують допомоги».

 

Єврокомісар з Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган додав таке: «Від початку конфлікту Євросоюз підтримував людей, які потребують допомоги в Україні. Додаткова підтримка регіону Азовського моря є потужним знаком солідарності ЄС. Вона спрямована як на полегшення гуманітарної ситуації, так і на сприяння економічним можливостям людей, які живуть у регіоні.  Ми посилюємо нашу підтримку диверсифікації місцевої економіки та малого бізнесу, громадянського суспільства, а також управління та безпеки. Задля збільшення нашої присутності у регіоні ми також відкриваємо спільний офіс програми».

 

Детальніше

 

ЄС фінансує техніко-економічне обґрунтування, необхідне для модернізації дорожньої, залізничної та портової інфраструктури, яка з'єднує регіон із рештою України та з ЄС. Потенційно, це може мобілізувати понад 450 млн євро у формі кредитів від Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) та інших партнерів.

 

Об'єднавши грантові ресурси з бюджету ЄС для залучення кредитів від фінансових установ Євросоюзу через Інвестиційну платформу сусідства (NIP), ЄС зобов'язався підтримувати відновлення муніципальної інфраструктури у двох великих містах. Йдеться про обробку відходів у Маріуполі та оновлення тролейбусного парку й інфраструктури у Херсоні. ЄІБ вже надав пакет допомоги у розмірі 200 млн євро, призначених для уражених конфліктом районів. Зокрема, ці кошти спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженої інфраструктури малого масштабу, дитячі садки, центри для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також на помешкання для дітей з інвалідністю.

 

ЄС посилює стійкість до кіберзагроз та дезінформації за допомогою цільових тренінгів для місцевих журналістів та інших відповідних зацікавлених сторін із регіону Азовського моря.

 

Контекст

 

Регіон Азовського моря страждає від соціально-економічного занепаду та негативної економічної динаміки. Хоча ця ситуація передує конфлікту на сході України, вона серйозно загострилася саме внаслідок конфлікту. Близькість району до лінії фронту та ескалація в Азовському морі, що сталася у листопаді 2018 року, додали ще більшого тиску. Це поставило під суттєву загрозу джерела засобів для існування мешканців (промисловість, порти, туризм і сільське господарство). З лютого 2019 року, коли відбувся візит місії ЄС з оцінки потреб у регіоні Азовського моря, Євросоюз розробив комплекс заходів, спеціально орієнтованих на регіон.

 

У відповідь на конфлікт на сході України та внутрішнє переміщення ЄС надав гуманітарну допомогу, допомогу на якнайшвидше відновлення та дедалі більшу допомогу з метою розвитку. Це стосується гуманітарної допомоги у розмірі 116 млн євро та проектів з гуманітарного розмінування, надання психосоціальної допомоги, підтримки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Євросоюз і його країни-члени є сторонами, які роблять найбільший внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснює нагляд за дотриманням Мінських угод. Програма «Підтримка Євросоюзом сходу України» із бюджетом у 50 млн євро сприяє впровадженню реформ в уражених конфліктом районах Донецької та Луганської областей.

 

 

***

 

EU-Ukraine Summit: EU steps up its support to the Sea of Azov region

The EU has increased its support to help mitigate the impact of Russia’s destabilising actions in the Sea of Azov region. During the 21st EU-Ukraine Summit, Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn signed with Stepan Kubiv, First Vice-Prime Minister, Minister of Economic Development and Trade of Ukraine, new additional support measures worth €10 million to support local economic diversification and small businesses, local civil society and citizens' involvement in decision-making, improvement of community security and public safety.

The EU has stepped up its support to the Sea of Azov region since the beginning of the year working on new programmes for mine risk mitigation as well as for psycho-social support. Additional EU support has been made available for local currency loans, destined to small and micro companies creating investment possibilities for local entrepreneurs. The EU will increase its presence through a programme office in Mariupol, which notably strengthens the support to decentralisation and anti-corruption processes in the region.

High Representative/Vice President Federica Mogherini commented: "To mitigate the impact of the Kerch bridge, built without Ukraine's consent, and of Russia's inspection regime hindering traffic in violation of international law, the EU is stepping up its support the Sea of Azov region. The humanitarian situation remains very challenging, Ukraine is one of most mined-affected countries in the world. This is why we are stepping up our support and mobilising additional funds for demining and psycho-social support for the people in need ".

Commissioner for the European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn added: "The EU has been supporting people in need in Ukraine since the beginning of the conflict. The additional support to the Sea of Azov region is a strong sign of EU solidarity aimed at both alleviating the humanitarian situation and promoting economic opportunities for the people living in the region. We are stepping up our support to local economic diversification, small businesses, to civil society, governance and security.  To increase our presence in the region we are also opening a joint programme office."

More information

The EU is financing the feasibility studies needed for an upgrade of road, railway and port infrastructure that connect the region with the rest of Ukraine and the EU. This could potentially mobilise more than €450 million in loans from the European Investment Bank (EIB) and other partners.

By pooling grant resources from the EU budget to leverage loans from the EU financial institutions through the EU Neighbourhood Investment Platform (NIP), the EU has committed to supporting the rehabilitation of municipal infrastructure in two major cities: waste treatment in Mariupol and the renewal of the trolleybus fleet and infrastructure in Kherson. The EIB has already provided a package of €200 million destined to conflict-related areas for the early recovery of small-scale damaged infrastructure, for kindergartens, centres for the internally displaced people (IDPs) and dwellings for children with disabilities.

The EU is strengthening resilience against cyber threats and disinformation by providing local journalists and other relevant stakeholders from the Sea of Azov region with targeted training sessions.

Background

The Sea of Azov region is suffering from socioeconomic decline and negative economic dynamics. Although this situation predates the conflict in eastern Ukraine, it has been seriously exacerbated by the conflict. The area's proximity to the military frontline and the escalation in the Sea of Azov in November 2018 added further pressure, putting the inhabitants’ livelihoods (industry, ports, tourism, and agriculture) at an increased risk. Since February 2019, when an EU needs assessment mission to the Sea of Azov region took place, the EU has been developing a set of measures specifically targeted to the region.

The EU has provided humanitarian, early recovery and, increasingly, development assistance in response to the conflict in the east of Ukraine and internal displacement. This includes €116 million of humanitarian assistance and projects on demining, psychosocial support, and support to the OSCE Special Monitoring Mission (SMM). The EU and its Member States are the biggest contributors to the Organization for Security and Cooperation Special Monitoring Mission (OSCE SMM), which monitors the implementation of the Minsk agreements. The €50 million “EU Support to the east of Ukraine” programme supports the implementation of reforms in the conflict-affected areas of Donetsk and Luhansk oblasts.

Редакторські розділи: