Представництво Європейського Союзу в Україні

Спільна заява для преси з 2-ї неофіційної зустрічі міністрів країн-учасниць ПВЗВТ з ЄС у Києві 21 травня 2019 року Сьогодні у Києві відбулася зустріч пана Степана Кубіва - Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з

Bruxelles, 21/05/2019 - 17:46, UNIQUE ID: 190521_20
Press releases

English version is below

Спільна заява для преси з 2-ї неофіційної зустрічі міністрів країн-учасниць ПВЗВТ з ЄС у Києві

Сьогодні у Києві відбулася зустріч пана Степана Кубіва - Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з пані Сесілією Мальмстрьом - Комісаром ЄС з питань торгівлі, пані Натією Турнавою - Міністром економіки та сталого розвитку Грузії, та паном Кирилом Габуричем - Прем'єр-міністром, Міністром економіки та інфраструктури Республіки Молдова. Друга неофіційна зустріч міністрів за підсумками першої зустрічі, яка відбулася в Брюсселі 20 вересня 2018 року, забезпечила можливість проведення всебічного обговорення щодо впровадження поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ) цих трьох країн з Європейським Союзом.

Захід був присвячений як впровадженню ПВЗВТ, так і успішному досвіду роботи компаній з Грузії, Молдови та України, що працюють і експортують продукцію на ринок ЄС.
Україна, Грузія і Молдова окремо відзначили прогрес і труднощі у впровадженні своїх ПВЗВТ з Європейським Союзом. Учасники звернули увагу на те, що обсяги торгівлі між країнами ПВЗВТ і ЄС безперервно зростали протягом останніх чотирьох років. У ході обговорення було розглянуто прогрес, досягнутий з часу проведення останньої зустрічі міністрів, в сфері митних, санітарних та фітосанітарних заходів та публічних закупівель. Кожна країна ПВЗВТ також детально розповіла про заходи, вжиті для усунення технічних бар'єрів у торгівлі, а також про зусилля, докладені для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. У свою чергу, Європейський Союз запевнив, що він і надалі рішуче підтримуватиме три країни-учасниці ПВЗВТ у впровадженні важливих реформ відповідно до їхніх Угод про асоціацію, підкресливши важливість докладання послідовних зусиль у сфері врядування та зміцнення верховенства права, що, в свою чергу, приверне інвестиції та сприятиме розширенню торгівлі.

У рамках ПВЗВТ було проведено міністерський круглий стіл з представниками бізнесу, де компанії-учасниці представили свій успішний досвід та обговорили можливості і проблеми, що виникають в рамках ПВЗВТ. Кількість компаній з країн ПВЗВТ, що експортують продукцію в ЄС, значно збільшилася з 2015 року для всіх країн ПВЗВТ, зокрема в Грузії на 35%, в Молдові на 40% і в Україні на 26%. Експортно-орієнтовані компанії служать доказом того, що зміцнення торговельних зв'язків як усередині регіону Східного партнерства, так і між ним і ЄС може сприяти економічному зростанню і створенню робочих місць. З цією метою сторони наголосили на важливості продовження реформ і повного виконання зобов'язань, викладених в Угодах.

Сторони також обговорили важливість створення бізнес-платформ і B2B-форумів, на яких підприємства країн ПВЗВТ можуть обмінюватися досвідом роботи на ринку ЄС. Подальші зусилля будуть спрямовані на включення конкретних контактів ПВЗВТ в існуючі бізнес-форуми.
Сторони привітали підписання Україною і Грузією протоколу, що вносить поправки в їх двосторонню угоду про вільну торгівлю, що дозволяє використовувати преференційні правила походження товарів в рамках Регіональної Пан-євро-середземноморської Конвенції як основу для визначення правил походження товарів, що дозволяє використовувати джерела вихідних даних і розподіляти вигоди в регіональних ланцюжках доданої вартості. Водночас Україна і Молдова та Грузія і Молдова підтвердили свою готовність продовжувати спільні зусилля щодо застосування правил Пан-євро-середземноморської Конвенції у своїй двосторонній торгівлі.
Сторони домовилися про те, що 3-я неформальна зустріч міністрів відбудеться в Тбілісі в 2020 році.

‐----------

Joint Press Statement from the 2nd informal DCFTA Ministerial meeting in Kyiv

Today, H.E. Mr. Stepan Kubiv, First Vice Prime Minister - Minister of Economic Development and Trade of Ukraine met in Kyiv with H.E. Ms. Cecilia Malmström, EU Commissioner for Trade, H.E. Ms. Natia Turnava, Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia, and H.E. Mr. Chiril Gaburici, Minister of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova. The 2nd informal Ministerial meeting, following up the first meeting that took place in Brussels on the 20th of September 2018, allowed for a thorough discussion on the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) that the three countries have with the European Union.
The event focused both on the implementation of the DCFTAs and success stories of companies from Ukraine, Georgia, Moldova operating on and exporting to the EU market.
Ukraine, Georgia and Moldova highlighted progress and challenges in the implementation of their DCFTAs with the European Union. The participants noted that trade volumes between the DCFTA countries and the EU have continuously increased over the last four years. The discussion followed up on progress since the last Ministerial meeting in the areas of customs, sanitary and phytosanitary measures, and public procurement. Each DCFTA country also elaborated on the actions taken to eliminate technical barriers to trade and steps taken to ensure protection of intellectual property rights. The European Union in turn assured that it would continue to strongly support the three DCFTA countries in implementing important reforms under their Association Agreements, underlining the importance of sustained efforts in the area of good governance and strengthening rule of law, which will, in turn attract investments and favour an increase of trade.
In the framework of the DCFTA a Ministerial Roundtable with business representatives was held, where participating companies presented success stories and discussed the opportunities and challenges provided by the DCFTA framework. The number of companies from DCFTA countries exporting to the EU has increased significantly since 2015 for all the DCFTA countries, in particular in Georgia by 35%, in Moldova by 40% and in Ukraine by 26%. Export oriented companies serve as proof that strengthening trade links both within the Eastern Partnership region and between it and the EU can boost economic growth and job creation. To this end, the Parties stressed the importance of staying on track with reforms and fully implementing commitments set out in the agreements.
The Parties also discussed the importance of establishing Business Platforms and B2B fora where businesses of DCFTA countries can share experiences on operating on the EU market. Further efforts will be made to embed specific DCFTA contacts in the existing business fora.
Parties welcomed Ukraine and Georgia signing the Protocol that amended their bilateral free trade agreement allowing for Regional pan-Euro-Mediterranean Convention preferential rules of origin to be used as a basis for defining rules of origin of the goods, allowing input sourcing and a spread of the benefit in the regional value chains. At the same time, Ukraine and Moldova and Georgia and Moldova reaffirmed their readiness to proceed with joint efforts towards applying the pan-Euro-Med rules in their bilateral trade.
The Parties agreed that the 3rd Informal Ministerial Meeting will take place in Tbilisi in 2020.

Редакторські розділи: