Представництво Європейського Союзу в Україні

Офіційне відкриття медичних закладів у Харкові, відремонтованих завдяки кредитам Європейського інвестиційного банку

Київ, 20/05/2019 - 10:53, UNIQUE ID: 190520_2
Invitations for the press

English version is below

У середу, 22 травня 2019 року, в Харкові відбудеться офіційне відкриття шести відремонтованих медичних закладів. Ремонт спільно профінансували Європейський Союз шляхом надання Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) довгострокових кредитів під низькі відсотки та Харківська обласна державна адміністрація. ЄІБ інвестує в реконструкцію лікарень в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, впровадження якої моніторить Програма розвитку ООН (ПРООН).

Під час реконструкції здійснили капітальний ремонт будівель лікарень, а саме замінили дахи, вікна, системи опалення, освітлення, водопостачання та електричні мережі.

У Харкові в межах Надзвичайної кредитної програми реалізують 13 проектів із реновації медичних закладів. Ремонт решти 7 медичних закладів завершиться до кінця 2019 року.

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Офіційне відкриття відремонтованих медичних закладів у Харкові

Коли?

22 травня 2019 р., 10:45 – 17:15. Реєстрація з 10:30

Програма заходу

Де?

 

Церемонія відкриття і прес-брифінг: Поліклініка Харківської обласної клінічної лікарні – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пр. Правди, 13, Харків

Тур до відремонтованих об'єктів:

 • Харківський обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення
 • Харківський обласний клінічний перинатальний центр
 • Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня

Ключові учасники:

 • Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄІБ в Україні
 • Д-р Анніка Вайдеманн, заступниця голови Представництва ЄС в Україні
 • Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства
 • Юлія Світлична, голова Харківської обласної державної адміністрації
 • Віктор Коваленко, перший заступник голови Харківської обласної ради
 • Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні

Акредитація для ЗМІ: до 18:00, 20 травня 2019 р.

Контактна особа: менеджер з комунікацій Олена Єрмоленко, oermolenko@ecomm.com.ua або за телефоном: 050 312 92 74

Журналістам з інших міст України відшкодують видатки на проїзд (залізничні/автобусні квитки) та проживання.

Мови заходу: англійська та українська. Буде забезпечено послідовний переклад.

Довідкова інформація: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є банком Європейського Союзу. Це довгострокова кредитна інституція ЄС і єдиний банк, що належить державам-членам ЄС та представляє їхні інтереси. ЄІБ працює в Україні з 2014 року. Станом на квітень 2019 портфель кредитів від ЄІБ для України становив 5,8 мільярдів євро на проекти з енергетики, транспорту, довкілля, підтримки місцевого самоврядування та приватного сектору.

Надзвичайну кредитну програму раннього відновлення розробив ЄІБ разом з Європейською Комісією та урядом України. Вона надає місцевим органам влади 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів. Ці кредити використовуються для відновлення шкіл, лікарень, гуртожитків, соціальних центрів, інфраструктури та створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб у п'яти східних областях України: підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей та прилеглих Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Станом на травень 2019 року було затверджено 281 проект на загальну суму 85 млн євро. Програму реалізує ПРООН. Тривалість: 2015 - 2021 рр.

_______________

Official opening of Kharkiv medical facilities
renovated thanks to European Investment Bank loans

On Wednesday, May 22, 2019, the official opening of 6 renovated medical facilities will take place in Kharkiv. The renovation was co-financed by the EU through long-term low-interest loans of the European Investment Bank (EIB) and Kharkiv Oblast State Administration. The EIB invests in renovations under the Early Recovery Programme (ERP), implementation of which is monitored by the United Nations Development Programme (UNDP).

The renovation involved the major repairs of the hospitals’ buildings, such as the replacement of roofs, windows, and heating, lighting water and electricity supply networks.

A total of 13 medical infrastructure projects are implemented in Kharkiv under the ERP. The repairs of the remaining 7 medical facilities will be completed by the end of 2019.

Media representatives are warmly invited to attend

What?

The official opening of renovated medical facilities in Kharkiv

When?

May 22, 2019, 10:45 – 17:15. Media registration: 10:30

Agenda

Where?

Opening ceremony and press briefing: The outpatient department of Kharkiv Oblast Clinical Hospital – Emergency Medical Care and Disaster Medicine Centre, 13 Pravdy Avenue, Kharkiv

Tour to renovated facilities:

 • Kharkiv Oblast Specialized Radiation Protection Clinic
 • Kharkiv Oblast Clinical Perinatal Centre
 • Kharkiv Oblast Traumatology Hospital

Key participants:

 • Jean-Erik De Zagon, Head of EIB Representation in Ukraine
 • Dr. Annika Weidemann, Deputy Head of the European Delegation to Ukraine
 • Lev Partskhaladze, Deputy Minister of Regional Development, Construction, Housing and Utilities
 • Yuliia Svitlychna, Head of Kharkiv Oblast State Administration
 • Viktor Kovalenko, First Vice-Chairman of Kharkiv Oblast Council
 • Dafina Gercheva, UNDP Country Representative

Media accreditation: until 18:00, May 20, 2019.

Contact Person: Communication manager Olena Ermolenko via oermolenko@ecomm.com.ua or at: 050 312 92 74.

Journalists from other cities of Ukraine will get their travel (train/bus tickets) and accommodation expenses reimbursed.

Working languages are English and Ukrainian. Consecutive interpretation will be provided.

Background information: The European Investment Bank (EIB) is the European Union's bank. It is the long-term lending institution of the EU and is the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. The EIB has been working in Ukraine since 2014. As of April 2019, the EIB had a portfolio of loans in the amount of EUR 5.8 billion for Ukraine for energy, transport, environment, the support for local government and the private sector.

The Early Recovery Programme was developed by the European Investment Bank together with the European Commission and the government of Ukraine. It provides EUR 200 mln in multi-sector framework loans to local governments. These loans are used to restore schools, hospitals, dormitories, social centers, infrastructure and living conditions for internally displaced people in five eastern oblasts of Ukraine: the Ukrainian government-controlled areas in Donetsk and Luhansk oblasts and adjacent Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhia oblasts. As of May 2019, a total of 281 projects worth EUR 85 million have been approved. The ERP is implemented by the UNDP. Duration: 2015 - 2021.

Редакторські розділи: