Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС допомагає Україні покращити управління ризиками катастроф

Київ, 11/02/2019 - 13:33, UNIQUE ID: 190211_10
Press releases

English version is below

Програма з попередження, готовності та реагування на природні та техногенні катастрофи в країнах Східного Партнерства (PPRD East 2), що фінансується ЄС, протягом 4 з половиною років її впровадження допомогала Україні покращити управління ризиками катастроф. Як повідомили на засіданні Національної консультативної групи PPRD East 2 у Києві 6 лютого 2019 року, допомога стосувалася узгодження національного законодавства з стандартами ЄС, проведення тренінгів для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших зацікавлених сторін з управління ризиками катастроф.

На національному рівні програма PPRD East 2 підтримала Україну у внесенні до Водного кодексу основних положень та принципів Директиви Європейського Союзу про повені. Використовуючи експертизу Програми, Україна також змінила своє національне законодавство з метою приведення його у відповідність до передової практики ЄС підтримки приймаючої сторони, яка є основою для отримання допомоги, наданої з боку іноземних сил Україні у випадку катастроф, а також привести національну систему даних про втрати від катастроф у відповідність до вимог Спільного дослідницького центру ЄС з питань втрат від катастроф та Сендайської рамкової програми, що є добровільною необов'язковою угодою щодо зменшення ризику катастроф, ухваленою державами-членами ООН у 2015 році.

«Завдяки успішному впровадженню програми PPRD East 2, Україна перебуває у завершальній стадії вдосконалення системи збору даних про втрати від катастроф шляхом приведення національного законодавства до міжнародних стандартів. Це дозволить Україні бути готовою до реалізації Сендайської рамкової програми та її звітності», − сказав заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький.

Україна також скористалася регіональною діяльністю, що здійснюється в межах Програми. Обмін досвідом та навчання з іншими країнами відкрили шлях для України для зміцнення транскордонного та регіонального співробітництва. Одним з кращих прикладів є розробка протоколу управління паводковими ризиками Дністра після ратифікації Верховною Радою Угоди між Україною та Молдовою про співробітництво щодо збереження басейну Дністра.

З точки зору фактів та цифр, Україна взяла участь у 40 регіональних та 8 національних заходах Програми, загалом 312 учасників - 194 з Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 118 інші зацікавлені сторони з управління ризиками катастроф. Було призначено п'ять відповідальних осіб за кожну відібрану тему (управління ризиками катастроф та оцінка ризика катастроф, збір даних про втрати від катастроф, підтримка приймаючою сторони, підвищення обізнаності щодо катастроф та отриманні уроки цивільного захисту), також створили п'ять національних міжвідомчих робочих груп.

Довідкова інформація

Сендайська рамкова програма − це добровільна угода, яка визнає, що держава має головну роль у зменшенні ризику катастроф, але відповідальність повинна поділитися з іншими зацікавленими сторонами, включаючи місцеві органи влади, приватний сектор та інші зацікавлені сторони. Вона спрямована на суттєве зменшення ризику катастроф і втрат у житті, життєдіяльності та охороні здоров'я, а також економічних, фізичних, соціальних, культурних та екологічних активів осіб, підприємств, громад та країн.

Програма з попередження, готовності та реагування на природні і техногенні катастрофи у країнах Східного партнерства (PPRD East), що фінансується ЄС, сприяє захисту навколишнього середовища, населення, культурної спадщини, ресурсів і інфраструктури країн Східного партнерства шляхом зміцнення стійкості країн, їхньої готовності та реагування на техногенні катастрофи і катастрофи, спричинені природними явищами. В даний час на 2-му етапі Програма PPRD East сприяє зміцненню потенціалу в сфері управління ризиками катастроф на національному рівні у Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні з метою розширення регіонального співробітництва між країнами-партнерами та поступового наближення країн-партнерів до Механізму цивільного захисту ЄС. Цей 2-ий етап триватиме з 2014 по 2019 рік з бюджетом 5,5 млн євро.

_________________

EU helps Ukraine improve disaster risk management

The EU-funded Programme for Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters (PPRD East 2) over the 4 and a half years of its implementation has helped Ukraine improve disaster risk management. As was reported at the PPRD East 2 National Advisory Group meeting in Kyiv on February 6, 2019, the assistance was provided through alignment of the national legislation to EU standards, holding trainings for employees of the State Emergency Service and other disaster risk management stakeholders.

At the national level, the PPRD East 2 Programme supported Ukraine in amending the National Water Code by including the main provisions and principles of the European Union Floods Directive. Using the Programme expertise, Ukraine also changed its national legislation to align it to the EU good practice of host nation support which provides a basis for receiving support from foreign forces within Ukraine in case of a disaster, as well as to align the national disaster loss data system to the requirements of the EU Joint Research Centre Disaster Loss Data Guidance and the Sendai Framework, a voluntary non-binding agreement for reducing disaster risk adopted by the UN Member States in 2015.

Due to the successful implementation of the PPRD East 2 Programme, Ukraine is now in its final stage of improving the Disaster Lost Data collection system by aligning the national legislation to the international standards. This will allow Ukraine to be ready for the implementation of Sendai Framework and for its reporting,Ruslan Biloshytskyi, Deputy Head of the State Emergency Service of Ukraine, said.

Ukraine also benefited from the regional activities undertaken within the Programme. Sharing experience and learning from other countries paved the way for Ukraine to build stronger cross border and regional cooperation. One of the best examples is the development of the Dniester River Flood Risk Management Protocol following the ratification of the Agreement between Ukraine and Moldova on Cooperation on the Conservation of the Dniester River Basin by the Verkhovna Rada.

In terms of facts and figures, Ukraine took part in 40 regional and 8 national events of the Programme with a total of 312 participations - 194 from the State Emergency Service of Ukraine and 118 from other disaster risk management stakeholders. Five thematic Focal Points have been appointed (Flood Risk Management and Disaster Risk Assessment, Disaster Loss Data, Host Nation Support, Raising Awareness about Disasters, and Civil Protection Lessons Learned) and five national inter-institutional working groups have been established.

Background information:

Sendai framework is a voluntary agreement which recognizes that the State has the primary role to reduce disaster risk but that responsibility should be shared with other stakeholders including local government, the private sector and other stakeholders. It aims for substantial reduction of disaster risk and losses of lives, livelihoods and health, as well as economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries.

The EU-funded Programme on Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters (PPRD East) aims to protect the environment, population, cultural heritage, resources and infrastructures of the Eastern Partner Countries by strengthening the countries’ resilience, preparedness and response to man-made disasters and disasters caused by natural hazards. Currently in its 2nd phase, the PPRD East Programme facilitates the strengthening of disaster risk management capacities at the national level in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, strengthens regional cooperation among the Partner Countries, and brings Partner Countries progressively closer to the EU Civil Protection Mechanism. This 2nd phase runs from 2014 to 2019 with a budget of EUR 5.5 million.

Редакторські розділи: