Delegation of the European Union to Ukraine

Промова Голови Європейської ради Шарля Мішеля під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

Brussels, 01/12/2021 - 08:33, UNIQUE ID: 211201_1
Press releases

English version is below:

Промова Голови Європейської ради Шарля Мішеля під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

Радий можливості виступити сьогодні на Форумі громадянського суспільства Східного партнерства.

Даний захід відбувається за два тижні до запланованого саміту Східного партнерства у Брюсселі, що є можливістю для політичного керівництва та урядів активізувати зусилля з імплементації реформ та надалі просувати відновлення та стійкість наших суспільств.

Коли я кажу “суспільство”, то маю на увазі всіх вас, хто працює в секторі “громадянського суспільства”.

Ви, представники сотень організацій громадянського суспільства, проведете наступні дні, розглядаючи пропозиції щодо порядку денного Східного партнерства на період після 2020 року. Ваша відданість є вирішальною для досягнення необхідного та очікуваного прогресу в багатьох критично важливих галузях, як-от політична співпраця, відновлення економіки і, звісно, демократичні реформи. Результатом такого прогресу мають стати конкретні переваги для всіх громадян у всіх наших країнах і в нашому Партнерстві загалом.

Сусіди завжди важливі. Якщо ви хочете миру, стабільності і процвітання, ви повинні працювати зі своїми сусідами. Історія надала нам урок. Східне партнерство є свідченням цієї простої правди вже протягом понад дванадцяти років. Ми розширили наше партнерство, попри виклики – від економічних криз до збройних конфліктів та пандемії COVID-19. Ми досягнули важливого прогресу у таких галузях, як покращення виборчих систем, реформи в сфері управління, сприяння незалежності судової влади та боротьба з корупцією.

Але, як ми всі знаємо, багато викликів все ще залишаються. Ми докладаємо значних зусиль у їх вирішенні. Зміцнення демократії, боротьба з корупцією, захист верховенства права, підтримка вільних ЗМІ та протидія дезінформації – це важка, але важлива битва, що вартує докладених зусиль.

Все це є нашою відповідальністю. І ви, громадянське суспільство, завжди відігравали і продовжуєте відігравати в ній вирішальну роль. Ви повинні продовжувати іти вперед, щоб ваші голоси були почутими.

Сьогодні Білорусь, де так багато людей страждає від утисків і де громадянське суспільство перебуває під величезним тиском, викликає особливе занепокоєння. ЄС зайняв непохитну позицію.  Ми єдині у нашій підтримці білоруського населення та його прагнення до демократичних змін. Ми надали значну фінансову підтримку громадянському суспільству, журналістам, незалежним ЗМІ та вводимо санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів, поширення насильства та репресії.

Зовсім нещодавно білоруський режим вдався до інструменталізації найбільш вразливих прошарків будь-якого суспільства – мігрантів. Ми рішуче відповідаємо на це. П’ятий пакет санкцій ЄС буде незабаром погоджений, і ми розглядаємо можливі подальші дії. Наш сигнал білоруському народу чіткий: ми вас не підведемо. Наша всебічна економічна підтримка демократичної Білорусі, що становить близько трьох мільярдів євро, – це наше тверде європейське зобов’язання підтримувати краще майбутнє та демократичний вибір білоруського народу.

Тривалі конфлікти у регіоні залишаються основним викликом. Вони вимагають поновлених зусиль у відповідності з принципами та нормами міжнародного права. ЄС готовий докласти залежних від себе зусиль, аби допомогти в запобіганні та вирішенні конфліктів. Такі зусилля передбачають заходи зі зміцнення довіри та сприяння довготривалому і комплексному врегулюванню, включно з підтримкою постконфліктних заходів з відновлення.

Відносини між Вірменією та Азербайджаном свідчать про крихкість ситуації. Я повністю переконаний, що лише засобами політичного діалогу можна досягти сталого врегулювання. Це також вимагатиме від громадянського суспільства Вірменії та Азербайджану об’єднання, наведення мостів і допомоги в зусиллях з примирення.

У Грузії важливим пріоритетом є завершення імплементації визначених реформ у дусі послідовності, надійності та поваги до фундаментальних цінностей та на підтримку надійних інституцій. Якщо ми втратимо позиції в цих ключових сферах, ми ризикуємо втратити їх і в інших.

Східне партнерство має відповідати безпрецедентним викликам сучасності – передусім, змінам клімату. І ми повинні вирішувати ці виклики разом, зокрема шляхом поглиблення галузевої та регіональної співпраці. ЄС підтримуватиме всі ініціативи щодо створення більшої синергії та співпраці між партнерами, включно з трьома асоційованими партнерами: Грузією, Республікою Молдова та Україною.

Це допоможе подолати спільні виклики та прокласти шлях до сталого зростання і політичної стабільності, використовуючи всі наявні інструменти для підтримки своїх суспільств, що йдуть шляхом європейських прагнень. Також це сприятиме координації між партнерами та Брюсселем. Важливим елементом цього процесу також є відповідні порядки денні асоціації з Європейським Союзом, що в майбутньому мають привести до обміну найкращими практиками в питанні реформ та до ширшого порядку денного.

Громадянське суспільство відіграє надзвичайно важливу роль у тому, аби уряди діяли відповідально. Воно також є запорукою досягнення європейського майбутнього. У фокусі пропонованого оновленого порядку денного для Східного партнерства на період після 2020 року знаходяться відновлення, стійкість та реформи. Зазначений порядок денний підкріплено амбітним економічним та інвестиційним планом, на втілення якого виділено більше 2 млрд євро для відновлення після пандемії.

Наші основоположні цінності, права людини, верховенство права та демократична підзвітність, а також гендерна рівність та підтримка молоді залишаться наріжними каменями нашого майбутнього партнерства. Підтримка ЄС буде залежати від цих фундаментальних принципів. І, звичайно, я хотів би подякувати Форуму громадянського суспільства Східного партнерства і всім вам за ваш вагомий внесок у цей оновлений порядок денний.

Громадянське суспільство є важливою ланкою між урядом та громадянами. Громадянське суспільство – і всі ви в цьому залі – відданно просуває права громадян і прагнення наших суспільств, при цьому зберігаючи повагу до прав людини та верховенства права, продовжуючи боротьбу з корупцією та дискримінацією, а також вітаючи свободу слова та зібрань. Ці цінності визначають те, ким ми є. Це є найкращою інвестицією в успішне, справедливе та стійке майбутнє.

Форум громадянського суспільства Східного партнерства і надалі залишатиметься важливим партнером на цьому шляху, і я розраховую на вашу відданість в інтересах наших громадян та суспільств. Я також з нетерпінням чекаю ваших рекомендацій від імені цієї Асамблеї напередодні нашого саміту. Дякую.


***

Speech by President Charles Michel at the Eastern Partnership Civil Society Assembly

It’s a pleasure to address this Eastern Partnership Civil Society Assembly today.

Your meeting takes place two weeks ahead of our Eastern Partnership Summit in Brussels - an opportunity for political leaders and governments to boost reform efforts and drive forward the recovery and resilience of our societies.

When I say ‘society’, I mean all of you working in ‘civil society’.

You - representing hundreds of civil society organisations - will devote the coming days to scrutinising the proposals for the post-2020 agenda of our Eastern Partnership. And your commitment is crucial to delivering on the necessary and expected progress in many critical areas. Political cooperation, economic recovery, and, of course, democratic reforms. This must generate concrete benefits for all citizens in all our countries and in our Partnership as a whole.

Neighbours are always important. If we want peace, stability and prosperity, we must work with our neighbours. History has taught us this lesson. And our Eastern Partnership has been a testament to this simple truth for over 12 years. We have advanced our partnership in spite of challenges ranging from economic crises to armed conflicts and the COVID pandemic. And important progress has been made - improving electoral frameworks, reforming administrations, fostering the independence of the judiciary, and prosecuting corruption.

But we all know, challenges remain. In tackling those, we insist and we persist. Strengthening democracy, fighting corruption, defending the rule of law, guaranteeing a free media, and countering disinformation - this is an uphill battle, but an essential and a worthy battle.

It’s all our responsibility. And you - civil society - have played, and are playing, a crucial role. You must continue to step forward and make your voices heard.

Today, Belarus is of particular concern, where so many people suffer from oppression and where civil society is under enormous pressure. The EU has stood steadfast, united in our support for the Belarusian population and their desire for democratic change. We have provided substantial financial support to civil society, journalists, independent media and we are imposing sanctions on those responsible for falsifying elections, spreading violence and repression.

Most recently, the Belarus regime has also taken steps to instrumentalise the most vulnerable in every society - migrants - under horrific conditions. We are responding firmly. The EU’s fifth package of sanctions is about to be agreed and we are considering further action. Our message to the Belarusian people is clear: we will not let you down. Our comprehensive economic support for a democratic Belarus - up to three billion euro - is our strong European commitment to support a better future and the democratic choice of the Belarusian people.

Prolonged conflicts in the region remain a fundamental challenge. They require renewed efforts in line with the principles and norms of international law. The EU stands ready to play its role to help prevent and resolve conflict. This includes building confidence and contributing to lasting and comprehensive settlements - including support for post-conflict rehabilitation measures.

The relations between Armenia and Azerbaijan show the fragility of the situation. I am totally convinced that only political dialogue can lead to a sustainable settlement. It will also require civil society in Armenia and Azerbaijan to come together, to build bridges and to help in reconciliation efforts.

In Georgia, we need to follow through with the identified reforms with coherence and credibility and in respect of fundamental values and in support of credible institutions. If we lose ground in these key areas, we risk losing it elsewhere, too.

Our Eastern Partnership must live up to the unique challenges of our time - most of all climate change. And we need to tackle these challenges together - including through deeper sectoral and regional cooperation. The EU will support all initiatives to create more synergies and cooperation between partners - including the three associated partners; Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine.

This will help address the common challenges and pave the way for sustainable growth and political stability, using all existing instruments to support their societies, as they pursue their European aspirations, and foster coordination between the partners and Brussels. This also includes the respective association agendas with the European Union, and this should lead to the sharing of best practices on reforms and on a broader agenda for the future.

Civil society has a critical role in holding governments accountable and clearing the way towards this European future. The new proposed agenda for our post-2020 Eastern Partnership focuses on recovery, resilience and reform. It is underpinned by an ambitious economic and investment plan, mobilising over two billion euro to support the post-pandemic recovery.

Our fundamental values, human rights, rule of law and democratic accountability, gender equality, and support to youth will remain cornerstones of our future partnership. EU support will remain conditional on these fundamental principles. And of course I would like to thank you, the Eastern Partnership Civil Society Forum and all of you for your valuable contributions to this renewed agenda.

Civil society is a crucial link between governments and citizens. Civil society - all of you in this room - promotes with deep commitment citizens’ rights and aspirations for our societies, respecting human rights and the rule of law, fighting corruption, overcoming discrimination, and celebrating the freedom of expression and assembly. These values define who we are. They are the best investment for a prosperous, just, and sustainable future.

The Eastern Partnership Civil Society Forum will continue to be a vital partner on this path and I count on your commitment, in the interests of our citizens and in the interests of our societies. And I look forward to your recommendations from this Assembly in the run-up to our Summit. Thank you.

Editorial Sections:

Author