Delegation of the European Union to Ukraine

Перший Форум українських учасників Євпропейської Енергетичної Відзнаки відбудеться у Києві

Київ, Україна, 24/11/2021 - 18:44, UNIQUE ID: 211124_15
Invitations for the press

EN version is below

25 листопада 2021р. о 10:00, у приміщенні конференц-залу «Адмірал» (м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11) розпочинає роботу І Форум учасників Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні. Захід проводиться Асоціацією "Енергоефективні міста України" (Національним офісом ЄЕВ) в рамках реалізації проєкту «Впровадження ЄЕВ в Україні» за підтримки уряду Швейцарії.

Метою заходу є обмін досвідом впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки та мережування учасників ЄЕВ, популяризація цього інструменту на регіональному та національному рівнях, ознайомлення із результатами роботи щодо формування Національної програми ЄЕВ в Україні та налагодження ефективної комунікації між усіма зацікавленими сторонами. Попередня програма заходу додається.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у підході до учасників першої частини Форуму під час кавової перерви. Робочі мови – українська та англійська.

Коли?              25 листопада 2021 року, об 11:30
Де?
                 Конференц-зал «Адмірал» (м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11)
Учасники:        Пріска Депнерінг, заступниця директорки Швейцарського Бюро Співробітництва в Україні

Василь Лозинський, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України
Клое Алліо, керівниця відділу програм допомоги "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище", Представництво Європейського Союзу в Україні

Валерій Безус, Голова Державного Агентства з енергоефективності та енергозбереження     
Представники міжнародних донорських та фінансових організацій
Представники громад-учасниць ЄЕВ та зацікавлених міст, акредитовані консультанти і аудитори та кандидати на ці позиції

З питань акредитації та отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Андрія Кирчіва, комунікаційного експерта проєкту «Впровадження ЄЕВ в Україні», тел.: 067 1370244, e-mail: akyrchiv@enefcities.org.ua. Попередня акредитація за посиланням: https://forms.gle/kcyfiZ3tAnaiBjt98

Коротка Довідка: 

Європейська Енергетична відзнака (ЄЕВ) – це добровільна система сертифікації та управління якістю для муніципалітетів, що зародилася в Швейцарії та Австрії і поширилася на громади інших країн ЄС. Вона допомагає ефективніше впроваджувати заходи з міждисциплінарного планування та ефективну політику муніципалітету щодо клімату та енергетики.

Участь у ЄЕВ надає громаді обґрунтовану репутацію надійного, системного та привабливого партнера для потенційних інвесторів, донорів і програм міжнародної технічної допомоги. Понад 25-річний досвід ЄЕВ і участь у ній понад півтори тисячі європейських муніципалітетів є яскравим свідченням її дієвості та практичної результативності. Європейська Комісія офіційно визнала ЄЕВ ефективним інструментом впровадження Планів дій сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК) в рамках Угоди мерів.

Серед українських міст першими учасниками ЄЕВ є Вінниця (отримала сертифікат у 2015р. та підтвердила його у 2019р.) та Житомир (сертифікований у 2019р.).  Три міста – Львів, Суми і Черкаси – пройшли первинну оцінку та підготували план дій, а у 2021р. в рамках участі у проекті ЄС EXCITE програми "Горизонт 2020" для впровадження ЄЕВ було відібрано ще 5 громад - Миргород, Нововолинськ, Сєвєродонецьк, Тростянець та Чортків. Окрім того, до впровадження ЄЕВ у 2021р. із власної ініціативи приступили громади Долини та Рівного.

У 2018р. Асоціація «Енергоефективні міста України» визнана Міжнародною Асоціацією ЄЕВ  Національним офісом Європейської енергетичної відзнаки в Україні.

Асоціація «Енергоефективні міста України» (АЕМУ) - організація, яка об’єднує понад 90 міст, що виявили бажання впроваджувати політику сталого енергетичного розвитку в своїх громадах. З 2009 року АЕМУ є офіційною Структурою  підтримки глобальної ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії» в Україні.

Розвиток ЄЕВ в Україні забезпечується Національним Офісом завдяки підтримці уряду Швейцарської Конфедерації та за координації Міністерства розвитку громад і територій України.

Детальна  інформація про ЄЕВ в Україні – за лінком: https://eea.enefcities.org.ua/

 

_______________

 

The first Forum of Ukrainian participants of the European Energy Award will be held in Kyiv

 

On 25 November, 2021 at 10:00, in the conference hall "Admiral" (Kyiv, Khreschatyk Str., 7/11) the First Forum of participants of the European Energy Award in Ukraine will take place. The event is organised by the Association "Energy Efficient Cities of Ukraine" (EEA National Office) in the framework of the project "Implementation of EEA in Ukraine" with the support of the Swiss government.

The event aims to exchange experience in the implementation of the European Energy Award and networking of EEA participants, promotion of this tool at the regional and national levels, acquaintance with the results of the National EEA Program in Ukraine and effective communication between all stakeholders. The preliminary program of the event is attached herewith.

Representatives of mass media are welcome to take part in the media briefing that will be organised after the first panel of the Forum during a coffee break. Languages: Ukrainian and English

 

When?                25 November, 2021 – 11:30 am

Where?               Conference hall "Admiral" (Kyiv, Khreschatyk Str., 7/11)

Participants:       Priska Depnering, Deputy Director of the Swiss Cooperation Office in Ukraine,

Vasyl Lozynsky, Minister for Communities and Territories Development of Ukraine

Chloe Allio, Head of Section ‘Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment’, Delegation of the European Union to Ukraine

Valeriy Bezus, Head of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving

                             Representatives of international donor and financial organizations

Cities, accredited consultants and auditors and candidates for these positions

For accreditation and additional information, please contact Andriy Kyrchiv, the communication expert of the project "Implementation of EEA in Ukraine", 067 1370244, e-mail: akyrchiv@enefcities.org.ua. Preliminary accreditation is available at: https://forms.gle/kcyfiZ3tAnaiBjt98

Background:

European Energy Award (EEA) is a voluntary certification and quality management system for municipalities that originated in Switzerland and Austria and has spread to communities in other EU countries. It helps to implement interdisciplinary planning measures and effective municipal climate and energy policies more effectively. Participation in EEA provides the community with a solid reputation as a reliable, systematic and attractive partner for potential investors, donors and international technical assistance programs.

The EEA's more than 25 years of experience and the participation of more than 1,500 European municipalities in it are a clear indication of its effectiveness and practical effectiveness. The European Commission has formally recognized the EEA as an effective tool for implementing the Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) under the Covenant of Mayors initiative.

Among Ukrainian cities, the first participants in the EEA are Vinnytsia (received a certificate in 2015 and confirmed it in 2019) and Zhytomyr (certified in 2019). Three cities - Lviv, Sumy and Cherkasy - passed the initial assessment and prepared an action plan. Moreover, in 2021, 5 more communities - Myrhorod, Novovolynsk, Severodonetsk, Trostyanets and Chortkiv were selected for the implementation of the EEA within the framework of participation in the EU EXCITE project of the Horizon 2020 Program. In addition, the communities of Dolyna and Rivne started the implementation of EEA in 2021 on their own initiative.           

In 2018, the Association „Energy Efficient Cities of Ukraine” is recognised by the EEA International Association as the National Office of the European Energy Award in Ukraine.

Association «Energy Efficient Cities of Ukraine” (EECU) is an organization that unites more than 90 cities that have expressed a desire to implement a policy of sustainable energy development in their communities. Since 2009, AEMU has been the official Supporter for the global initiative “Covenant of Mayors for Climate and Energy” in Ukraine.

The development of EEA in Ukraine is provided by the National Office with the support of the Government of the Swiss Confederation and with the coordination of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine. Detailed information about EEU in Ukraine - at the link: https://eea.enefcities.org.ua/

 

Editorial Sections:

Author