Представництво Європейського Союзу в Україні

Українські МСП отримають консультації за COVID-19 Ваучерами від міжнародної консалтингової компанії

Київ, 22/09/2021 - 16:00, UNIQUE ID: 210922_12
Press releases

English version is below

Консалтингова компанія CIVITTA за дорученням Європейського Союзу і уряду Німеччини надаватиме бізнес-консультації для малих і середніх підприємств у межах COVID-19 Ваучерів проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».

«Малий та середній бізнес в Україні сильно постраждав від наслідків пандемії коронавірусу, адже не був достатньо діджиталізований та інноваційно підготовлений до несподіваного виклику. Щоб допомогти підприємцям зробити ривок у розвитку власної справи, ми скерували цільову фінансову допомогу через COVID-19 Ваучери в межах проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». Консультаційна підтримка за ваучерами має на меті допомогти підприємцям виявити слабкі місця у їхньому бізнесі та зміцнити власні позиції на ринку України і вийти на зовнішні ринки», – зауважила Клое Алліо, керівниця відділу “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля” Представництва Європейського Союзу в Україні.

Скористатися COVID-19 Ваучерами можуть підприємства з усіх областей України та зі штатом співробітників від 5 до 249 осіб через COVID-19 Бізнес-клініки. Такий ваучер дає представникам бізнесу право на отримання серії профільних консультацій тривалістю до 10 днів для відновлення власної справи після наслідків економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Консультації надаватимуть фахівці компанії CIVITTA.

«У світі з’являється все більше нових інструментів і підходів до ведення підприємництва. Компанії, які їх опановують, отримують конкурентну перевагу в боротьбі за клієнта. Ми сподіваємося, що глибинні індивідуальні консультації за COVID-19 Ваучерами від провідних бізнес-експертів допоможуть українським підприємствам в організації операційних процесів, сталому розвитку та пошуку нових каналів продажів», – відзначив Армін Хофманн, програмний директор проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».

«Ми впевнені, що наша експертиза у підтримці малих та середніх підприємств, розвитку інновацій, цифровій трансформації та стимулюванні експорту допоможе українському бізнесу вийти на новий рівень, подолати виклики спричиненні пандемією коронавірусу та використати нові можливості. Конкурентоспроможність  МСП – запорука розвитку економіки України», – підкреслив Юрій-Володимир Блавт, Асоційований Партнер CIVITTA, координатор проєкту.

 

Довідкова інформація: Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

CIVITTA є провідною компанією у сфері управлінського консалтингу в Центральній і Східній Європі, зі штаб-квартирою в Естонії. Портфоліо компанії складає понад 10 000 успішно реалізованих проєктів з приватними компаніями та державним сектором у більш ніж 40 країнах Європи, Азії, Африки та Америки. CIVITTA допомагає компаніям у розробці стратегій, оптимізації бізнес процесів, залученні фінансування, дослідженні ринку, впровадженні інновацій, цифровій трансформації тощо.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до проєктної команди «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», eu4business.ukraine@giz.de

___________

 

Ukrainian SMEs will receive consultations on COVID-19 Vouchers from international consulting company

 

On behalf of the European Union and the German government, CIVITTA consulting company will provide business consultations to small and medium-sized enterprises in the framework of  COVID-19 Vouchers under the "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" project.

"Small and medium-sized businesses in Ukraine have been affected by the consequences of the coronavirus pandemic, as they were not sufficiently digitalized and prepared for such a challenge. To help entrepreneurs make a breakthrough in their business development, we secured targeted financial support via COVID-19 Vouchers under the "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" project. Voucher consulting support aims at helping entrepreneurs identify weaknesses in their business models and strengthen their position in the Ukrainian market as well as enter foreign markets," ‒ says Chloe Allio, Head of Section "Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment" at the Delegation of the European Union to Ukraine.

COVID-19 Vouchers can be used by companies from all regions of Ukraine and with a staff of 5 to 249 people via the COVID-19 Business Clinics. This voucher entitles entrepreneurs to receive a series of specialised consultations with the duration up to 10 days to recover their business after the effects of the economic crisis caused by the coronavirus pandemic. Consultations will be provided by CIVITTA experts.

"There are more and more new tools and approaches to doing business in the world. The companies which master them gain a significant advantage in the competition for getting new customers. We hope that in-depth individual consultations on COVID-19 Vouchers from leading business experts will help Ukrainian companies in organising operational processes, sustainable development and finding new sales channels," – comments Armin Hofmann, Programme Director of the project "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation".

"We are confident that our expertise in supporting small and medium-sized enterprises, developing innovation, digital transformation and export promotion will help Ukrainian businesses reach a new level, solve the challenges connected with the coronavirus pandemic and seize new opportunities. Competitiveness of SMEs is the key to the development of Ukraine's economy,"emphasizes Iurii-Volodymyr Blavt, Associate Partner of CIVITTA, project coordinator.

 

Background: "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" initiative is co-financed by the European Union and German Government and is implemented by German Federal Company "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ). The programme aims to create better conditions for the development of Ukrainian small and medium-sized enterprises, support innovation and export promotion, resulting in sustainable and equitable economic growth. As part of the Team Europe approach, the initiative will also contribute to Ukraine’s COVID-19 recovery.

CIVITTA is a leading management consulting company in Central and Eastern Europe, headquartered in Estonia. The company's portfolio includes more than 10,000 successfully implemented projects with private companies and the public sector in more than 40 countries in Europe, Asia, Africa and America. CIVITTA assists companies in strategy development, business process optimisation, fundraising, market research, innovation, digital transformation etc.

 

For additional information, please contact "EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation" team via eu4business.ukraine@giz.de

Редакторські розділи:

Автор