Представництво Європейського Союзу в Україні

Про висування міжнародних експертів до незалежних відбіркових комісій

Kyiv, 10/09/2021 - 15:29, UNIQUE ID: 210910_20
Joint Statements

English version is below

Заява Представництва Європейського Союзу, Посольства США, Посольства Німеччини, Посольства Канади, Посольства Великої Британії, Офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, Європейського Банку Реконструкції і Розвитку

У серпні 2021 року міжнародні партнери привітали Україну з ухваленням і набуттям чинності історично важливих  поправок до законодавства із судової реформи, що запровадили незалежні відбіркові комісії для вибору і перевірки осіб, які працюють в українській судовій системі, за тимчасової участі міжнародних експертів.

Сьогодні міжнародні партнери представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя два спільні списки міжнародних експертів для їх відбору і призначення до ради з етики при Вищій раді правосуддя та відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції.

Ці номінації відображають нашу незмінну відданість підтримці ключових реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, залучення іноземних інвестицій для бізнесу та економічного зростання і просування євроатлантичних прагнень України.

Тимчасова, але вирішальна роль міжнародних експертів, поряд з українськими суддями, у перевірці та відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя має на меті відновити довіру громадськості до судових інституцій, протистояти впливу груп інтересів та перемогти судовий корпоратизм. Вища кваліфікаційна комісія суддів -- єдина інституція, вповноважена добирати нових суддів для заповнення вакансій у судах України. Вища рада правосуддя -- найвищий керівний орган у системі судоустрою України, що подає кандидатури суддів для президентських призначень.

Міжнародні партнери виконали свої зобов’язання згідно відповідних положень закону, висунувши висококваліфікованих міжнародних експертів, які готові присвятити свій досвід і знання підтримці України та її судової системи у цій історичній реформі.

Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком.

Українські члени відбіркової комісії та ради з етики разом із міжнародними експертами відіграватимуть важливу роль у здійсненні найбільш фундаментального оновлення судової системи України з часів відновлення незалежності країни. Міжнародні партнери готові надалі підтримувати Україну у цій ключовій реформі, якої вимагали громадяни України під час Революції гідності і на яку вони по праву заслуговують.

File international_partner_nominations_to_ec_and_sc.docx

------------------------------------

On the nomination of International experts to Independent Selection Commissions 

Statement by the Delegation of the European Union, the U.S. Embassy, the German Embassy, the Embassy of Canada, the Embassy of the United Kingdom, the Council of Europe Office in Ukraine, the United Nations Development Programme, the European Bank for Reconstruction and Development

In August 2021, international partners congratulated Ukraine on the adoption and entry into force of historic and crucial legislative amendments for judicial reforms, introducing independent selection commissions that will select and vet the individuals who serve in Ukraine’s judiciary, with the temporary participation of international experts.

Today, international partners presented to the Acting Chair of the High Council of Justice two joint lists of international experts for their selection and appointment to the Ethics Council for the High Council of Justice and the Selection Commission for the High Qualification Commission of Judges. All experts have superior credentials and experience as senior judges, prosecutors, and leading experts on judicial ethics, selection, and anti-corruption.

These nominations reflect our ongoing commitment to support key reforms aimed at strengthening the rule of law, attracting foreign investment for business and economic growth, and advancing Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations.

The temporary but crucial role of international experts, alongside Ukrainian judges, in vetting and selecting members of the High Qualification Commission of Judges and the High Council of Justice, aims to restore public trust in judicial institutions, resist the influence of vested interests, and defeat judicial corporatism. The High Qualification Commission of Judges is the single institution that is empowered to select new judges in order to fill the many vacancies in the Ukrainian courts of law. The High Council of Justice is the highest judicial governance body in Ukraine that nominates judges for presidential appointment. 

International partners have fulfilled their commitment, in line with relevant provisions of the law, by nominating highly-qualified international experts, who stand ready to devote their expertise and knowledge to support Ukraine, and Ukraine’s judiciary, in this historic reform.

International partners look forward to similarly strong nominations by the Council of Judges. Announcing clear application requirements for candidates interested in serving on the Ethics Council should be a critical first step.

Ukrainian members of the Selection Commission and the Ethics Council will play an important role, together with international experts, in implementing the most fundamental renewal of Ukraine’s judiciary since the country’s independence. International partners stand ready to further support Ukraine on this key reform, which Ukrainian citizens demanded during the Revolution of Dignity and which they rightly deserve.

File international_partner_nominations_to_ec_and_sc.docx

Редакторські розділи:

Автор