Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС виділив 800 000 євро на модернізацію інфраструктури Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти в рамках програми EU4Skills

Київ, 22/07/2021 - 16:12, UNIQUE ID: 210722_3
Press releases

English version is below

22 липня Український Фонд соціальних інвестицій, Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», Запорізька обласна державна адміністрація та Запорізька міська рада підписали меморандум задля модернізації інфраструктури Державного навчального закладу «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти». Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується  Німецьким державним банком розвитку KfW

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти визначено одним з першочергових для проведення модернізації. Віримо, що участь закладу у Програмі EU4Skills стане поштовхом для розвитку та підвищення престижу закладу, сприятиме підготовці кваліфікованих кадрів для задоволення потреб ринку праці», ― прокоментував Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Відповідно до підписаного документа планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму приблизно 800 тис. євро. За ці кошти буде оновлено та облаштовано технікою навчальні лабораторії Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти за такими професіями:

 • «Зварник»;
 • «Слюсар-ремонтник»;
 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;
 • «Кухар»;
 • «Кондитер»;
 • «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»;
 • «Технік-мехатронік».

«Для комплексної модернізації професійної освіти МОН працює у різних напрямах. Зокрема, Міністерство має на меті оновити матеріально-технічну базу в закладах, підвищити кваліфікацію педагогів та забезпечити якість освітніх стандартів. Тож Міністерство всебічно підтримує реалізацію міжнародних ініціатив, які сприяють досягненню цих цілей. Оскільки професійна освіта нерозривно пов'язана з практичною підготовкою учнів, оснащення майстерень новою технікою є дуже важливим компонентом. Ми вдячні партнерам за надані ресурси та сподіваємось на успішну реалізацію запланованого проєкту», ― зазначив заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

«Спираючись на досвід роботи з УФСІ, ми впевнені, що модернізація інфраструктури Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти стане поштовхом до відродження та підвищення статусу кваліфікованих кадрів професійно-технічної освіти, орієнтованих на задоволення потреб ринку праці. Зі свого боку Запорізька влада надає максимальне сприяння та повну підтримку у реалізації та розширенні ваших проєктів та програм на території нашого регіону», ― прокоментував Олександр Старух, голова Запорізької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року було підписано меморандум ще з одним закладом освіти Запорізької області Державним навчальним закладом «Мелітопольське вище професійне училище». Відтак, у регіоні буде реконструйовано два навчальні заклади.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проєкту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Проєкт реалізує Міністерство освіти і науки України та Український Фонд соціальних інвестицій. 

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Інни Павлюк, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

____________

 

EU allocated 800,000 EUR for infrastructure modernisation of

Zaporizhzhia Polytechnic Centre for Vocational Education as part of theEU4Skills programme

 

On 22 July 2021, the Ukrainian Social Investment Fund, the Zaporizhzhia Polytechnic Centre for Vocational Education, the Zaporizhzhia Regional State Administration and the Zaporizhzhia City Council signed a memorandum to modernise educational infrastructure of the Zaporizhzhia Polytechnic Centre for Vocational Education. This cooperation will take place in the framework of the project "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine”, which is a component of the large-scale EU programme "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine". The project is funded by the European Union and implemented by the German State Development Bank KfW.

“Zaporizhzhia Polytechnic Centre for Vocational Education has been identified as one of the priority VET schools for modernisation. We believe that the institution's participation in the EU4Skills Programme will give an impetus for  development and enhancement of the institution's prestige, and will contribute to the training of qualified  professionals,  meeting the labor market needs ”, commented Frederik Coene, Head of Cooperation at the the European Union Delegation to Ukraine

The signed document envisages plans to carry out renovations and purchase of equipment worth nearly EUR 800,000: the training laboratories at Zaporizhzhia Polytechnic Centre for Vocational Education will be updated and equipped for training the following  specialists:

 • “Welder”;
 • “Locksmith-repairman”;
 • “Electrician for repair and maintenance of electrical equipment”;
 • “Cook”;
 • “Confectioner”;
 • “Electrician for repair and maintenance of computers”;
 • “Mechatronics technician”.

 

“For the comprehensive modernisation of Vocational Education, the Ministry of Education and Science works in various areas. In particular, the Ministry aims to update the material and technical base of institutions, improve the skills of teachers and ensure the quality of educational standards. Therefore,  the Ministry fully supports the implementation of international initiatives that contribute to achieving these goals. As vocational education is inextricably linked to the practical training of students, equipping workshops with new equipment is a very important component. We are grateful to the partners for the provided resources and hope for the successful implementation of the planned project," said Deputy Minister of Education and Science of Ukraine Ihor Harbaruk.

"Based on our experience of working with USIF, we are confident that the modernisation of the infrastructure of the Zaporizhia Polytechnic Center for Vocational Education will be an impetus for the revival and promotion of qualified vocational education, focused on meeting the needs of the labor market. For its part, the Zaporizhzhia authorities provide maximum assistance and full support in the implementation and expansion of your projects and programs in our region," commented Oleksandr Starukh, Head of the Zaporizhzhia Regional State Administration.

In December 2020, a memorandum was signed with another educational institution in the Zaporizhzhia region, the state Melitopol Higher Vocational School. Therefore, two educational facilities will be renovated in the region.

 

Background information:

The "EU4Skills: Modernisation of Vocational Education and Training Infrastructure in Ukraine" project is part of the "EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine" Program (Component 3) and aims to update and modernise the equipment and technical base of VET schools in Ukraine. The project aims to create a modern VET infrastructure, that contributes to increased attractiveness for students. The project should lay the foundation for effective education, demand-driven education that equips students with skills that the Ukrainian labour market seeks.

On behalf of the German State Development Bank KfW, the project is implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ukrainian Social Investment Fund.

 

For additional information, please contact Inna Pavliuk, inna.pavljuk@brandcom.com.ua.

Редакторські розділи:

Автор