Представництво Європейського Союзу в Україні

За підтримки ЄС Інститут економічних досліджень та політичних консультацій презентував дослідження про вплив пандемії на інструменти місцевої демократії в Україні

Київ, 22/07/2021 - 09:48, UNIQUE ID: 210722_2
Press releases

English version is below

15 липня 2021 року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів дискусію «Демократія “на карантині”? Як спрацювали інструменти місцевої демократії», під час якої презентував результати дослідження «Інструменти місцевої демократії в умовах пандемії COVID-19». Захід відбувся у межах проєкту «Громадськість за демократизацію», який фінансується Європейським Союзом, та проєкту «Вплив пандемії COVID-19 на ефективність співпраці ОГС із регіональною владою в Україні», який фінансується Міжнародним фондом «Відродження».

«Для Європейського Союзу це дослідження місцевої демократії є надзвичайно важливим в межах співпраці з Україною», наголосила Сінзяна Пояна, керівниця Програми з питань підтримки громадянського суспільства Представництва ЄС в Україні. «Оскільки ЄС виконує свої зобов’язання щодо поширення демократії на всіх рівнях та розвитку конструктивного діалогу між громадськістю і представниками місцевих демократій, то аналіз зворотного зв’язку, представлений у дослідженні, є грунтовним і корисним моніторингом розвитку громадянського суспільства,» – підсумувала Сінзяна Пояна.

Дослідження виявило, що пандемія в більшості випадків не закрила громадянам доступ до інструментів місцевої демократії та влади, хоча деякі форми взаємодії було обмежено. Влада змогла досить швидко забезпечити онлайн-канали комунікації з громадськістю. Впровадження елементів електронної демократії ще до появи COVID-19 допомогло Україні, як і іншим країнам, пристосуватися до роботи в умовах карантинних обмежень. Пандемія навіть прискорила процес цифровізації.

Упродовж 2020 року громадськість спілкувалася з владою здебільшого онлайн та по телефону — створювалися нові та продовжували роботу існуючі «гарячі лінії». Особистий прийом громадян було припинено в березні 2020 року та згодом відновлено, проте в частині громад цього не відбулося й досі. Голосування за проєкти бюджету участі проходило у звичному режимі (онлайн та офлайн). Але через зменшення надходжень до бюджетів, громади зменшували або (в кращому випадку) не збільшували фінансування громадських проєктів.

На кількість звернень вплинули традиції та фінансові можливості громад. Там, де до пандемії громадяни звикли приходити на особистий прийом, кількість усних звернень зменшилася, а у регіонах, які запровадили «гарячу лінію» з початком пандемії, кількість таких звернень збільшилася. Кількість онлайн-звернень зросла майже в усіх регіонах. У 2020 році значно зменшилася кількість засідань громадських рад. Ефективно діяли лише ті ради, які змогли швидко перейти в онлайн-режим та налагодити роботу дистанційно.

За словами Станіслава Юхименка, молодшого наукового співробітника ІЕД та одного з авторів дослідження, проведення зустрічей онлайн та прямі трансляції засідань дали змогу збільшити прозорість роботи рад та інших колегіальних органів і залучати більше громадян.

Найбільший вплив пандемії відчули в населених пунктах, де відсутній якісний дротовий інтернет. Без доступу до інструментів місцевої демократії також залишилися громадяни, які не мають відповідних навичок та технічних можливостей для користування інтернетом.

Усі матеріали заходу за посиланням: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6671

 

Довідкова інформація:

Проєкт «Громадськість за демократизацію» реалізується ІЕД за підтримки Європейського Союзу. Він має на меті зробити організації громадянського суспільства більш спроможними адвокатувати реформи демократизації на регіональному та місцевому рівнях через фінансову підтримку проєктів регіональних ОГС, широку комунікацію результатів їхньої діяльності та розбудову їхнього потенціалу.

Проєкт «Вплив пандемії COVID-19 на ефективність співпраці ОГС із регіональною владою в Україні» реалізується ІЕД за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Він має на меті сприяти формуванню ефективнішої соціально-економічної політики в країні на національному і регіональному рівнях завдяки активізації загальнонаціональної дискусії, що базується на результатах комплексного аналізу регіональних наслідків пандемії COVID-19.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Любомира Попадюка, popadiuk@ier.kyiv.ua або за тел. +38 097 117 02 53

_____________

 

With EU support Institute for Economic Research and Policy Consulting presented research on pandemic impact on local democracy tools in Ukraine

 

On Thursday, July 15, 2021, the Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) held an online discussion "Democracy on “Quarantine”? How local democracy tools worked out". During the discussion, IER presented research results “Instruments for local democracy in the context of the COVID-19 pandemic”. The event took place in the framework of the EU-funded project "People for Democracy" and the project “COVID-19 impact on the effective collaboration between CSO with regional authority in Ukraine”, financed by the International Renaissance Foundation.

“For the European Union research on local democracy issues is very significant in the framework of cooperation with Ukraine”, pointed out Sinziana Poiana, head of Civil Society Support Programme, EU Delegation to Ukraine. Since the EU maintains and advances democracy on all levels and promotes constructive dialogue with local authority and civil society, feedback analysis presented is substantial and useful monitoring compliance on civil society development, resumed Sinziana Poiana.

Research showed that in most cases the pandemic has not blocked citizens' access to the instruments of local democracy and authorities, although some interaction forms were restricted. Authorities managed to provide online communication channels with people. The introduction of e-democracy elements before the COVID-19 pandemic helped Ukraine, as well as other countries, to adapt working in the quarantine restrictions. The pandemic even speeded up the digitalisation process.

During 2020, local communities interacted with authorities mostly through online and by telephone – hotlines continued working and new ones were created. Personal reception of citizens was suspended  by March 2020 and restored by now, with the exception of some communities. Voting for budget projects took place as usual (online and offline), but as of decreasing budget revenues, public councils shrunk or at best did not increase local projects financing. 

Financial capabilities and traditions of public councils affected the number of citizens’ appeals. Personal reception of citizens in communities where it was the usual mode decreased, while at the same time the amount of appeals grew in those regions that had introduced hotlines from the very beginning of the pandemic. Generally, a significant increase of online appeals was observed in most regions. In 2020, the number of public councils' meetings significantly reduced. Only those councils which implemented electronic means of communication and worked remotely showed to be working effectively.

Stanislav Yukhemenko, IER Junior Research Fellow and the author of the research, stated that online meetings and online broadcasts enabled transparency of communities’ and local authority’s work and attracted more people to interact with. 

Pandemic impact was most significant in those areas where high-speed wired internet connection was absent. In addition, those people who do not have technical skills and abilities for using online communication stayed outside of local democracy tools.

Find all event materials at: http://www.ier.com.ua/en/institute/news?pid=6671

 

Background information:

People for Democracy” Project implemented by the IER and supported by the EU, aims at making civil society organisations more effective in advocating democracy reforms on local and regional levels through financial support of the regional projects of civil society organizations.

“COVID-19 impact on the effective collaboration between CSO with regional authority in Ukraine” Project, implementing by the IER and financed by the International Renaissance Foundation, aimed at effective social-economic policies on national and regional levels and at activation of the national discussion based on complex analysis of regional consequences of COVID-19 pandemic.

 

For additional information, please contact Lubomyr Popadiuk via popadiuk@ier.kyiv.ua or at +38 097 117 02 53

Редакторські розділи:

Автор