Представництво Європейського Союзу в Україні

Міністерство освіти і науки за підтримки програми ЄС EU4Skills провели національну конференцію з питань професійно-технічної освіти

Київ, 09/07/2021 - 16:28, UNIQUE ID: 210709_36
Press releases

English version is below

8-9 липня у Львові відбулася всеукраїнська конференція «Освіта можливостей - нові горизонти професійної (професійно-технічної) освіти в Україні». Конференція організована Міністерством освіти і науки за підтримки Програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України», що спільно фінансується ЄС та його державами-членами. Захід зібрав близько 150 учасників, щоб обговорити прогрес у впровадженні реформи профтехосвіти та подальші кроки.

«Ледь не вперше за часи незалежності України професійна освіта отримала увагу з боку керівництва держави та має сильного союзника у здійсненні реформи цієї сфери – Програму ЄС EU4Skills. Заклади професійної освіти мають бути місцем, де кожен українець може перетворити талант на реальну професію і отримати знання для побудови успішної кар’єри. І в межах конференції ми обговорюємо зі стейкхолдерами профосвіти можливості, якими треба скористатися, щоб якнайшвидше досягати бажаних цілей», - зазначив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький.

Головною метою конференції, присвяченій виключно профтехосвіті, було презентувати прогрес реформи, поінформувати про основні досягнення та виклики, обговорити питання співпраці з роботодавцями, фінансування та управління сектором та закладами, вимоги до змісту сучасних освітніх програм, перспективи дуальної освіти, інклюзивність та цифровізацію, роль регіональних рад ПТО та інші важливі питання. У другий день конференції було проведено кілька практикумів для того, щоб учасники оволоділи новими методиками професійної орієнтації та профконсультування. Також учасники дізналися про нові можливості для посилення потенціалу, які пропонує Програма Erasmus + для сфери профтехосвіти.

«Європейський Союз підтримує реформування української системи профтехосвіти. Ми вважаємо, що такі заходи виступають ефективною платформою для обговорення прогресу реформи та найважливіших питань, які слід вирішити. Особливо важливо почути голоси різних зацікавлених з усієї України та знайти спільні рішення. Разом із нашими партнерами ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту привабливим та престижним кар’єрним шляхом для молоді в Україні», - зазначила Віра Рибак, Координатор Сектору освіти і науки Представництва ЄС в Україні

Учасниками події стали, зокрема члени новоствореної ради ПТО при Президентові України, урядовці та народні депутати, представники донорської спільноти та проектів, що підтримують реформу профтехосвіти в Україні, та представники всіх ключових зацікавлених сторін (роботодавці, представники освітніх підрозділів та методичних центрів, а також керівники обласних рад закладів ПТО всіх областей України, заклади ПТО та експерти у галузі ПТО).

Довідкова інформація:                                                                                                                                                 

EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його країни-члени: Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 63 млн євро. Мета програми – модернізувати обрані заклади профтехосвіти, провести навчання керівників закладів та викладачів у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

За довідковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до радника з комунікацій EU4Skills Катерини Копчук, kateryna.kopchuk@giz.de  або + 38 067 285 96 20.

______________

 

 

With support by the EU4Skills Programme Ministry of Education and Science held a national conference on Vocational Education and Training

 

On 8-9 July 2021 the All-Ukrainian conference “Education of opportunities - new horizons of vocational education and training in Ukraine” took place in Lviv. The conference was organised by the Ministry of Education and Science of Ukraine and supported by the multi-donor action “EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine” Programme. The event brought together about 150 participants to discuss the progress of the implementation of the Vocational Education and Training (VET) reform and future steps.

"Almost for the first time since Ukraine's independence, vocational education has received attention from the state leadership and has a strong ally to reform this area - the EU Programme EU4Skills. Vocational education institutions should be a place where every Ukrainian can turn talent into a real profession and gain knowledge to build a successful career. And within the framework of the conference, we are discussing with the stakeholders of vocational education the opportunities that should be used to achieve the desired goals as soon as possible," said Artur Seletsky, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine.

The main objective of the national conference dedicated exclusively to VET is to present the progress of the VET reform, inform about main achievements and challenges, discuss cooperation with employers, issues of management and financing of VET sector and VET schools, content of modern education programmes, perspectives of dual education, inclusiveness and digitalisation, the role of regional VET councils, etc. Several practical workshops were conducted in order to provide new practical skills in career guidance and career orientation. Newly opened possibilities for capacity building of the Erasmus + programme (2021-2027) in VET were presented.

“The European Union together with its Member States Germany, Finland, Poland and Estonia supports reform of the Ukrainian VET system. We believe that such events serve as an effective platform to discuss the progress of the reform and most crucial issues to be addressed. It is especially important to hear voices of different stakeholders throughout Ukraine and to find joint solutions. We will continue working towards making vocational education an attractive and prestigious career path for young people in Ukraine“, commented Vira Rybak, Sector Manager for Education and Science at the European Union Delegation to Ukraine.

Conference participants included members of the newly established VET council under the President of Ukraine, government officials and Members of Parliament, representatives of the donor community and projects supporting VET reform in Ukraine, key VET stakeholders (employers, representatives of educational departments and methodological centers as well as heads of the regional councils of VET schools of all oblasts of Ukraine and experts in VET sector).

 

Background information: EU4Skills is a programme to support the reform of vocational education and training in Ukraine. The programme is supported by the EU and its Member States, namely Germany, Finland, Poland and Estonia. The total funding for the programme is EUR 63 million. EU4Skills is aimed at modernising vocational education and training institutions, training school managers and teachers in seven pilot regions: Chernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnytsia and Zaporizhia. Programme’s duration is 2019-2023. EU4Skills is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close cooperation with Finish, Polish and Estonian partners; and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

For more information, please contact Kateryna Kopchuk, kateryna.kopchuk@giz.de  or + 38 067 285 96 20.

Редакторські розділи:

Автор