Delegation of the European Union to Uganda

Istraživanje među ugovornim korisnicima bespovratnih sredstava na području prekogranične saradnje

Brisel, 27/11/2020 - 09:33, UNIQUE ID: 201127_81
Public consultations

Poštovani ispitaniče,

ovo istraživanje se sprovodi u okviru Srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje između korisnika programa IPA II, naručio ga je Generalni direktorat NEAR Evropske komisije, a sprovodi ga konzorcijum koji čine Particip, ECORYS, ecdpm, FISCUS, itad i Oxford Policy Management. Ciljevi evaluacije su sledeći: proceniti sprovođenje programa prekogranične saradnje od 2014. do 2019. godine, dati preporuke za poboljšanje uspešnosti i podržati izradu budućih programa prekogranične saradnje za program IPA III u narednom višegodišnjem okviru finansiranja.

Prikupljanje povratnih informacija od korisnika bespovratnih sredstava koji sprovode projekte na predmetnom području od najveće je važnosti za evaluaciju. Cilj istraživanja je da se prikupe informacije o relevantnosti programa prekogrančne saradnje u odnosu na ciljane grupe obuhvaćene programom, o glavnim ostvarenim rezultatima i ishodima, o izazovima u sprovođenju i o potencijalu za unapređenje dizajna programa prekogranične saradnje i upravljanja istima u narednom programskom periodu.

Napominje se da su vaši odgovori u celosti anonimni. Upisani podaci koristiće se isključivo za potrebe evaluacije i neće se deliti sa trećim licima. Ako sprovodite više od jednog projekta, ispunite upitnik za svaki projekat.

Za popunjavanje upitnika potrebno je tek desetak minuta, a biće dostupan do 14 Decembar 2020 .

Ukoliko budete imali pitanja ili tehničkih poteškoća, obratite se gđi Assyi Pavlovoj na sledeću adresu e-pošte: Assya.Pavlova@ecorys.com.

Puno vam hvala na vremenu i saradnji!

Survey 1 - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey1Serbian

Survey 2 - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey2Serbian

Survey 3 - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey3Serbian

 

Languages:
Urednički odeljci: