Delegation of the European Union to Tunisia

Kommisjonen foreslår en ny agenda for selskapsskatt

26/05/2021 - 10:21
News stories

18. mai la Europakommisjonen frem sine ambisjoner om en felles selskapsskatt i EU. Kunngjøringen er en del av en bredere EU-agenda for skattereformer og inneholder både en langsiktig og en kortsiktig visjon for den økonomiske gjenopprettingen etter covid-19. Formålet med forslaget er å skape et rettferdig og stabilt virksomhetsmiljø i det indre marked, som kan fremme bærekraft og jobbvekst samt øke EUs strategiske autonomi.

Når det gjelder den langsiktige visjonen vil Kommisjonen innen 2023 legge fram «Befit» eller "Business in Europe: Framework for Income Taxation", et nytt rammeverk som vil sikre felles selskapsskatteregler i EU. Disse vil sørge for en mer rettferdig fordeling av skatteloven mellom medlemsstatene, redusere byråkrati og administrative byrder, og støtte opp om jobber og investeringer.

Den kortsiktige visjonen iverksetter en skatteagenda for de neste to årene. Agendaen bygger på planen i skattehandlingsplanen som Kommisjonen presenterte i fjor sommer og består av tiltak som skal fremme produktive investeringer og entreprenørskap, sikring av nasjonale inntekter og det grønne og digitale skiftet. Tiltakene omfatter:

  • Mer åpenhet om skattesatser
  • Korrigering av den gjeldsfremmende effekten av dagens selskapsbeskatning

I tillegg har Kommisjonen vedtatt en anbefaling om behandling av underskudd. Denne oppfordrer til at selskaper bør kunne tilbakeføre tap til minst forrige regnskapsår, hvilket vil gagne selskaper som var lønnsomme i årene før pandemien. Dette fordi det vil tillate selskapene å kompensere for tap i 2020 og 2021 i skatten de betalte før 2020.

Mer om dette kan du lese her og her.