Delegation of the European Union to Tunisia

Press and information team of the Delegation to NIGER