Delegation of the European Union to Tunisia

Europakommisjonen med ny strategi for bærekraftig finans og ny EU-standard for grønne obligasjoner

04/08/2021 - 10:09
News stories

 

Kommisjonen la i juli fram en ny strategi for bærekraftig finans, samt en ny EU-standard for grønne obligasjoner. Begge initiativene spiller en sentral rolle i oppnåelsen av målene i Europas grønne giv.

Strategien for bærekraftig finans inneholder flere initiativ som skal hjelpe EU med å takle klimaendringene og andre miljøutfordringer. Samtidig er målet å øke investeringer og deltagelsen av små og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Strategien omfatter seks innsatsområder:

  • Å utvide den eksisterende bærekraftig finans-verktøykassen;

  • Å forbedre involveringen av forbrukere og små og mellomstore bedrifter;

  • Å øke motstandsdyktigheten i det økonomiske og finansielle systemet;

  • Å øke finanssektorens bidrag til bærekraft;

  • Å sikre integriteten til EUs finansielle system og dets omstilling til bærekraft;

  • Å utvikle internasjonale insentiver og standarder for bærekraftig finans og støtte EUs partnerland.

Europakommisjonen vil rapportere om hvordan den nye strategien er gjennomført innen utgangen av 2023, og vil støtte EUs medlemsland i innsatsen for å skape en bærekraftig finanssektor.

Med EU-standarden for grønne obligasjoner opprettes det en frivillig standard av høy kvalitet for obligasjoner som finansierer bærekraftige investeringer. Den nye standarden vil sette en «gullstandard» for grønne obligasjoner. Standarden vil blant annet bidra til at:

  • Grønne obligasjonsutstedere vil få et robust verktøy til rådighet for å demonstrere at de finansierer prosjekter som er i samsvar med EUs taksonomi.

  • Investorer som kjøper obligasjoner vil lettere kunne se at investeringene er bærekraftige, og dermed redusere risikoen for grønnvasking.

Standarden vil være åpent for enhver utsteder av grønne obligasjoner, inkludert utstedere utenfor EU. Forslaget inneholder fire krav som må være oppfylt for å kunne utstede en grønn obligasjon etter den nye standarden.

Mer om dette kan du lese her

Forfatter