Delegation of the European Union to Togo

Întrebări și răspunsuri: Instrumentul financiar european pentru pace

Bruxelles, 02/06/2020 - 07:44, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Înaltul Reprezentant Federica Mogherini propune astăzi, cu sprijinul Comisiei Europene, un Instrument financiar european pentru pace (EPF). EPF este un fond extrabugetar pentru perioada următorului cadru financiar multianual, proiectat pentru prevenirea conflictelor, menținerea păcii și consolidarea securității internaționale în întreaga lume, în beneficiul cetățenilor și partenerilor noștri.

Ce este Instrumentul financiar european pentru pace?

Instrumentul financiar european pentru pace (EPF) este un fond extrabugetar nou propus în valoare de 10,5 miliarde EUR, pentru o perioadă de șapte ani, care coincide cu viitorul cadru financiar multianual 2021-2027.Acest mecanism va permite finanțarea tuturor acțiunilor externe din cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC), cu implicații militare sau în domeniul apărării.

EPF propus ar extinde sfera de aplicare a costurilor comune pentru misiunile și operațiile militare din cadrul politicii de securitate și apărare comune, pentru a sprijini operațiile militare de sprijinire a păcii la nivel mondial ale partenerilor și pentru a lărgi sfera acțiunilor cu caracter militar sau de apărare, cum ar fi activitățile de consolidare a capacităților pentru actorii militari, care pot fi realizate în cadrul PESC.

 

Care este valoarea adăugată a EPF?

Tratatul UE [articolul 41 alineatul (2) din TUE] nu permite ca bugetul Uniunii să finanțeze cheltuieli cu implicații militare sau în domeniul apărării. Până în prezent, misiunile și operațiile PSAC militare ale UE au fost finanțate exclusiv prin intermediul mecanismului Athena, iar sprijinul acordat operațiilor militare de sprijinire a păcii ale partenerilor a fost limitat la operațiile coordonate de Africa prin intermediul Instrumentului financiar pentru pace în Africa.

EPF va aborda limitările acestor instrumente. EPF va acoperi finanțarea costurilor comune ale operațiilor și misiunilor militare ale UE și va acorda sprijin pentru parteneri la nivel mondial. Activitățile de consolidare a capacităților pentru actorii militari, precum și furnizarea de activități de formare, echipamente și infrastructură vor fi facilitate prin EPF. Această combinație va permite UE să consolideze capacitatea partenerilor de a aborda crizele, de a preveni conflictele și de a consolida stabilitatea ei înșiși.

Cu un cuantum de 10,5 miliarde EUR pentru perioada de șapte ani a CFM, EPF va asigura că finanțarea UE este disponibilă în mod permanent, permițând, în același timp, un răspuns rapid la criză și furnizarea de alte tipuri de asistență de urgență. Obiectivul instrumentului este astfel de a acoperi lacunele existente în setul de instrumente al UE, permițând UE să facă mai mult și să acționeze mai rapid. În acest mod, EPF va maximiza impactul, eficacitatea și sustenabilitatea tuturor acțiunilor externe ale UE în materie de pace și securitate.

 

Cum va fi lansat EPF?

EPF este o propunere a Înaltului Reprezentant, cu sprijinul Comisiei. Acesta ar urma să fie creat sub forma unei decizii a Consiliului în cadrul PESC. Aceasta este o posibilitate prevăzută la articolul 30 alineatul (1) din TUE.

 

Care va fi sursa finanțării EPF?

EPF va fi finanțat prin contribuții din partea statelor membre ale UE determinate cu ajutorul unei chei de contribuție bazate pe venitul național brut.

 

Cât de mare va fi bugetul EPF?

Plafonul sugerat de 10,5 miliarde EUR pentru EPF pentru o perioadă de șapte ani, care coincide cu următorul cadru financiar multianual, reflectă nevoile sporite substanțial care derivă din mediul extern dificil al UE.

 

Va înlocui Instrumentul financiar european pentru pace instrumentele existente, cum ar fi mecanismul Athena sau Instrumentul financiar pentru pace în Africa?

EPF se bazează pe Instrumentul financiar pentru pace în Africa și pe mecanismul Athena și ar urma să ofere un sprijin care este în prezent parțial acoperit de aceste instrumente de finanțare[1]. Prin urmare, EPF ar continua să finanțeze operațiile de sprijinire a păcii coordonate de Africa, cum ar fi AMISOM sau Forța comună a G5 Sahel și, în același timp, ar acoperi costurile comune ale misiunilor și operațiilor PSAC militare, care sunt, în prezent, finanțate prin intermediul mecanismului Athena.

 

Prin ce va fi acesta diferit de alte instrumente în cadrul noului CFM?

EPF este un fond extrabugetar care acoperă costuri care nu pot fi acoperite din bugetul UE. Alte instrumente din domeniul apărării în cadrul CFM (cum ar fi Fondul european de apărare) vor contribui la dezvoltarea capabilităților de apărare ale statelor membre, sporind astfel capabilitatea globală a acestora.

 

Cine va gestiona EPF?

Fiind un instrument PESC, punerea sa în aplicare va fi asigurată de Înaltul Reprezentant (ÎR), cu sprijinul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE). În scopul administrării financiare, ÎR va fi asistat de Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) al Comisiei.

În mod curent, un comitet EPF, compus din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Înaltului Reprezentant, va gestiona EPF, în special bugetele și conturile.

 

Cine decide cu privire la programele și proiectele care vor fi puse în aplicare prin intermediul EPF?

EPF ar simplifica și raționaliza diferitele mecanisme de finanțare existente. Acțiunile finanțate prin intermediul instrumentului vor fi hotărâte de Consiliu sau de Comitetul politic și de securitate, hotărând în unanimitate pe baza propunerilor Înaltului Reprezentant.

Toate acțiunile din cadrul EPF vor fi realizate respectând pe deplin obligațiile în temeiul dreptului internațional, în special dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul internațional umanitar. Vor fi stabilite, după caz, mecanisme de supraveghere.

 

 

Context

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a lansat ideea unui nou Instrument financiar european pentru pace, finanțat și gestionat împreună cu statele membre în timpul discursului său în cadrul conferinței „Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence” din decembrie 2017. Acest nou mecanism ar permite UE să sprijine într-o mai mare măsură partenerii în abordarea provocărilor de securitate comune, fie prin sprijinirea operațiilor de menținere a păcii ale acestora, fie prin contribuția la sporirea capabilității forțelor lor armate pentru a asigura pacea și securitatea pe teritoriul lor național, precum și prin misiunile și operațiile PSAC militare.

Comunicarea Comisiei Europene privind „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020 ” din 14 februarie se bazează pe aceasta, făcând referință la un „mecanism de finanțare separat de aproximativ 10 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 [care] ar crește în mod semnificativ capacitatea UE de a sprijini financiar operațiile care au implicații în domeniul apărării. Aceasta ar fi mai mult decât suma de până la 3,5 miliarde EUR din cursul perioadei curente[2].

 

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă:Un buget al UE pentru viitor

Fișă informativă: Instrumentul financiar european pentru pace

 

[1] Instrumentul financiar pentru pace în Africa este, în prezent, finanțat din Fondul european de dezvoltare, care este extrabugetar. Mecanismul Athena este, de asemenea, un mecanism de finanțare extrabugetar instituit de Consiliu pentru finanțarea costurilor comune ale operațiilor PSAC militare.

[2] A se remarca că cifra de 3,5 miliarde EUR este o extrapolare a cuantumului maxim de cheltuieli anuale privind APF și mecanismul Athena în ultimii ani, mai degrabă decât media cifrelor anuale ale cheltuielilor care ar fi mai mică.

Secțiuni editoriale: