Delegation of the European Union to Togo

Ceisteanna & Freagraí: An tSaoráid Síochána Eorpach

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Mhol an tArdionadaí Federica Mogherini inniu, agus tacaíocht ón gCoimisiún aici, go mbunófar Saoráid Síochána Eorpach (SSE). Is ciste seachbhuiséadach í an tSaoráid Síochána Eorpach a bheadh ann do thréimhse an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, agus arb é is aidhm léi coinbhleachtaí a chosc, an tsíocháin a chaomhnú agus an tslándáil idirnáisiúnta a neartú ar fud an domhain, chun tairbhe ár saoránach agus ár gcomhpháirtithe.

Céard é an tSaoráid Síochána Eorpach ?

Is ciste seachbhuiséadach í an tSaoráid Síochána Eorpach (SSE) atá á moladh, ar fiú EUR 10.5 billiún í, ar feadh tréimhse seacht mbliana i gcomhthráth leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021- 2027. Leis an tsaoráid seo, beifear in ann gach gníomhaíocht de chuid an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES) a bhfuil impleachtaí míleata nó cosanta aici a mhaoiniú.

Le SSE, mhéadófaí raon feidhme chostais choiteanna mhisin agus oibríochtaí míleata an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta, le cabhrú le hoibríochtaí míleata na gcomhpháirtithe, tacú leis an tsíocháin ar scála domhanda agus cur leis na gníomhaíochtaí de chineál míleata nó cosanta is féidir a dhéanamh faoi CBES, amhail gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní do ghníomhaithe míleata.

 

Céard é breisluach na Saoráide Síochána Eorpaí?

Faoi Chonradh an Aontais Eorpaigh (Airt. 41.2 CAE), ní cheadaítear go ndéanfaí caiteachas a bhfuil impleachtaí míleata nó cosanta leis a mhaoiniú ó bhuiséad an Aontais. Go nuige seo, níor fhéadadh misean agus oibríochtaí míleata faoi Chomhbheartas Slándála agus Cosanta an Aontais a mhaoiniú ach amháin tríd an sásra Athena, agus an tacaíocht a thugtaí d'oibríochtaí míleata tacaithe síochána ba theoranta d'oibríochtaí arna stiúradh ag an Afraic tríd an tSaoráid um Shíocháin san Afraic a bhí sí.

Le SSE, tabharfar aghaidh ar shrianta seo na n-ionstraimí sin. Le SSE beifear in ann costais choiteanna oibríochtaí míleata agus misin mhíleata an Aontais a mhaoiniú agus tacú freisin le comhpháirtithe ar fud an domhain. Le SSE, beifear in ann gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní do ghníomhaithe míleata, agus oiliúint, trealamh agus bonneagar a chur ar fáil. Leis an meascán seo, beidh an tAontas Eorpach in ann cur le cumas na gcomhpháirtithe aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna, coinbhleachtaí a chosc agus cobhsaíocht a chothú as a stuaim féin.

Agus maoiniú de luach EUR 10.5 billiún aici do thréimhse seacht mbliana an chreata airgeadais ilbhliantúil, beidh cistiú de chuid an Aontais ar fáil go buan agus beifear in ann mearfhreagairt a dhéanamh i gcás géarchéimeanna agus cúnamh práinneach eile a chur ar fáil. Is é an cuspóir atá leis an sásra mar sin na bearnaí atá ann i mbosca uirlisí an Aontais a dhúnadh, lena mbeidh an tAontas in ann níos mó a dhéanamh agus é a dhéanamh níos tapúla. Mar sin, le SSE, beifear in ann tionchar, éifeachtacht agus inbhuanaitheacht ghníomhaíocht sheachtrach fhoriomlán an Aontais i réimse na síochána agus na slándála a uasmhéadú.

 

Conas a dhéanfar SSE a lainseáil?

Is togra ón Ardionadaí atá sa mholadh seo go ndéanfaí Saoráid Síochána Eorpach a bhunú, togra atá á thacú ag an gCoimisiún. Dhéanfaí an tSaoráid a bhunú le Cinneadh ón gComhairle faoin gComhbheartas Eachtrach agus Slándála. Foráiltear dó sin le hAirteagal 30.1 CAE.

 

Cén áit as a dtiocfaidh an maoiniú do SSE?

Déanfar SSE a mhaoiniú le ranníocaíochtaí ó Bhallstáit an Aontais de réir slat tomhais an Ollioncaim Náisiúnta.

 

Cé mhéid a bheidh i mbuiséad SSE?

An uasteorainn de EUR 10.5 billiún atá á moladh do SSE thar thréimhse seacht mbliana i gcomhthráth leis an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, tá sí ar aon dul leis an méadú suntasach atá tagtha ar na riachtanais a eascraíonn as timpeallacht dhúshlánach sheachtrach an Aontais.

 

An mbeidh an tSaoráid Síochána Eorpach á cur in ionad na n-ionstraimí atá ann cheana, amhail an sásra Athena nó an tSaoráid um Shíocháin san Afraic?

Le SSE, táthar ag tógáil ar an tSaoráid um Shíocháin san Afraic agus ar an sásra Athena, agus beifear in ann tacaíocht a chur ar fáil atá á cur ar fáil i bpáirt faoi láthair trí na hionstraimí maoinithe sin[1]. Mar sin leanfaí d'oibríochtaí tacaithe síochána arna stiúradh ag an Afraic a mhaoiniú le SSE, oibríochtaí amhail AMISOM nó Fórsa Comhpháirteach G5 na Saiheile agus, ag an am céanna, d'fhéadfaí freastal ar chostais chomhchoiteanna mhisin agus oibríochtaí míleata CBSC, atá á maoiniú faoi láthair tríd an sásra Athena.

 

Cén difríocht a bheidh ann idir SSE agus ionstraimí eile faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil nua?

Is ciste seachbhuiséadach é SSE lena gclúdaítear costais nach féidir a chlúdach faoi bhuiséad an Aontais. Le hionstraimí eile a bhaineann leis an gcosaint faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (amhail an Ciste Eorpach Cosanta), rannchuideofar le cumais chosanta na mBallstát a fhorbairt, rud a chuirfidh lena gcumas foriomlán.

 

Cé a bhainisteoidh SSE?

Mar ionstraim de chuid an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála, is í an tArdionadaí a áiritheoidh go gcuirfear an tSaoráid chun feidhme, le tacaíocht ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS). Chun críocha riaracháin airgeadais, cabhróidh Seirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh an Choimisiúin leis an Ardionadaí (FPI).

Ar bhonn laethúil, is é Coiste SSE, ar a mbeidh ionadaithe ó na Ballstáit agus iad faoi chathaoirleacht ionadaí ón Ardionadaí, a dhéanfaidh an tSaoráid a bhainistiú, go háirithe na buiséid agus na cuntais.

 

Cé a dhéanfaidh an cinneadh maidir leis na cláir agus tionscadail a dhéanfar a chur chun feidhme trí SSE?

Le SSE, dhéanfaí na socruithe cistiúcháin éagsúla a bhí ann go dtí seo a shimpliú agus a chuíchóiriú. Cinnfidh an Chomhairle nó an Coiste Polaitiúil agus Slándála na gníomhaíochtaí a dhéanfar a mhaoiniú ón tSaoráid, ag gníomhú dóibh d'aon toil ar bhonn togra ón Ardionadaí.

Na gníomhaíochtaí ar fad a dhéanfar faoi SSE, urramóidh siad oibleagáidí uile an dlí idirnáisiúnta go hiomlán, go háirithe oibleagáidí maidir le cearta an duine agus an dlí daonnúil idirnáisiúnta. Bunófar sásraí maoirseachta de réir mar is iomchuí.

 

 

Cúlra

Sheol Ardionadaí/Leas-Uachtarán Federica Mogherini coincheap na 'Saoráide nua Síochána Eorpaí', arna maoiniú agus arna bainistiú i gcomhar leis na Ballstáit ina hóráid ag an ócáid "Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence" i mí na Nollag 2017. Leis an tsaoráid nua seo, b'fhearr a bheidh an tAontas in ann tacú lena chuid comhpháirtithe agus iad ag déileáil le dúshláin chomhchoiteanna slándála, trí thacú lena gcuid oibríochtaí síochánaíochta nó trí chabhrú le cumas a bhfórsaí armtha a mhéadú chun an tsíocháin agus an tslándáil a áirithiú ar a gcríoch náisiúnta, agus trí mhisin agus oibríochtaí míleata CBSC.

 

Sa teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach dar teideal 'A new, modern MFF for a EU that delivers efficiently on its priorities post-2020' an 14 Feabhra, forbraítear an méid thuas, agus tagraítear do 'shásra maoinithe ar leith de luach timpeall EUR 10 mbilliún don tréimhse 2021-2027 lena gcuirfí go mór le cumas an Aontais tacaíocht airgeadais a chur ar fáil d'oibríochtaí a bhfuil impleachtaí cosanta acu. Is mór an méid é sin i gcomparáid leis an maoiniú atá ar fáil sa tréimhse reatha, nach fiú ach suas le EUR 3.5 billiún é.'[2]

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise

Preaseisiúint: Buiséad an Aontais don todhchaí

Bileog eolais: an tSaoráid Síochána Eorpach

 

[1] Tá an tSaoráid um Shíocháin san Afraic á maoiniú faoi láthair ón gCiste Eorpach Forbraíochta ar ciste seachbhuiséadach é. Is socrú maoinithe seachbhuiséadach é an sásra Athena freisin arna bhunú ag an gComhairle chun costais choiteanna oibríochtaí míleata CBSC a mhaoiniú

[2] Tabhair faoi deara gur eachtarshuíomh é an EUR 3.5 billiún ar an uaschaiteachas bliantúil ar an tSaoráid um Shíocháin san Afraic agus ar an sásra Athena le blianta beaga anuas, seachas meánchaiteachas bliantúil, a mbeadh toradh níos ísle air.

ich would be lower.

Editorial Sections: