Delegacao da Uniao Europeia em Timor-Leste

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 977

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini predstavila je treće izvješće o napretku u provedbi globalne strategije Europske unije: „Globalna strategija EU-a u praksi – pogled u budućnost nakon tri godine”. O izvješću su na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. lipnja 2019. u Luxembourgu raspravljali ministri vanjskih poslova i obrane EU-a. U njemu se razmatra napredak ostvaren zadnje tri godine od predstavljanja globalne strategije u lipnju 2016. u pet prioritetnih područja: sigurnosti Unije, otpornosti država i društava u istočnom i južnom susjedstvu, integriranom pristupu vanjskim sukobima i krizama, kooperativnim regionalnim porecima i globalnom upravljanju za 21. stoljeće te se daju moguće smjernice za djelovanje u narednim godinama.

Federica Mogherini az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke előterjesztette az EU globális stratégiájának végrehajtása terén elért eredményekről szóló harmadik jelentést „Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések” címmel, amelyet az EU külügy- és védelmi miniszterei a 2019. június 17-i luxemburgi tanácsülésen fognak megvitatni. A jelentés áttekinti az elmúlt három évben, a globális stratégia 2016. júniusi előterjesztése óta az öt prioritási területen elért eredményeket – az Unió biztonságával, a keleti és déli szomszédságunk állami és társadalmi rezilienciájával, a külső konfliktusok és válságok integrált megközelítésével, az együttműködésen alapuló regionális szerveződésekkel, valamint a 21. századi globális kormányzással kapcsolatos eredményeket –, valamint kijelöli a következő évek munkájának lehetséges irányait.

Ir-rappreżentant Għoli/Viċi President Federica Mogherini ppreżentat it-tielet rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea, “L-Istrateġija Globali tal-UE fil-Prattika — Tliet snin wara, inħarsu ‘il quddiem”, li se tiġi diskussa mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tad-Difiża tal-UE fil-Kunsill Affarijiet Barranin tas-17 ta’ Ġunju 2019 fil-Lussemburgu. Ir-rapport jagħti ħarsa lejn il-progress li sar f’dawn l-aħħar tliet snin, mill-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali f’Ġunju 2016, f’ħames oqsma ta’ prijorità — is-sigurtà tal-Unjoni, ir-reżiljenza soċjali u tal-istat fil-Lvant u fin-Nofsinhar tagħna, approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, ordnijiet reġjonali kooperattivi u l-governanza globali għas-seklu 21 - u jipprovdi orjentazzjonijiet possibbli ‘l quddiem fis-snin li ġejjin.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.

A Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, apresentou o terceiro relatório intercalar sobre a aplicação da estratégia global da União Europeia, «A estratégia global da UE na prática — três anos volvidos, um olhar para o futuro», que será debatido pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e pelos Ministros da Defesa da UE no âmbito do Conselho dos Negócios Estrangeiros que terá lugar em 17 de junho de 2019, no Luxemburgo. O relatório analisa os progressos alcançados durante os últimos três anos, desde o momento em que estratégia global foi apresentada, em junho de 2016, em cinco domínios prioritários — a segurança da União, a resiliência estatal e social a leste e a sul, a abordagem integrada dos conflitos e das crises, as ordens regionais de cooperação e uma governação mundial adaptada ao século XXI — e fornece orientações possíveis para os próximos anos.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini har lagt fram den tredje lägesrapporten om genomförandet av EU:s globala strategi ”The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, som kommer att diskuteras av EU:s utrikes- och försvarsministrar vid utrikesrådet den 17 juni 2019 i Luxemburg. Rapporten tittar på de framsteg som gjorts de senaste tre åren, sedan den globala strategin lades fram i juni 2016. Man fokuserar på fem prioriterade områden – unionens säkerhet, motståndskraften hos stater och samhällen i öster och söder, en integrerad strategi för konflikter och kriser, samarbetsgrundade regionala ordningar samt global styrning under 2000-talet – och visar möjliga vägar framåt för de kommande åren.

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Pages