Delegacao da Uniao Europeia em Timor-Leste

EEAS RSS Feeds

Displaying 111 - 120 of 1011

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je predstavila tretje poročilo o napredku pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. O poročilu z naslovom „Globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja“ bodo ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo EU razpravljali na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki bo potekalo 17. junija 2019 v Luxembourgu. V poročilu je pregledan napredek, ki je bil v zadnjih treh letih oziroma od predstavitve globalne strategije junija 2016 dosežen na petih prednostnih področjih: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas, celostni pristop h konfliktom in krizam, ureditve regionalnega sodelovanja in globalno upravljanje za 21. stoletje. Prav tako so opredeljene možne usmeritve za prihodnja leta.

Mme Federica Mogherini, a présenté le troisième rapport sur l'état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'Union européenne, intitulé «La stratégie globale de l'UE en pratique - Bilan des trois années écoulées et perspectives pour l’avenir» (The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward). Ce rapport sera examiné par les ministres des affaires étrangères et de la défense lors du Conseil des affaires étrangères du 17 juin 2019 à Luxembourg. Il passe en revue les avancées réalisées au cours des trois dernières années, depuis la présentation de la stratégie globale en juin 2016, dans cinq domaines prioritaires: la sécurité de l’Union, la résilience de l'État et de la société à l'est et au sud de l'Union, l’approche intégrée des conflits et des crises, les ordres régionaux de coopération et la gouvernance mondiale au XXIe siècle., et propose des orientations possibles en ce qui concerne la voie à suivre à l'avenir.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

Languages:

A workshop to integrate gender and human rights-based approaches and review performance indictors in the fisheries sector was held in Suva this week, coinciding with #WorldOceansDay and its “Oceans and Gender” theme, being celebrated around the world on 8 June.

Pages