Delegation of the European Union to Timor-Leste

EUROOPA VÄLISTEENISTUSE KEELEPOLIITIKA

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Euroopa välisteenistus teavitab ELi kodanikke ja inimesi kogu maailmas Euroopa välispoliitikast ja meetmetest.

Meie eesmärk on teha sisu kasutajatele võimalikult hästi kättesaadavaks. Austades täielikult paljude ELi ja kolmandate riikide keelte kõnelejaid, ei saa me siiski eirata praktilisi kaalutlusi, nagu õigeaegsus, tõhusus ja ELi maksumaksjate rahast kaetavad tõlkekulud.

Mõned sisu liigid, nagu ELi õigusaktid, nõukogu järeldused või ELi avaldused, on kättesaadavad kõigis ELi keeltes. Sõltuvalt sihtrühmast ja sellest, kuidas jõuda võimalikult laia sihtrühmani kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil, võime otsustada teha muu sisu kättesaadavaks ainult ühes keeles või valitud keeltes.

Euroopa välisteenistuse veebisaidi keelepoliitika põhineb järgmisel kolmel kriteeriumil:

 1. sisu avaldatakse kõigis 24 ELi ametlikus keeles, nt ELi nimel tehtud avaldused, nõukogu järeldused, jaotis „Meist“
 2. sisu avaldatakse üksnes inglise ja prantsuse keeles, nt kõrge esindaja/asepresidendi ja pressiesindajate avaldused
 3. sisu avaldatakse inglise keeles ja mis tahes muudes asjakohastes keeltes, nt pressiteated ja -avaldused, kõned ja märkused, kõrge esindaja/asepresidendi blogipostitused, teatavad veebifunktsioonid
 • Kolmandates riikides asuvate ELi delegatsioonide, sõjaliste ja tsiviilmissioonide ning valimisvaatlusmissioonide veebilehtedel, mis asuvad Euroopa välisteenistuse veebisaidil, antakse teavet inglise keeles ja asjaomase riigi keel(t)es. Kohalikud pressiavaldused on tavaliselt ühes ELi ametlikus keeles ja kohalikus keeles.
 • Euroopa välisteenistusel on ka venekeelne veebisait.
 • Iga veebisaidi ülaosas on osutatud keel, milles veebisait kuvatakse. Kasutajad saavad ikoonil klõpsates teisele keelele üle minna. Märgitud on keeled, milles veebileht kättesaadav on.
 • Veebisaidile lisatakse pidevalt uut sisu ja seda ajakohastatakse. Kui keeleversioon ei ole kättesaadav, võib see parajasti tõlkimisel olla. Avaldame kõik tõlked, niipea kui need on kättesaadavad.
 • Euroopa välisteenistuse veebisaidi puhul järgitakse järgmist lähenemisviisi:
  1. Üldsusele mõeldud lihtne ja pikaajaline teave avaldatakse järk-järgult kõigis ELi ametlikes keeltes lisaks muudele asjakohastele keeltele, sõltuvalt lugejaskonnast.
  2. Masintõlget võib kasutada tekstide tõlkimiseks ELi ametlikesse keeltesse üksnes teavitamise eesmärgil, kuid kasutajat tuleb sellest nõuetekohaselt teavitada.
  3. Kiiresti aeguv või väga tehniline teave avaldatakse tavaliselt ainult piiratud arvus keeltes või vaid ühes keeles, sõltuvalt lugejaskonnast.
 • Euroopa välisteenistuse peakorteri sotsiaalmeediakontod on peamiselt ingliskeelsed. Keelte valikut laiendatakse nii palju kui võimalik, et võimaldada ELi esindustel, delegatsioonidel ja teistel partneritel jagada sisu vastavalt lugejaskonnale.
 • Euroopa välisteenistuse delegatsioonide teabekampaaniad sotsiaalmeedias on vastuvõtva riigi keeles/keeltes.
 • Teabetaotlusi võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Taotlusi koordineerib Europe Directi kontaktkeskus. Euroopa välisteenistus vastab teabetaotluses kasutatud keeles.
 • Dokumentidele juurdepääsu taotlusi võib samuti esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. Tõhususe huvides ja kiire reageerimise tagamiseks küsib Euroopa välisteenistus taotlejalt, kas ta nõustub vastusega inglise või prantsuse keeles. Eitava vastuse korral saadetakse vastus päringu keeles. 

Avalikud veebikonsultatsioonid on avatud kõigile ELi kodanikele ja võimaldavad neil osaleda ELi poliitika kujundamises. Need korraldatakse alati vähemalt inglise, prantsuse ja saksa keeles, kuid üldjuhul enamikus ELi keeltes. Vastused võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Euroopa välisteenistuse korraldatud välistele sihtrühmadele suunatud konsultatsioonid on kättesaadavad asjaomastes keeltes.

Editorial Sections:

Author