คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เดินทางไปยังสหภาพยุโรปจากไทย

17/05/2016 - 15:52
Travel to the EU

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางจากไทย ไปยังสหภาพยุโรป เช่น ว๊ซ่า ข้อห้ามเกี่ยวกับการเดินทางและสถานทูต รวมถึงการศึกษาต่อ

วีซ่าเชงเก็น

1. วีซ่าเชงเก็นคืออะไร?

ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

“ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

2. มีวีซ่าเชงเก็นประเภทใดบ้าง?

วีซ่าเชงเก็นมี 3 ประเภท ได้แก่:

  • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท "C") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน   
  • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท "B") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก็นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
  • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท "A") พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก็นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก็นจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
    ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก็นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

3. ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน?

ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศเชงเก็นใดก็ได้ในประเทศของท่าน หากท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

4. ในการขอวีซ่าเชงเก็น จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการขอวีซ่าเชงเก็นมีดังนี้:

  • กรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครขอวีซ่า ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ถือครองหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่ในประเทศเชงเก็น
  • ระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง
  • สามารถแสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่พำนัก
  • มีประกันภัยการเดินทางโดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

5. มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 80 ยูโร อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี 

สำหรับพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA Agreement) ที่ใช้สิทธิ์เดินทางโดยเสรี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

นอกจากนั้น ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้ติดตามที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรืออบรม และนักวิจัยที่กำลังทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ใน Recommendation 2005/761/EC

ท่านสามารถติดต่อสถานทูตประเทศที่จะเดินทางไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับรายนามสถานทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในภูมิภาค  สามารถดูได้จากลิงค์ “สถานทูต”

ออสเตรีย

สถานทูตออสเตรีย
14 ซอยนันทา ถนนสาทรใต้ ซอย 1 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2303 6057-8
โทรสาร +66 (0) 2287 3925
อีเมล์: Bangkok-ob@bmeia.gv.at

บัลแกเรีย

สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
83/24 ซอยวิทยุ 1 ถนนวิทยุ
ลุมพินี ปทุมวัน  กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2627 3872
โทรสาร +66 (0) 2627 3874
อีเมล์: bulgemth@csloxinfo.com

สาธารณรัฐเช็ก

สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล์: bangkok@embassy.mzv.cz
เว็บไซต์: http://www.mfa.cz/bangkok

เอสโตเนีย

สถานกงสุลเอสโตเนีย
62 ซอยยอดสุวรรณ ถนนประชาอุทิศ
ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ +66 (0) 2690 3779
อีเมล์: consul@estonia.or.th
เว็บไซต์: http://www.estonia.or.th

ฝรั่งเศส

สถานทูตฝรั่งเศส
35 ซอยรองพระยาเก้า
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพ
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5100
โทรสาร +66 (0) 657 5151
อีเมล์: ambassade@ambafrance-th.org
เว็บไซต์: http://www.ambafrance-th.org

กรีซ

สถานทูตประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก
เลขที่ 100/41 ชั้น 23,
อาคารสาทรนครทาวเวอร์, ถนนสาทรเหนือ,
แขวงสีลม, เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +662 667 0090-2
โทรสาร  +662 667 0093
อีเมล์: gremb.ban@mfa.gr

ไอร์แลนด์

สถานทูตไอร์แลนด์
ชั้น 28 (High Zone)
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพ
โทรศัพท์ +66 (0) 677 7500 โทรสาร +66 (0) 677 7501
อีเมล์: ireland@loxinfo.co.th

ลัตเวีย

สถานทูตกงสุลแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย
113/13 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2266 5931, 2634 0140-2
อีเมล์: crestinfo2000@totalise.co.uk

ลักเซมเบิร์ก

สถานกงสุลประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 17
1 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพ 10120 ประแทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 2.677.7360
โทรสาร : (+66) 2.677.7364
อีเมล์: bangkok.amb@mae.etat.lu

เนเธอร์แลนด์

สถานทูตเนเธอร์แลนด์
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2309 5200
โทรสาร +66 (0) 2309 5205
อีเมล์: ban@minbuza.nl

โปรตุเกส

สถานทูตโปรตุเกส
26 ซอยกัปตันบุช (ซอยนิวโรด 30)
นิวโรด บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2234 7436, 2234 7435,
2234 2123
อีเมล์: portemb@loxinfo.co.th

Slovakia

สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกีย
25/9-4 อาคาร BKI/YWCA
ถนนสาทรใต้
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2677 3445-6
อีเมล์: slovakemb@actions.net

สเปน

สถานทูตสเปน
อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์
ชั้น 23 เลขที่ 98-99
193 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2252 6112, 2252 8368,
2253 5132-4
อีเมล์: embespthg@mail.mae.es

เบลเยี่ยม

สถานทูตเบลเยี่ยม
อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 17
175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2679 5454
โทรสาร: +66 (0)2 679 54 67
อีเมล์: Bangkok@diplobel.org
เว็บไซต์: http://www.diplomatie.be/bangkok

ไซปรัส

สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐไซปรัส
75/59 อาคารริชมอนด์ ชั้น  17
ถนนสุขุมวิท คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2261 8408-9
อีเมล์: c_vasuratna@hotmail.com

Denmark

สถานทูตประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก
10 ซอยสาทร 1 (อรรถการประสิทธิ์)
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2213 2021-5
อีเมล์: bkkamb@um.dk
เว็บไซต์: http://www.ambbangkok.um.dk 

ฟินแลนด์

สถานทูตฟินแลนด์
ชั้น อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 500 ถนนเพลินจิต
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 8801
โทรสาร +66 (0) 2250 8802
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi

เยอรมนี

สถานทูตประจำประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2287 9000
อีเมล์: info@german-embassy.or.th
เว็บไซต์: http://www.bangkok.diplo.de

ฮังการี

สถานทูตประจำประเทศฮังการี
ชั้น 20 โอ็กทาวเวอร์
เพรสสิเดนท์ ปาร์ค คอนโดมิเนียม
95 ถนนสุขุมวิท ซอย 24
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2661 1150-2
อีเมล์: huembbgk@mozart.inet.co.th

อิตาลี

สถานทูตอิตาลี
399 ถนนนางลิ้นจี่
ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2285 4090-3
อีเมล์: ambbang@samart.co.th

ลิทัวเนีย

สถานกงสุลประจำสาธารณรัฐลิทัวเนีย
67 ถนนสุขุมวิท ซอย 26
คลองเตย
กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02 661 5599
โทรสาร 02 661 5500
อีเมล์: wongsnid@hotmail.com

มอลต้า

สถานทูลกงสุลมอลต้า
485/21 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สีลม
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2234 9729, 2233 6872
อีเมล์: joy@wondervacation.com

โปแลนด์

สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
100/81-82 อาคารว่องวาณิชย์ บี
ชั้น 25 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ (+66) 2-645-0367/9
โทรสาร (+66) 2-645-0365
อีเมล์: ampolbkk@polemb.or.thconsul@polemb.or.th
เว็บไซต์: http://www.bangkok.polemb.net

โรมาเนีย

อาคารสิรินรัตน์ 3388/41
สำนักงาน 12D ชั้น 12
ถนนพระรามสี่ คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0)2 240 2522
โทรสาร +66 (0)2 240 2550
อีเมล์: romembnk@ksc.th.com

สโลเวเนีย

สถานทูตกงสุลแห่งสาธารณรัฐสโลเวเนีย
294/4-5 ถนนสีลม กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ +66 (0) 2234 2481, 2234 7637,
2237 8452, 2237 8485-6
อีเมล์: phatra@anitasilk.com

สวีเดน

สถานทูตสวีเดน
อาคารแปซิฟิกเพลส ชั้น 20
140 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 4 และซอย 6)
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2263 7200
อีเมล์: ambassaden.bangkok@foreign.ministry.se
เว็บไซต์: www.swedenabroad.com/bangkok

อีราสมุส มุนดุส คือโครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นจำนวนสูงและเป็นทุนให้เปล่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่างๆ นอกจากจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกร่วม (Action 1)

ทุนอีราสมุส มุนดุส ประเภท 'Action 1' มอบทุนสำหรับเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่อยู่ภายใต้โครงการอีราสมุส มุนดุส ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโท 138 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 43 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆมากมาย แต่ละหลักสูตรจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศในอียูตั้งแต่สามประเทศขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในยุโรปอย่างน้อย 2 แห่งขึ้นไป และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหรือปริญญาบัตรร่วม

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตรสามปี

ผู้ที่ต้องการสมัคร จะต้องติดต่อไปยังหลักสูตรอีราสมุส มุนดุสที่สนใจโดยตรง ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆและวันปิดรับสมัครเอง (โดยมากจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี) ดังนั้นผู้สนใจจะต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คุณสามารถดูรายชื่อและเว็บไซต์หลักสูตรปริญญาโทได้ที่ http://tinyurl.com/ycxp9j8 และหลักสูตรปริญญาเอกได้ที่ http://tinyurl.com/yartupg 

ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับศึกษาต่อ/ทำวิจัย/สอน (Action 2)

ทุนอีราสมุส มุนดุส ประเภท 'Action 2' มอบทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรปและมหาวิทยาลัยในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงหลังปริญญาเอกในสาขาต่างๆมากมาย ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3 ปี

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยูกับระดับการศึกษาและระยะเวลา

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ต้องเริ่มจากเข้าดูข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างในประเทศไทยที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของอีราสมุส มุนดุส ที่ http://tinyurl.com/bt6ztp4 จากนั้นให้ติดต่อไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครและวันปิดรับสมัคร

ลิงก์เพิ่มเติม

Facebook: EUinThailand และ facebook group: 'Erasmus Mundus Network in Thailand'

หลักสูตรและทุนการศึกษาอื่นๆในยุโรป
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html
www.scholarshipportal.eu

ดูเพิ่มเติม

Languages:
บทบรรณาธิการ: