คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 47

2 พฤศจิกายน 2563

ผู้สื่อข่าวมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ หรือการให้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องแม่นยำ

ผู้สื่อข่าวช่วยนำปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ออกมาเปิดเผยต่อสาธารชน และช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของโลกมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการเลือกตัดสินใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเลือกตั้ง รวมทั้งยังมีผลต่อมุมมองของเราอีกด้วย  ดังนั้น การกล่าวว่าสื่อมวลชนมีพร้อมทั้งอำนาจและความรับผิดชอบจึงเป็นไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสหภาพยุโรป-ไทย ครั้งที่ 15 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนสถานการณ์ในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วย  การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ดีและครอบคลุมประเด็นหลากหลาย อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ความสัมพันธ์ทางการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่าย การพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การบริหารจัดการทางทะเลที่ดี สิทธิมนุษยชน การโยกย้ายถิ่นฐ

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
เนื่องในงานวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป
10 ตุลาคม 2563
ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

 

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป สหภาพยุโรปและสภายุโรปขอเน้นย้ำจุดยืนร่วมในอันที่จะต่อต้านการใช้โทษประหารชีวิตในทุกกรณี พร้อมกับเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกการใช้โทษดังกล่าว

ในโอกาสที่วันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรปกำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงจุดยืนของสหภาพยุโรปต่อการใช้โทษประหาร พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศที่ยังมีการใช้โทษประหารชีวิตอยู่ยกเลิกโทษดังกล่าวเสีย

ในวันที่ 17-18 สิงหาคมที่ผ่านมา ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางโอลก้า ตาปิโอลา ผู้เป็นภริยา ได้เยือนจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือของประเทศไทย โดยในการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้เยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และติดตามความคืบหน้าของโครงการฟื้นฟูความเสียหายจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป รวมถึงโครงการพัฒนาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัด

สหภาพยุโรปจัดสรรงบ “ทีมยุโรป” จำนวนกว่า 800 ล้านยูโร เพื่อช่วยประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนต่อสู้กับไวรัสโคโรนาและผลกระทบที่ตามมาจากการระบาด ด้วยการดำเนินงานแบบ “ทีมยุโรป” สหภาพยุโรปจะนำทรัพยากรที่มีอยู่มารวมกับเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิกและสถาบันทางการเงินของตน โดยนำไปใช้สนับสนุนโครงการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วน ปรับปรุงให้ระบบสาธารณสุข น้ำ และสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการลงมติรับธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) เมื่อปี 2541 ในโอกาสนี้ สหภาพยุโรปขอย้ำถึงเจตจำนงที่จะยึดมั่นและปกป้องหลักการและคุณค่าต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญกรุงโรม และที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศาลอาญาระหว่างประเทศ

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปมีมติรับข้อเสนอแนะให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็น อันจะมีผลบังคับใช้ต่อประเทศซึ่งปรากฏในรายการตามประกาศฉบับนี้ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสหภาพยุโรปจะทำการทบทวนรายการดังกล่าวทุกๆ สองสัปดาห์

เราขออุทิศวัน International Day in Support of Victims of Torture (วันต่อต้านการทรมานสากล) ให้กับเหยื่อจากการทรมานหรือและการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี แม้ในขณะที่โลกกำลังร่วมมือกันต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ แต่เราก็มิอาจละเลยความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนในการสู้รบครั้งนี้ได้ ในวันนี้ เราจึงขอเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนจำนวนมากมายที่เคยตกเป็นเหยื่อของการทรมาน และผู้คนที่ยังถูกทรมานอยู่ในปัจจุบัน

Pages