คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 39

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปมีมติรับข้อเสนอแนะให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็น อันจะมีผลบังคับใช้ต่อประเทศซึ่งปรากฏในรายการตามประกาศฉบับนี้ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสหภาพยุโรปจะทำการทบทวนรายการดังกล่าวทุกๆ สองสัปดาห์

เราขออุทิศวัน International Day in Support of Victims of Torture (วันต่อต้านการทรมานสากล) ให้กับเหยื่อจากการทรมานหรือและการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี แม้ในขณะที่โลกกำลังร่วมมือกันต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ แต่เราก็มิอาจละเลยความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนในการสู้รบครั้งนี้ได้ ในวันนี้ เราจึงขอเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนจำนวนมากมายที่เคยตกเป็นเหยื่อของการทรมาน และผู้คนที่ยังถูกทรมานอยู่ในปัจจุบัน

แถลงการณ์ร่วมของนายโจเซพ บอเรลล์ ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป และนางปรามิลา แพทเทน ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้ง เนื่องในวัน International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

ในวันวัฒนธรรมสากลนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป รวมทั้งรำลึกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสื่อสารและการเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกัน เพราะยุโรปนั้นคือทวีปที่ผสมผสานความแตกต่างนานัปการเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษ

วันเสรีภาพสื่อโลก คือวันที่เรารำลึกถึงและยกย่องบทบาทอันสำคัญยิ่งของสื่อมวลชนในอันที่จะปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกทั้งที่เป็นการแสดงออกโดยทั่วไปและการแสดงออกทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมประชาธิปไตย ช่วยส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และธำรงไว้ซึ่งภาระรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  ในโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูงขึ้น ผมตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปอย่างสุดความสามารถ  ในฐานะผู้นำทางการเมืองร

Joint Press Release - The European Union and the Association of Southeast Asian Nations held their third Human Rights Policy Dialogue

Languages:

Freedom of expression, in all its forms, is the very essence of democracy. Only with a thriving, free and independent media landscape, we can hold governments, businesses and society at large accountable. And precisely for this fundamental right, far too often, journalists and media workers are attacked, persecuted, harassed, or intimidated for carrying out their work. Most journalists are not wounded in the heat of war coverage, but suffer violence in our immediate surroundings. In 2018 alone, 94 journalists and media staff were killed in work-related incidents as reported by the International Federation of Journalists. Hundreds more have been subjected to arbitrary arrest or detention without ever having been tried in a court.

Languages:

Pages