คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

โครงการของสหภาพยุโรปในไทย

สหภาพยุโรป (อียู) มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนราวร้อยละ 55 ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของโลก โดยทำการให้ในสองรูปแบบ คือ ให้แบบทวิภาคีโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ และให้ผ่านทางคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป โดยในส่วนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือในประเทศไทยที่สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรปที่ดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา