Delegation of the European Union to Thailand

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ระหว่างสหภาพยุโรปกับไทย ครั้งที่ 14

Brussels, 17/10/2019 - 04:27, UNIQUE ID: 191017_1
Press releases

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรปครั้งที่ 14  มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม   โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในทั้งในสหภาพยุโรปและในประเทศไทย   และได้หารือในประเด็นที่ครอบคลุมสถานการณ์ทางการเมือง  การค้า  ความมั่นคง  การอพยพย้ายถิ่นฐาน   ความร่วมมือด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม   ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า   และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ด้วย

ในระหว่างการประชุมนี้   ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพในระดับทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   โดยสหภาพยุโรปเห็นว่า  การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งนำไปสู่การกลับคืนของสถาบันนิติบัญญัติอันประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน   และการก่อตั้งรัฐบาลที่มีพื้นฐานมาจากการเลือกตั้งนั้น  ล้วนแล้วแต่เป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับประเทศไทยในอันที่จะฟื้นฟูการปกครองตามครรลองของประชาธิปไตย    

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา   คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ลงมติยืนยันความพร้อมของสหภาพยุโรปในอันที่จะสืบสานความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น    รวมถึงความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตยแบบพหุนิยม   ด้วยการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (Partnership and Co-operation Agreement – PCA) กับประทศไทย    นอกจากนี้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทยอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ยังเล็งเห็นความจำเป็นที่สัมพันธภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายควรเป็นสัมพันธภาพที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วม   ดังนั้น   การปรึกษาหารือในประเด็นดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุในเป้าหมายนี้ร่วมกัน 

นอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวไปแล้วข้างต้น   ผู้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรปครั้งที่ 14 นี้ก็ยังแสดงความยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)  ปัญหาด้านสิทธิแรงงาน  และการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง  สหภาพยุโรปได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน   รวมถึงการที่รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนในระดับทวิภาคีมาโดยตลอด        

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรปครั้งที่ 14 นี้   มีนางเปาลา ปัมปาโลนี (Paola Pampaloni) รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นประธานการประชุม

 

Editorial Sections: