คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สหภาพยุโรปไม่ส่งคณะสังเกตการณ์สำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 22/03/2019 - 08:35, UNIQUE ID: 190322_3
Press releases

In order to avoid confusion following some recent ambiguous media reports, the Delegation of the European Union (EU) to Thailand wishes to clarify that the EU is not fielding an Election Observation Mission (EOM) on the occasion of the Thai parliamentary elections to be held on 24 March 2019.

                                                     กรุงเทพฯ, 22 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลังจากมีรายงานข่าวที่คลุมเครือในหลายๆสื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทยประสงค์จะชี้แจงว่า สหภาพยุโรปจะไม่ส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งในโอกาสที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรปนั้น จำเป็นต้องมีคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่เป็นกลางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในระยะยาว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสากลอย่างครบถ้วน การส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากประเทศเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการและมีเวลาเพื่อเตรียมภารกิจสังเกตการณ์ระหว่างสี่ถึงหกเดือนล่วงหน้า รวมไปถึงการส่งผู้สังเกตการณ์มาประจำพื้นที่ในระยะยาว  ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปของประเทศไทยในครั้งนี้ สหภาพยุโรปไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กำหนด

ด้วยการนี้ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย รวมกับคณะผู้แทนต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ ได้ลงชื่อสมาชิกเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำประเทศไทยจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมกันทำในสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การสังเกตการณ์ทางการทูต" หรือ "diplomatic watch"  ซึ่งเป็นการให้บุคคลซึ่งได้รับการรับรองไปตามคูหาเลือกตั้งต่างๆเฉพาะในวันเลือกตั้งเพื่อให้ทราบบรรยากาศทั่วไปในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการรายงานภายในองค์กรเป็นหลัก การดำเนินการดังกล่าวจะใช้จำนวนคนน้อยและครอบคลุมพื้นที่ไม่มาก ดังนั้นจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น “การสังเกตการณ์เลือกตั้ง” การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและ ไม่อาจใช้เป็นพื้นฐานในการออกถ้อยแถลงใดๆ ต่อสาธารณะได้

สหภาพยุโรปประจำประเทศไทยยินดีกับการจัดการเลือกตั้งอันเป็นก้าวสำคัญของการนำประเทศกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยและขอให้คนไทยทุกคนมีวันเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงและสอดคล้องตามเจตนารมณ์

 

 

 
 
Languages:
บทบรรณาธิการ: