คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

แถลงการณ์ร่วมโดยนางเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคง และนาย ทอปยอร์น แจคแลนด์ เลขาธิการสภายุโรป เนื่องในโอกาสวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล 10 ตุลาคม 2560

Bruxelles, 10/10/2017 - 12:28, UNIQUE ID: 171010_34
Statements by the HR/VP

ในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล สภายุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป (European Union) ยืนยันอย่างแน่วแน่ถึงจุดยืนที่จะไม่ยอมรับโทษประหารชีวิตในทุกๆกรณี โทษประหารชีวิตนั้นขัดแย้งกันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่โหดร้าย ลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทษประหารจะช่วยลดอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

ในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล สภายุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป (European Union) ยืนยันอย่างแน่วแน่ถึงจุดยืนที่จะไม่ยอมรับโทษประหารชีวิตในทุกๆกรณี โทษประหารชีวิตนั้นขัดแย้งกันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่โหดร้าย ลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทษประหารจะช่วยลดอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

การยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นในยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสภาแห่งยุโรปทุกประเทศได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายหรือทางการปฏิบัติ เป็นเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกในสภายุโรป นอกจากนี้การห้ามใช้โทษประหารชีวิตในกรณีใดๆทั้งสิ้นได้ถูกจารึกไว้ในกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป การนำโทษประหารชีวิตกลับมาบังคับใช้ใหม่โดยประเทศสมาชิกใด ๆ จะเป็นการขัดต่อคุณค่าพื้นฐานและภาระผูกพันของทั้งสององค์กร สภายุโรปและสหภาพยุโรปขอเรียกร้องให้ประเทศในทวีปยุโรปทุกประเทศให้สัตยาบันต่อพิธีสารต่างๆของอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งห้ามมีการใช้โทษประหารชีวิต พวกเขาขอให้เจ้าหน้าที่ของเบลารุสซึ่งยังคงเป็นประเทศเดียวในทวีปยุโรปที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต ดำเนินการพักโทษประหารชีวิต เพื่อเป็นก้าวแห่งการตัดสินใจที่จะทำให้เบลารุส ใกล้เข้ามากับมาตรฐานทางกฎหมายในทวีปยุโรป

สภายุโรปและสหภาพยุโรปขอเรียกร้องอย่างแข็งขันให้ทุกประเทศในโลกที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตดำเนินการพักโทษประหารชีวิตอย่างเป็นทางการโดยเร็ว เพื่อให้เป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต และเปลี่ยนโทษประหารชีวิตที่ได้ตัดสินไปแล้วให้เป็นการคุมขังแทน ประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้การใช้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องงดเว้นจากการประหารชีวิตผู้เยาว์ ผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตหรือความพิการทางสติปัญญา หรือในคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงที่สุด (โดยที่สำคัญ จะต้องไม่ดำเนินการประหารชีวิตบุคคลที่ถูกตัดสินในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือยาเสพติด) นอกจากนี้ ยังไม่ควรดำเนินการประหารชีวิตโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมให้กับญาติที่ใกล้ชิดและทนายของบุคคลนั้น

สภายุโรปและสหภาพยุโรปยินดีกับแนวโน้มทั่วโลกที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสองในสามของทุกประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกโทษประหารทั้งในทางกฎหมายหรือทางการปฏิบัติแล้ว พัฒนาการทั่วโลกนี้จะต้องถูกนำมาใช้ในการโน้มน้าวให้ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตยกเลิกการดำเนินการนี้ สภายุโรปและสหภาพยุโรปจะยังคงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนแนวโน้มทั่วโลกในการยกเลิกโทษประหารชีวิต และพวกเขาจะใช้วิธีการทุกวิถีทางในการต่อสู้กับการทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและการบังคับใช้โทษประหารชีวิต

บทบรรณาธิการ: