Delegation of the European Union to Tanzania

ค้นหา

บทบรรณาธิการ แสดง

ประเภทของเนื้อหา แสดง

Filter by tags:
 • การขายประมูล

 • - ใดก็ได้ -
 • เอกสาร

 • - ใดก็ได้ -
 • Grant Procedure
 • ขั้นตอนการยื่นประมูล
 • ข้อตกลง
 • ข้อมูลทางสถิติ / การวิจัย
 • ความร่วมมือทางรัฐสภา
 • ชีวประวัติ / ประวัติโดยสังเขป
 • ฐานกฎหมาย / ตัวบทกฎหมาย
 • บันทึกความเข้าใจ
 • ภาคผนวก
 • ยุทธศาสตร์
 • รายงาน
 • อื่นๆ
 • เอกสาร/การสื่อสารร่วม
 • แผนปฏิบัติการ
 • โครงการตัวชี้วัดระยะเวลาหลายปี
 • โครงการทำงาน
 • โครงสร้างและแผนผัง
 • เหตุการณ์

 • - ใดก็ได้ -
 • การชุมนุมและงานตลาดชุมชน
 • การประชุม
 • การประชุม/สัมมนา
 • การแสดง
 • กิจกรรมด้านการกีฬา
 • กิจกรรมด้านธุรกิจ
 • กิจกรรมออนไลน์
 • กีฬา
 • งานเลี้ยงรับรอง
 • งานแสดงนิทรรศการ
 • งานแสดงสินค้าและการแสดง
 • ดนตรี
 • ทัศนศิลป์
 • นาฎศิลป์
 • ภาพยนตร์
 • ละคร
 • วรรณกรรม
 • วันเปิดโลกกิจกรรม
 • สำหรับเด็ก
 • หลักสูตรและการฝึกอบรม
 • อื่นๆ
 • การพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
 • ชุดข้อมูลเฉพาะเรื่อง
 • วันชาติ
 • วันพัฒนาแห่งยุโรป
 • วันยุโรป
 • วันสากล วันยุโรป และวันครบรอบ
 • วันเปิดโลกกิจกรรม
 • อีราสมุส
 • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยสหภาพยุโรป
 • แกลเลอรีภาพถ่าย

 • - ใดก็ได้ -
 • เงินสนับสนุน

 • - ใดก็ได้ -
 • ตำแหน่งงานว่าง

 • - ใดก็ได้ -
 • การฝึกงาน Blue Book – สำนักงานใหญ่
 • การฝึกงานระดับสูงในคณะผู้แทน (JPD)
 • การฝึกงานแบบไม่มีตอบแทนในคณะผู้แทน
 • ตำแหน่งงานในโครงการแห่งสหภาพยุโรป
 • ตำแหน่งสากล
 • ตำแหน่งในประเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติอันดับสอง
 • สัญญาจ้าง
 • อื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
 • เจ้าหน้าที่ทางการ
 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • - ใดก็ได้ - (15) Apply - ใดก็ได้ - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • การประชุมสุดยอด
 • จากบล็อก
 • สัมภาษณ์
 • เรื่องเด่น (15) Apply เรื่องเด่น filter
 • เสียงและดู
 • หน้าสาระสำคัญ

 • - ใดก็ได้ -
 • Cooperation
 • ความสัมพันธ์กับองค์การและที่ประชุมระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปกับประเทศ
 • ความสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปกับภูมิภาค
 • นโยบาย - กิจกรรม
 • ภาพรวม
 • เกี่ยวกับเรา - โครงสร้างและองค์กร
 • เดินทางไปสหภาพยุโรป
 • โดยทั่วไป
 • Press Material

 • - ใดก็ได้ -
 • Joint Press Releases
 • กฤตภาคข่าว - ในสื่อ
 • การตอบสนองคำร้อง
 • การปรึกษาหารือ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อสรุปที่ประชุม
 • ข้อสังเกต/คำปราศรัย
 • ความคิดเห็นบรรณาธิการ
 • คำถามที่พบบ่อย
 • คำเชิญสำหรับสื่อ
 • สุนทรพจน์ของ HR/VP
 • สุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูต
 • แถลงการณ์ท้องถิ่น
 • แถลงการณ์ร่วม
 • แถลงการณ์โดยรองประธานกรรมการ
 • แถลงการณ์โดยโฆษก
 • แถลงการณ์ในนามของสหภาพยุโรป
 • ใบแสดงความคิดเห็น
 • โครงการ

 • - ใดก็ได้ -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • การคุ้มครองและผู้ลี้ภัย
 • การค้า
 • การจ้างงานและงานที่เหมาะสม
 • การปกครอง
 • การพัฒนาภาคเอกชน
 • ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
 • บริการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
 • ประชาสังคม
 • พลังงาน
 • วัฒนธรรม
 • สันติภาพและความมั่นคง
 • เด็กและเยาวชน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
 • เบ็ดเตล็ด
 • การประมูล

 • - ใดก็ได้ -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • ปิด
 • เปิด
 • ทำงาน
 • บริการ
 • สัญญาจัดซื้อสินค้า
 • วิดีโอ

 • - ใดก็ได้ -

ข้อมูลการเขียน แสดง

วันที่ แสดง

 1. News stories
 2. News stories
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories
 6. News stories
 7. News stories
 8. News stories
 9. News stories
 10. News stories

Pages