Delegation of the European Union to Tajikistan

Contacts

Delegation of the European Union to Tajikistan


Head of the Delegation: 
Marilyn JOSEFSON