Delegation of the European Union to Syria

EEAS Press Team