Delegation of the European Union to Somalia

Contacts

Delegation of the European Union to Somalia

Postal address: 
EU Delegation to Somalia
P.O. Box 30475 - 00100
Nairobi, Kenya

Phone number: 
+ 254 020 2712830 / + 254 020 2713250 / + 254 020 2713251 / +254 202 2802000
Fax : +254 020 2710997


Additional contact info: 

EU Delegation to Somalia :


+ 254 020 2712830 / + 254 020 2713250 / + 254 020 2713251 / +254 202 2802000


Email : Delegation-Somalia@eeas.europa.eu


EU flight services to Somalia : 
+254206004621/2/3


 



Head of the Delegation: 
Nicolas Berlanga Martinez