European Union Delegation to Singapore

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 1585

Hoy, Día Mundial y Europeo contra la Pena de Muerte, la Unión Europea y el Consejo de Europa reiteran su oposición al uso de la pena capital en cualquier circunstancia y piden la abolición universal de la pena de muerte.

Today on the World and European Day Against the Death Penalty, the European Union and the Council of Europe reaffirm their opposition to the use of capital punishment in all circumstances and call for the universal abolition of the death penalty.

Hôm nay, vào ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình, Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu tái khẳng định sự phản đối với việc sử dụng hình phạt tử hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

I dag, på den internasjonale og europeiske dagen mot dødsstraff bekrefter EU og Europarådet vår motstand mot bruk av dødsstraff under alle omstendigheter og vårt fortsatte krav om universell avskaffelse av dødsstraff.

Pages