European Union Delegation to Singapore

สหภาพยุโรปและอาเซียนร่วมประชุมหารือประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 3

บรัสเซลส์ , 27/11/2019 - 18:36, UNIQUE ID: 191127_21
Press releases

Joint Press Release - The European Union and the Association of Southeast Asian Nations held their third Human Rights Policy Dialogue

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)  ได้จัดให้มีการประชุมหารือว่าด้วยประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งที่ 3   ที่กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยี่ยม    

การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือในบรรยากาศที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์    และถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะได้รายงานสถานการณ์ภายในด้านต่างๆ ของตนเองให้อีกฝ่ายได้รับรู้      ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ซึ่งรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่เป็นเอกเทศ   ความสำคัญของการธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   เสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และเสรีภาพในการนับถือศาสนา   นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี  สิทธิเด็ก  กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์   สิทธิในสัญชาติ  การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิมนุษยชน  และประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

ในโอกาสนี้   ทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียนต่างก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของตนในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน        และได้เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งสองฝ่ายควรจะกระชับความร่วมมือในประเด็นสำคัญๆ  เช่น  การต่อต้านประทุษวาจา (hate speech) และการกีดกันในทุกรูปแบบโดยมิให้เป็นผลเสียต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง- ชาย   และกำจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  การบังคับใช้แรงงาน  และการค้ามนุษย์      ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ได้เสนอให้อาเซียนดำเนินบทบาทผู้นำในการแก้ไขปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนเช่นปัญหาผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่อย่างต่อเนื่อง

ก่อนการประชุมในครั้งนี้    ทั้งสองฝ่ายได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานจากภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในยุโรปและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมจากทั้งสองภูมิภาคเข้าร่วม    ทั้งนี้  ตัวแทนภาคประชาสังคมจากทั้งสองภูมิภาคยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม   เพื่อแสดงข้อเสนอะแนะจากภาคประชาสังคมให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย  

การประชุมหารือว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 3 นี้  เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชมสหภาพยุโรปโดยผู้แทนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของอาเซียน   ซึ่งมีกำหนดการทั้งสิ้นสี่วันเต็ม    ในระหว่างการเยือนครั้งนี้  คณะผู้แทนชุดดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (EU Fundamental Rights Agency) ในกรุงเวียนนา     ได้เข้าร่วมหารือกับตัวแทนสมาชิกภาพของคณะมนตรียุโรป (European Council)  และคณะทำงานซึ่งรับผิดชอบกิจการที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศในเอเชียและโอเชียเนีย   รวมทั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์     นอกจากนี้ คณะผู้แทนชุดดังกล่าวยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์   และพบปะแลกเปลี่ยนกับตัวแทนประสานงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำคนเข้าเมืองจากหน่วยงานต่างๆ  ในประเทศเบลเยี่ยม   รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลกลางเบลเยี่ยม  และเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง -ชาย   และการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

การประชุมหารือว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3  นี้  มีนายเอมอน กิลมอร์ ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรปและศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์   ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นประธานร่วม    รวมทั้งมีผู้แทนจากรัฐบาลสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ   ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก   คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการอนุวัติการตามปฏิญญาการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ   คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี  และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย 

นอกจากผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน กิลมอร์แล้ว   ผู้ร่วมการประชุมจากฝั่งสหภาพยุโรปยังประกอบไปด้วยดร. มีเรีย วาสซิลลิยาดู   ผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหภาพยุโรป  และเอกอัครราชทูตมารา มารินากิ  ที่ปรึกษาด้านเพศสภาพ/สตรี  สันติภาพ และความมั่นคงของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป

 

Languages: