European Union Delegation to Singapore

Настанови ЄС щодо поводження з візовими заявками від жителів Донецької та Луганської областей України

Brussels, 03/10/2019 - 13:02, UNIQUE ID: 191003_7
Press releases

English version is below

Цього тижня Європейська Комісія та Європейська служба зовнішньої дії розіслали країнам-членам ЄС та країнам Шенгенської зони, які не входять в ЄС, настанови стосовно того, як поводитися із заявками на отримання віз, що їх подають жителі непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей України. Документ за настановами є результатом Висновків Європейської Ради від 20 червня 2019 року та запиту країн-членів ЄС щодо настанов стосовного того, як визначати та не визнавати паспорти, видані у результаті російського президентського указу від 24 квітня.

 

Надіслані настанови мають набір уніфікованих критеріїв з метою допомогти консульствам країн-членів визначати фактичне місце законного проживання власників російських паспортів. Також в них містяться деталі того, як обробляти заявки на отримання віз жителями непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей України, які мають російські паспорти. Настанови допоможуть впевнитися, що правила ЄС щодо Шенгенських віз правильно та послідовно застосовують у Російській Федерації та в Україні, зважаючи також на те, що українські громадяни мають можливість отримувати українські біометричні паспорти і подорожувати до ЄС без віз.

 

Надісланий документ надає такі настанови:

  • консульські правила територіальних сфер повноважень. У рамках Візового кодексу ЄС, як правило, заявники на отримання Шенгенської візи, які законно проживають на непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей України, мають подавати свої заявки на отримання візи у консульствах країн-членів ЄС в Україні, незалежно від подорожнього документу, який вони мають.
  • чітка інформація для громадськості: Згідно з візовими правилами Євросоюзу, країни-члени Шенгенської зони мають надавати чітку та всеохопну інформацію щодо того, як і де подавати заявку на отримання візи. Таким чином консульства країн-членів ЄС у Російській Федерації та в Україні (а також їхні візові центри) повинні чітко комунікувати, що жителі непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей України мають подавати заявку на отримання візи у консульстві відповідної країни-члена Шенгенської зони в Україні. Також вони повинні пояснювати, що українські громадяни-власники біометричних паспортів не потребують візи для здійснення подорожей до Шенгенської зони.
  • критерії для виявлення паспортів, виданих унаслідок указу від 24 квітня. Надано низку критеріїв, аби допомогти консульствам країн-членів ЄС виявляти російські паспорти, видані жителям непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей України. Вони можуть формувати підґрунтя для політики невизнання, що її мають впроваджувати країни-члени ЄС в порядку їхньої виняткової компетенції.

 

Контекст

24 квітня 2019 року Президент Російської Федерації підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства і російських паспортів жителями непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей України. Згідно з цим указом, жителі цих територій можуть подавати заявку на отримання російського громадянства. Для цього вони можуть надати документ, що посвідчує особу, виданий так званими «органами влади» на непідконтрольних українській владі територіях, без потреби проживання у Російській Федерації.

 

У своїх Висновках, ухвалених 20 червня 2019 року, Європейська Рада висловила глибоке занепокоєння у зв’язку з цим указом. Вона заявила, що указ суперечить духу й цілям Мінських угод. Європейська Рада погодилася розглянути подальші варіанти дій, включаючи невизнання таких паспортів, що їх було видано всупереч Мінським угодам.

 

Надіслані цього тижня настанови було розроблено у тісній співпраці з країнами-членами ЄС та асоційованими країнами Шенгену. Це не публічний документ, оскільки він містить вказівки консулам країн-членів ЄС щодо того, як виявляти такі паспорти.   

 

Більше інформації

Висновки Європейської Ради від 20 червня 2019 року

Відносини між ЄС та Україною: інформаційна довідка

 

 

***

 

EU guidance on the handling of visa applications from residents of Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions

The European Commission and the European External Action Service have this week sent EU Member States and non-EU Schengen countries guidance on how to handle visa applications lodged by residents of the non-Government controlled areas of Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions. The guidance document follows up on the European Council Conclusions of 20 June 2019 and the Member States’ requests for guidance on the identification and non-recognition of the passports issued as a consequence of the Russian presidential decree of 24 April.

The guidance sent provides a set of uniform treatment criteria to help Member States’ consulates to establish the actual place of legal residence of Russian passport holders, as well as details on how to process visa applications by residents of the non-Government controlled areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions holding Russian passports. The guidance will help ensure that EU rules on Schengen visas are correctly and consistently applied in the Russian Federation and Ukraine, taking also into account that Ukrainian nationals have the possibility to acquire Ukrainian biometric passports and travel to the EU without a visa.

The document sent provides guidance on:

  • Consular territorial competence rules: Under the EU Visa Code, as a rule, Schengen visa applicants who legally reside in the non-Government controlled areas of Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions should lodge their visa application at Member States’ consulates in Ukraine, regardless of the travel document they hold.
  • Clear information to the public: Under the EU Visa Code, Schengen Member States should provide clear and comprehensive information on how and where to lodge a visa application. Member States’ consulates in the Russian Federation and in Ukraine (as well as their Visa Centres) should therefore clearly communicate that residents of the non-Government controlled areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions have to apply for a visa in the consulate of the relevant Schengen Member State in Ukraine. They should also explain that Ukrainian nationals holding biometric passports do not need a visa to travel to the Schengen area.
  • Criteria for the identification of passports issued following the 24 April decree: A set of criteria is provided to help Member States’ consulates identify the Russian passports issued to residents of the non-Government controlled areas of Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions. They may form the basis for a non-recognition policy to be implemented by Member States in the exercise of their exclusive competence.

Background

On 24 April 2019, the President of the Russian Federation signed a decree making it easier for residents of the non-Government controlled areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions to obtain Russian citizenship and receive Russian passports. Under the decree, residents of these regions can apply for Russian citizenship using an identification document issued by the so-called ‘authorities’ in the non-Government controlled areas, without being required to reside in the Russian Federation.

The European Council, in its Conclusions adopted on 20 June 2019, expressed its utmost concern about this presidential decree, stating that it runs counter to the spirit and objectives of the Minsk agreements. The European Council agreed to consider further options, including the non-recognition of these passports issued in contradiction to the Minsk agreements.

The guidance sent this week was developed in close cooperation with Member States and Schengen Associated countries. It is not a public document as it contains indications for Member States consuls on how to detect these passports.

For More Information

European Council Conclusions of 20 June 2019

Factsheet on EU-Ukraine relations

Редакторські розділи: