Delegation of the European Union to Sierra Leone

EUROPOS TAIKOS PRIEMONĖ: Nebiudžetinis ES fondas taikai ir tarptautiniam saugumui stiprinti

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Esant sudėtingoms sąlygoms visame pasaulyje Europos Sąjunga turi imtis daugiau veiksmų, kad sustiprintų konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir tarptautinio saugumo stiprinimo gebėjimus. Siūlydama naują Europos taikos priemonę (ETP), Europos Sąjunga imasi dar vieno žingsnio, kad sustiprintų savo, kaip pasaulinio masto veikėjos, vaidmenį.

ETP yra vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymas įsteigti naują nebiudžetinį, į Sąjungos daugiametį biudžetą neįtrauktą fondą, kurio vertė – 10,5 mlrd. EUR. Pagal šią priemonę bus galima finansuoti bendros užsienio ir saugumo po­litikos (BUSP) karinio ar gynybinio pobūdžio operatyvinius veiksmus. Bus sujungti esami nebiudžetiniai saugumo ir gynybos mechanizmai, būtent mechanizmas Athena arba Afrikos taikos priemonė, ir pašalintos jų spragos bei trūkumai.

KODĖL REIKALINGA EUROPOS TAIKOS PRIEMONĖ?

ETP tikslas:

didinti veiksmų efektyvumą. Pagal ETP siekiama finansuoti bendras ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) karines misijas ir operacijas. Ja bus užtikrintas nuolatinis finansa­vimas iš ES, kartu sudarant geresnes sąlygas greitam dislokavimui ir padidinant lankstumą. Šiuo metu per mechanizmą Athena taikant bendrą finansavimą dengiama palyginti maža da­lis – nuo 5 proc. iki 10 proc. – karinių operacijų išlaidų. Pagal ETP siūloma iš esmės padidinti bendras išlaidas, kad būtų užtikrintas didesnis solidarumas;

remti partnerius. Taikydama ETP Sąjunga galės prisidėti prie tarptautinių partnerių pasauli­niu mastu vykdomų karinių taikos paramos operacijų finansavimo. Iki šiol Afrikos taikos prie­monę leidžiama taikyti tik Afrikos vadovaujamoms taikos paramos operacijoms finansuoti;

vykdyti platesnius veiksmus. Šiuo metu ES turi ribotų galimybių vykdyti karinius ar gynybos veiksmus, kaip antai gebėjimų stiprinimo, mokymo teikimo ir įrangos ar infrastruktūros tieki­mo. ETP padės stiprinti šalių partnerių ginkluotųjų pajėgų gebėjimus išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir spręsti saugumo uždavinius. Pavyzdžiui, kartais ES karinės mokymo misijos susiduria su tuo, kad partneriai negali pakankamai pasinaudoti mokymosi metu įgyta patirtimi, nes dažnai trūksta pagrindinės įrangos ar patalpų. Taikydama ETP ES galės teikti visapusišką paramą - integruotus paketus, apimančius mokymą, įrangą ir kitas paramos priemones. Taip partneriai galės patys įveikti krizę ir spręsti su saugumu susijusius uždavinius.

Pagal ETP bus dengiamos tik tos išlaidos, kurios negali būti finansuojamos Sąjungos biudžeto lėšomis dėl to, kad jos yra susijusios su karinio ar gynybinio pobūdžio veiksmais, kaip nustatyta ES sutarties 41 straipsnio 2 dalyje. Tai padės padidinti ES išorės veiksmų taikos ir saugumo srityje poveikį, efektyvumą ir tvarumą.

Taikydama ETP ES galės padaryti daugiau ir greičiau veikti, prireikus pasitelkdama karines ir gynybos priemones.

FINANSAVIMAS

ETP bus finansuojama iš valstybių narių įnašų, grindžiamų bendrųjų nacionalinių pajamų paskirstymo schema. Siūloma viršutinė riba – 10,5 mlrd. EUR laikotarpiui, kuris sutampa su kita daugiamete finansine programa (DFP).

ETP supaprastins ir racionalizuos ankstesnę skirtingą finansavimo tvarką, visų pir­mą mechanizmą Athena ir Afrikos taikos priemonę, kartu užtikrinant kuo didesnį lankstumą ir visišką pakeičiamumą. Dėl Priemonės lėšomis finansuojamų veiksmų nuspręs Taryba, o valstybių narių vykdoma kontrolė bus užtikrinta valdymo komi­tete.

AR EUROPOS TAIKOS PRIEMONĖ PAKEIS KITAS ES FINANSINES PRIEMONES?

  • ETP pakeis Afrikos taikos priemonę ir mechanizmą Athena. Pagal ją bus toliau finansuojami šiuo metu pagal šias priemones remiami veiksmai, bet bus sudarytos sąlygos ES įveikti geografinius ir teminius apribojimus, remiantis pastaraisiais metais įgyta patirtimi.
  • EPF nėra skirta finansuoti išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti Sąjungos biudžeto lėšomis.
  • Pagal ETP teikiant paramą partneriams bus siekiama ES užsienio ir saugumo tikslų, kaip nurodyta ES sutartyje. Jai bus taikomos griežtos kontrolės priemonės, įskaitant demokratijos principų ir žmogaus teisių standartų laikymąsi.
  • Bus užtikrintas pagal ETP finansuojamų veiksmų suderinamumas su kitais BUSP veiksmais arba kitomis Sąjungos išorės veiksmų priemonėmis, įskaitant atitinkamų gebėjimų stiprinimo saugumo ir vystymosi srityje mechanizmus.
Editorial Sections: