Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

O nama

06/06/2017 - 15:27
About us - structure and organisation

Misija Delegacije Evropske unije (EU) u Republici Srbiji je da obezbedi adekvatno predstavljanje EU u Srbiji, da promoviše i štiti vrednosti i interese EU i njenih država članica, kao i da nadgleda i podrži proces pristupanja Srbije EU, između ostalog uspešnim sprovođenjem programa pomoći EU.

Od decembra 2009, a u skladu sa Lisabonskim ugovorom, Delegacija nosi naziv Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Delegacija je u tom kontekstu preuzela vodeću ulogu među ambasadama država članica, naročito u oblastima koje padaju pod nadležnost EU, što se pre svega odnosi na trgovinu i spoljnu pomoć.

Uloga Delegacije u Srbiji je da:

  • Obezbedi predstavljanje Evropske unije u Srbiji;
  • Prati bilateralne odnose u oblasti političke, privredne, trgovinske i saradnje na planu pružanja spoljne pomoći (finansijske i tehničke);
  • Sprovodi politike EU u svim sektorima;
  • Promoviše i brani vrednosti i interese Evropske unije;
  • Zajedno sa državama članicama koordinira praćenje i podstiče sprovođenje procesa stabilizacije i pridruživanja;
  • Izveštava o svim pitanjima koja se tiču politika EU;
  • Održava i povećava vidljivost, poznavanje i razumevanje EU;
  • Obezbedi dugoročno programiranje pomoći i upravljanje programima i projektima koji su delegirani nacionalnim vlastima u okviru upravljanja spoljnom pomoći (fondovi IPA).

Nj.E. Sem Fabrici,

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Sem Fabrici je ambasador Evropske unije u Srbiji, od jula 2017.

Od septembra 2013. do juna 2017. je služio kao ambasador EU u Australiji.

Kao italijanski diplomata, bio je savetnik za međunarodne odnose predsednika Evropskog saveta u Briselu kao i u kabinetu premijera Italije u Rimu.

Diplomatske funkcije je obavljao i u stalnoj misiji Italije pri STO i UN u Ženevi kao i u Ambasadi Italije u Pekingu.

U Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu je radio u Odeljenju za pitanja EU i u kabinetu generalnog sekretara.

Diplomirao je na odseku za međunarodno pravo i međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, dok je u italijanskoj vojsci služio kao poručnik.

Odlikovan je Ordenom viteza za zasluge Republike Italije.

Sa suprugom Rebekom ima troje dece.

šef Delegacije EU u Republici Srbiji

ambasador Sem Fabrici

Zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji

Mateja Norčič Štamcar

šef političkog sektora

Dirk Lorenc

šef sektora za evropske integracije

Andrea Hohuber

šef sektora za saradnju

Ingve Engstrom

šef I sektora operacija

Leoneta Pajer

šef II sektora operacija

Martin Klauke

šef III sektora operacija

Sakelaris Hurdas

šef odeljenja finansija i ugovora

Ester Roža

šef administracije

Sedrik Mas

šef za informisanje, komunikaciju i medije

Pol-Anri Prese

Odnosi sa javnošću i medijima

Patrik Šmelcer

Menadžer projekta EU Informacioni Centar

Vesna Manić

Kontakt osobe za ljudska prava

Ana Milenić / Leoneta Pajer i Gordana Arackić

Oficiri za vezu sa braniteljima ljudskih prava

Nora Hajrinen i Gordana Arackić

Asistent šefa Delegacije

Mateja Kunovar

 

Tel: +381.11.3083200

Fax: +381.11.3083201

E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu

Languages:
Urednički odeljci: